Forum RUFOn

Sectiune pentru limba româna => Evenimente OZN în România => Topic started by: alx on 03 October 2019, 17:17:58

Title: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: alx on 03 October 2019, 17:17:58
Dacă tot nu avem subiecte de discuție actuale, merge și o aducere aminte...cazul s-a mai discutat la un moment dat aici, dar nu imi aduc aminte unde, așa că reproduc mai jos un articol din [size=78%]http://www.formula-as.ro/2018/1300/societate-37/vecinii-de-peste-deal-extraterestrii-din-chirales-23296 (http://www.formula-as.ro/2018/1300/societate-37/vecinii-de-peste-deal-extraterestrii-din-chirales-23296)[/size][/size] "Vecinii" de peste deal: Extratereştrii din Chiraleş


 
- În anul 1979, în satul Chiraleş-Lechinţa din judeţul Bistriţa-Năsăud, au aterizat două nave extraterestre. Fenomenul, unic în România, a fost impresionant nu doar datorită duratei "vizitei", ci şi numărului mare de martori. Am mers în satul bistriţean şi am rememorat întâlnirea de gradul trei cu cei care au trăit-o -"OZN-ul era la distanţă destul de mică de noi. Eu ştiu ce am văzut acolo! Eram copil pe atunci, aveam 14 ani şi eram clasa a şaptea, dar ştiu foarte bine ce am văzut! Pe deasupra râului Şieu, zbura către noi un obiect oval, roşiatic, luminat din interior. Semăna cu o far­furie întoarsă sau cu un capac de oală, numai că era mult mai mare, de aproximativ doi-trei metri dia­metru. Poate era şi mai mare, dar nu pot să zic exact, că era totuşi la distanţă. Noi eram un grup de vreo 15 copii şi ne jucam la Crip­ta Grofului, afla­tă la margi­nea satului. Le-am spus atunci şi celorlalţi copii că se vede ceva venind pe deasupra râului şi cu toţii am privit acel obiect deve­nind foarte luminos şi îndrep­tân­du-se brusc, cu viteză, către un deal de lângă sat, căruia noi îi spuneam Bo­beică. Asta se întâm­pla în toamna lui 1979. Nu ştiam noi pe atunci ce în­seamnă OZN şi ce sunt extratereştrii, pe vre­mea aceea nu aveam nici mă­car televizor. Dar ni s-a părut ceva atât de ciudat, că am luat-o cu toţii la fugă către Bobeică, unde părea că se opri­se, ca să vedem ce este.", îşi aminteşte Fla­viu Moldovan. Stăm în bucătărioa­ra ca­sei sale din Chiraleş şi, în timp ce îşi ţine copilul pe genunchi, rememo­rează acele mo­men­te pe­trecute în ur­mă cu mai bine de 30 de ani. Cea­ta de copii a fugit de la Cripta Grofului pe po­dul de peste râul Şieului şi s-au în­dreptat către dealul Bo­beică. Tot tra­seul a durat cam 20 de mi­nute, însă când au ajuns, câţiva oa­meni din sat, care veniseră şi ei aco­lo, nu i-au lăsat să se apropie. La oarecare distanţă, se vedeau nu una, ci două lu­mini roşii. Apoi, cele două obiecte au de­colat şi au zburat mai departe, către nord.

Flaviu Moldovan - martor ocular
 Domnul Daniel Lechinţan, şi el co­pil pe atunci, îşi aminteşte: "Când am ajuns la dâmba aceea mare, de-i ziceam noi Bobeică, oamenii din par­tea aia de sat erau deja ieşiţi din case şi nu ne-au lăsat să ne apropiem. Mulţi dintre ei ieşiseră afară, pen­tru că o lumină pu­ter­nică le luminase feres­tre­le. Nimeni nu ştia exact ce e cu lumina de pe deal şi era normal ca oamenii să fie temă­tori. Numai că alţi copii se jucau afară în acea parte de sat şi vă­zuseră ce s-a întâmplat, până să venim noi de la Crip­tă".Unul dintre copiii care au fost mar­tori la acele evenimente este Horaţiu Morar, astăzi profesor de matematică. El a reuşit să ajungă mai aproape de locul unde aterizaseră luminile şi îşi aminteşte: "Am văzut cum pe deal căzuse ceva ca o flacără. Dealul avea o pantă mai domoală, pe care se putea urca, şi una foarte abruptă, spre apa care curgea către moa­ră. Îmi amintesc mirarea mea de atunci, că nişte lumini se plimbau pe partea abruptă. Mă în­trebam cum poate cineva să meargă pe acolo? Era imposibil! Dar nişte lumini se miş­cau acolo şi lângă ele era o altă lumină, mai pu­ter­nică, de cu­loare roşie, oprită între nişte pomi fruc­tiferi. Nu am văzut foarte clar din cauza distanţei, dar era clar că ceva se mişcă acolo".Aceste întâmplări au avut loc în seara zilei de 15 noiembrie 1979. Ce văzuseră oare oamenii din Chiraleş? OZN-uri? Nişte simple lumini inexpli­cabile? Întregul sat era speriat şi uimit de ceea ce se întâmplase, mai ales pentru că nu exista o ex­pli­caţie logică. Însă evenimentele fuseseră prea evi­den­te şi cu prea mulţi martori, ca lucrurile să ră­mână nelămurite. A doua zi, au fost anunţate auto­rităţile de la Bistriţa. Cei de la conducerea judeţului nu au fost însă surprinşi: începând cu anul 1968, pe tot cuprinsul judeţului Bistriţa-Năsăud, fuseseră semnalate, în mod repetat, fenomene "ciudate", de la lumini mari, ce pluteau dea­supra pădurilor (oa­menii spunând că au văzut "doi sori"), la obiecte zbu­rătoare neidentificate. To­tuşi, l-au trimis în Chi­raleş pe Titus Zăgrean, un ziarist local de la săptă­mânalul Ecoul, ce investigase o bu­nă parte din aces­te feno­mene stranii.Urmele

[/color]
[/color]Horaţiu Morar
 

[/color]
[/color]Traian Săsărman
 Secretara se întoarce din camera arhivelor cu două tomuri mari, cartonate şi prăfuite: pe unul scrie 1979 şi pe celălalt 1980. Mă aflu în redacţia zia­rului Răsu­netul, noul nume al vechiu­lui ziar Ecoul, unde lucrase Titus Zăgrean, între timp dece­dat. Spre norocul meu, noua redacţie a păstrat în­treaga arhivă a vechiului ziar, aşa că încerc să gă­sesc documentele evenimentului de la Chiraleş.Răsfoiesc paginile îngălbenite ale ziarului şi mă afund în atmosfera anilor comunismului care irum­pe din pagini, creân­du-mi un sentiment neplăcut. Aproape fiecare număr de revistă este închinat con­ducătorului iubit, depăşirilor de plan şi eforturilor clasei muncitoare de a edifica viitorul de aur. Nu găsesc nimic despre fenomenul din Chiraleş. Îmi dau seama că nici nu ar fi avut cum să se publice în vremurile acelea o asemenea ştire într-un ziar local. Şi totuşi, Zăgrean a făcut acea investigaţie. Domnul Traian Săsărman a fost mulţi ani redactor şef al Ecoului şi, mai apoi, după revoluţie, al Răsunetului, şi ştie. Astăzi este la pensie, însă continuă să scrie ceea ce i se pare im­portant în viaţa comunităţii bis­triţene. Mă întâlnesc cu el la o cafea, şi discutăm despre cazul Chiraleş. "Îmi amintesc de acel mo­ment. A fost mare tevatură pe acest caz. Am fost şi eu la Chiraleş, când Zăgrean a făcut investigaţia. Am fost acolo imediat după întâm­plările acelea ciudate. Îmi amintesc de Bobeică, dealul unde se spune că au aterizat OZN-urile. Într-adevăr, pe partea abruptă a dealului, iarba era la pă­mânt, ca suflată de un vânt puternic. În apropierea câtorva pomi fructiferi era o urmă circulară de aproximativ trei metri. În acel loc, iarba era arsă ca de o sub­stanţă chimică. Nu era arsă de foc, pur şi simplu, era carbonizată. În trei lo­curi se vedeau trei adân­cituri de câţiva centimetri, ca şi cum acolo ar fi fost nişte pi­cioare de sprijin. Asta îmi amintesc. Şi mai ştiu că Zăgrean, încă de atunci expert în ast­fel de fenomene, a adunat toţi copiii care fuseseră martori şi a luat declaraţii de la ei. I-a dus pe toţi la şcoală, în jur de 20 de copii, şi împreună cu profesorul Foşlui a luat declaraţii de la fiecare în parte despre ce au văzut. Zăgrean nu a făcut singur cercetarea, a avut cu el o echipă", îmi spune dom­nul Săsăr­man. Îşi mai aminteşte că ceva s-a publicat totuşi despre acest caz, însă nu mai ştie perioada exactă şi nici dacă a fost în Ecoul. Dosarul, cu toate măr­tu­riile oame­nilor din sat şi ale copiilor, inclusiv desene a ceea ce au văzut, au fost puse în trei do­sare identice. În acele dosare erau şi exper­tizele coechi­pierilor lui Zăgrean - profeso­rul de ştiinţe naturale, Alexandru Hodo­roga, şi fotogra­ful Alexandru Mă­gheruşan, posibil şi rezultatele analizei probelor de sol, trimise la doctorul în chi­mie Adrian Pătruţiu de la Cluj. Unul dintre dosare a ajuns în redacţia Ecoul, altul a mers la Se­curitate şi al treilea, la prim-secretarul de atunci al judeţului. Niciunul dintre cele trei dosare nu mai există, sau, oricum, sunt fie pierdute, fie păstrate "bine". Dar, deşi pro­bele s-au pierdut, Titus Zăgrean a vorbit înainte de moartea sa despre ceea ce se afla în ele. Cea mai sur­prin­zătoare este mărturia a cinci dintre copii, care spu­neau că au văzut două fiinţe îmbrăcate în costume strălucitoare, coborând din obiectele zbu­ră­toare ate­rizate pe dealul Bobeică, de la marginea satului lor.<ins><ins><ins></ins></ins></ins>Dealul dispărut

[/color]
[/color]Biserica săsească din Chiraleş
 Cândva, Chiraleş era un sat prosper, cu o popu­laţie amestecată, de români şi saşi. Oamenii o du­ceau foarte bine, aveau în sat şi grădiniţă, şi şcoală, ba chiar şi maternitate. Aşezarea avea o viaţă tih­nită, la adăpostul dealurilor ce îl înconjurau, pe malul râului Şieu. Apoi a venit revoluţia din '89, şi saşii au plecat în Germania. A fost începutul decă­derii. Mă plimb pe strada principală şi satul pare trecut printr-o catastrofă: grădinile sunt neîngrijite, acoperişurile prăbuşite, iar tencuiala căzută scoate la vedere zidurile de piatră, jupuite de timp. Satul, cel puţin în partea sa cea mai veche, pare pustiit. Vechea biserică săsească stă să cadă. Are un aer straniu cu scânduri bătute în geamuri şi cu viţe de iederă urcându-se cotropitor peste ea, prin crăpă­tu­rile mari ale zidurilor gri.Flaviu Moldovan, cel care văzuse cel mai clar OZN-ul, mi-a dat o listă aproape completă a co­piilor-martori de atunci. Îi caut prin sat, întrebând din poartă în poartă. Majoritatea sunt plecaţi în străi­nătate, în Germania, Italia sau Spania. Cei câţi­va bătrâni care mai trăiesc îşi aduc aminte de eve­nimentele din 1979, dar nu mai ştiu amănunte: memoria lor este ca o piatră şlefuită de curgerea timpului. Anica Câmpan, a cărei casă era chiar sub dealul Bobeică, nu mai trăieşte. Profesorul Foşlui, care a adunat atunci copiii la şcoală pentru decla­raţii, este foarte bătrân şi foarte bolnav, şi locuieşte la oraş, la fiica lui. Merg să văd Bobeica, locul unde poate au aterizat extratereştrii. Surpriză: nici dealul nu mai există. A dispărut cu totul! Un sătean care mă vede cum stau nedumerit la marginea locului plat, unde acum se află un gater, îmi explică: "Dea­lul a fost demolat de comunişti. După ce au făcut cercetările legate de luminile alea care au stat pe el, l-au mai lăsat un timp şi apoi au băgat bul­do­zerele. Un an întreg au lucrat aici patru buldozere, de-au făcut ca-n palmă, după cum vezi şi dum­neata...".Merg la Cripta Grofului, pe malul celălalt al râului, acolo unde se jucau copiii când au văzut OZN-ul. Cripta este devastată. E stranie, totuşi, atât cât a mai rămas din ea: săpată în coasta dealului, cu tuneluri ce aduc mai degrabă a vechi cata­combe şi un basorelief în dreptul mormântului, ce repre­zintă proba­bil moartea şezând pe un tron, cu o coasă în mână. "Memen­to mori". Un avertisment: moartea domneşte peste noi. Dar poate mai rea decât moartea este uita­rea. Mormântul grofului este gol. Ose­mintele lui au dispărut în timp, s-a păstrat doar craniul, găsit de nişte copii. A fost o perioadă material didac­tic la şcoala din sat, apoi s-a pierdut şi acea ultimă rămăşiţă a grofului. Nici din castelul său, aflat deasupra, pe deal, nu a mai rămas ab­solut nimic. Totul a deve­nit o amintire. Ţărână. Cripta are o a două ieşire. De aici se vede foarte bine locul în care era Bo­beica, dar şi râul pe deasupra căruia zbura acel obiect ciudat. Aici se jucau copiii care au văzut OZN-ul şi lumina lui. Se vede şi podul peste râu, unde se spune că erau alte două eleve, Daniela şi Mariana Marţian. Ele mergeau de la şcoală acasă, în satul vecin, Chintelnic, când OZN-ul a trecut către Bo­beică. Oamenii îşi amintesc mărturia lor: "Fetele din Chintelnic au zis că, atunci când au traversat podul nostru, au simţit o căldură puternică, ca şi cum ar fi mers prin arşiţa lui august, măcar că noi eram în noiembrie. După ce au trecut de pod, cum a venit, aşa a şi plecat căldura aia. S-au mirat mult, au spus la şcoală şi aşa s-a aflat." Casa surorilor Marţian este în marginea satului Chintel­nic, dincolo de ferma de gâşte. Nu e ni­meni acolo. O vecină mă lămureşte. "Sunt plecate fie la Cluj, fie în Germa­nia". Ce va mai rămâne oare din aceste locuri, până la următoarea aterizare a extratereştrilor?
<ins><ins></ins></ins>
<ins><ins></ins></ins>Un caz special

[/color]
[/color]Cripta Grofului
 În ciuda faptului că mulţi dintre mar­tori nu mai trăiesc sau sunt risipiţi prin lume, fenomenul de la Chiraleş rămâne unul de excepţie pentru cercetătorii con­tac­telor extraterestre. Şi asta se datorează nu doar numărului mare de martori - aproape 20 de copii, plus sătenii din apro­pierea dealului Bobeică, ci şi du­ra­tei fenomenului. De la Cripta Grofului şi până la Bobeică, aşa cum îşi aminteşte Flaviu Mol­dovan, copiii au făcut 15-20 de minute pe drumul ocolit, ce duce la podul peste Şieu. Abia după ce au ajuns la Bobeică, luminile şi-au luat zborul. În tot acest timp, diferiţi martori au putut să vadă feno­menul îndeaproape. Această durată mare de timp pentru observaţie elimină eventuale confu­zii de genul "trasor", "rachetă de semnali­zare", "fulger circular" etc. Foarte interesantă rămâne şi declaraţia de acum a lui Flaviu Moldovan, care spune că obiec­tul era luminat din interior şi, practic, doar în momentul când se deplasa cu viteză devenea pe de-a-ntregul luminos, o lumină observată şi de cei­lalţi săteni care au ieşit afară atunci când "ferestrele s-au lumi­nat". Un mister rămâne legat de felul în care cele două "lumini" au aterizat. În primul rând, pare ciu­dat că deşi copiii de la criptă au văzut un singur obiect, martorii din sat au văzut două lumini aşezându-se pe Bobeică, în timp ce Titus Zăgrean povestea despre o singură urmă rămasă pe iarbă. Chiar dacă cea de-a două lumină nu a aterizat, pro­priu-zis, ci doar a aşteptat-o pe cea dintâi, plutind deasupra solului, urmele picioare­lor de susţinere lăsate pe iarba arsă face că feno­menul Chiraleş să intre în categoria întâlnirilor de gradul doi cu fiinţe extraterestre. Însă unul dintre martorii cheie pare să fie Andrei Morar, copilul care le-a declarat investi­gatorilor de atunci că a văzut fiinţe mici, îmbrăcate în argintiu, coborând din cele două nave. Descope­rirea unuia dintre cele trei dosare întocmite de zia­ristul Titus Zăgrean, cuprinzând şi acele declaraţii, ar putea să fie probe solide pentru încadrarea fe­no­menului Chiraleş la categoria întâlnirilor de gradul trei. Una din­tre puţinele de acest fel din Româ­nia, şi cu atât mai importantă cu cât probele sunt multi­ple şi încă verifi­cabile astăzi, la doar trei decenii de la înregistrarea lor.În studiul acestui caz, o comple­tare importantă a adus Călin N. Turcu, un cunoscut expert în pro­blema OZN-urilor, care, din pă­cate, nu mai este nici el printre noi. A aflat despre apariţia OZN-uri­lor la Chiraleş la apro­ximativ o lună după întâmplare. Chiar şi aşa, a plecat ime­diat în satul bistri­ţean pentru a face o nouă investigaţie, paralelă cu cea a lui Titus Zăgrean. Pro­bele în teren erau în bună mă­sură com­promise: urmele staţionării navei nu se mai vedeau, con­turul ei pe iarbă era imposibil de dis­tins. Totuşi, cu aju­torul profesorului Foşlui, a adunat din nou copiii-martori şi le-a luat declaraţii. Din feri­cire, acestea s-au păstrat şi au fost publicate în cartea Cazuri OZN în România. Concluzia la care ajunge C.N. Turcu, după o analiză tehnică a datelor, este că întâlnirea de la Chiraleş poate să fie consi­derată de gradul trei.La plecare

[/color]
[/color]Ziaristul Titus Zăgrean
 Mă pregăteam să îmi închei periplul în satul Chiraleş. După câteva zile de mers pe uliţele satului şi de discuţii din poartă în poartă, oamenii începu­seră să mă ştie, să mă salute sau, cei mai tineri, să mă întrebe ironic dacă ce spun bătrânii că s-a întâm­plat se adevereşte. Chiar înainte de ple­care, s-a apro­piat de mine un băr­bat bonom. S-a prezentat Radu Mo­rar şi, luându-mă de braţ, mi-a spus: "Domnule, mă iertaţi... Am auzit ce căutaţi... Dom­nule dragă, acum lu­mea se miră de lucrurile astea, dar credeţi-mă, a fost o perioadă de vreo zece ani, până prin 1980, când tot judeţul Bistriţa-Năsăud era plin de astfel de întâmplări. Aproape că nu era sat unde cineva să nu fi văzut lumini umblătoare, stele ce se plim­bau câte două, câte trei pe cer, sau aşa, ca nişte oameni de lumină. Că aşa era pe-atunci, lucruri de-astea se arătau. S-au văzut şi la Bistriţa, şi în pădurea Codrişor şi la Budacul de Jos, dacă mă-nţelegeţi... Eu eram şofer pe vremea aia şi umblam mult şi vorbeam cu mulţi oameni, mulţi - ţărani simpli. Vedeau oame­nii, îşi făceau cruce şi mereau în treaba lor, mă-nţe­legeţi, unii nici nu se mai mirau. În perioada aia era ceva destul de obişnuit. De-aia, când s-a întâm­plat la noi în sat, am ieşit şi eu la poartă, că am văzut lumină mare pe Bobeică. Da' după aia m-am întors în casă. Lu­mea zicea că sunt extratereştri. Da' eu am zis: «Păi şi ce-i cu asta? Sunt vecinii noştri de peste deal, mă-nţelegeţi...»."Complement de anchetăFLORIN GHEORGHIŢĂ - specialist internaţional în domeniul fenomenelor extraterestre: "Fenomenele de genul Chiraleş continuă, însă altfel"

[/color]
[/color]Florin Gheorghiţă
 - Cum se explică faptul că înainte de 1989, fenomenul OZN era foarte prezent în România, iar astăzi, practic, a dispărut?- Aceeaşi întrebare şi-au pus-o şi cercetătorii din Germania şi din SUA ai feno­menului OZN, care a dispărut nu doar la nivelul României. Concluzia la care s-a ajuns este că "fenomenul OZN" a fost doar o etapă a comunicării dintre fiinţele extraterestre şi pământeni, o fază interme­diară în reorientarea gândirii oamenilor. Astăzi, fenomene de genul Chiraleş continuă, însă altfel. Dacă până în anii '90, existau anumite materializări vizibile ale fiin­ţelor extraterestre, în prezent asistăm la o aşa-numită trecere a lor în "invizibil". S-a modificat modul "prezenţei", însă dorinţa lor de a ne duce la alte etaje ale gândirii, de a vedea şi alte paliere, mai ample, ale realităţii, şi de a ne scoate din antropocentrismul nostru, a rămas neschimbată. Dacă semnalarea OZN-urilor a scăzut, în schimb "fotografiile din invizibil" s-au înmulţit extraordinar de mult! Astăzi, sunt câteva institute de cercetare care analizează aceste imagini în care apar fiinţe extraterestre, gru­puri de astfel de fiinţe şi chiar nave sau momente ale debarcării lor. Eu însumi am în arhivă sute de astfel de imagini, pe care le analizez. Astăzi, avem de-a face cu dematerializari ale navelor extraterestre, cu deplasări ale lor prin folosirea energiilor negative şi a tunelurilor topologice spaţiale şi prin multe alte metode. Prezenţa extraterestră este mai puternică decât înainte pe planeta noastră, însă sub o altă for­mă.
[/font]
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 04 October 2019, 10:52:09
La o primă citire nu prea m-am orientat în zonă, dar revin.
Nu este clar la ce oră s-a întâmplat, soarele apunând devreme. Posibil el bătea în geamurile locuințelor, dacă era senin.
Era senin? Dacă era senin a văzut cineva Luceafărul de seară?
La locul indicat pare că a avut loc o campare, cu toate accesoriile.
Obiectul care plutea, fiind puternic luminat de soarele la apus, pare a fi un sac de plastic de la îngrășăminte, umplut parțial cu gaz de butelie și dus de vânt până s-a lăsat în peisaj. Luminile duble sau multiple proveneau de la reflexiile soarelui.
Pe vremea aia nu erau telefoane cu foto cu zoom sau alte instrumente optice la îndemână acum.
D'aia acum observatorul își dă mai bine seama ce vede; și informațiile din rețea ajută.

Că au văzut unii, în altă parte, doi sori (de fapt o parhelie) pare de ajutor pentru calificarea generală a observatorilor.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 04 October 2019, 17:13:59
Cred că primul pas ar trebui să fie stabilirea credibilității martorilor - altfel pățim ca în speța Valea Plopului, depinzând de..."cărăbuși".
Dat fiind că principalii observatori par a fi fost niște copii (ce nu știau atunci nici ce înseamnă un televizor, dacă am reținut bine), eu zic să nu ne repezim a înghesui supoziții.
Nu de alta, dar "ligheanul" și "omuleții" nu au fost zărite de nici un adult.

Se poate totuși că prichindeii să fi trecut, de câteva ori, pe la cinema.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 04 October 2019, 17:48:55
Cand autoritățile care nu fac mai nimic.... depun un efort fie sa se justifice ca la VP ori sa radă un deal... un fir ar putea exista.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 04 October 2019, 18:01:58
Până la martori să ne obișnuim un pic cu locurile și cu deplasările prin Chiraleș (Kerles).
De exemplu nu-mi este clar cu podul C.F.R. și cu deplasările observatorilor și ozeneului. Că puncte cardinale în relatări nu prea „e”.

Nu vă mai gândiți la VP; acolo urmele materiale au vorbit și martorii profesioniști.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 04 October 2019, 21:41:57
100% de acord, dle.@Guest.
Până și la sondajele electorale se folosesc insinuări ce aduc "bias" din partea celor chestionați, tacticile sunt foarte cunoscute celor cu expertiză în comunicare și/sau sociologie.
Totodată, jurnaliștii caută senzaționalul, de când e presa...presă. Nu-i acuz de cine știe ce manipulări obscure, ci doar mânați de a scoate un "material tare".
Rigoarea științifică și/sau metodologică n-o să facă nicicând "casă bună" cu jurnalismul.
Mai ales cu așa-zisul jurnalism modern, o tabloidizare înfiorătoare, atât în print, cât și în audio-vizual.

Dar cazul merită o dezbatere, fie doar și pentru a învăța după schema "așa nu !".
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Nox on 05 October 2019, 00:03:27
S-a mai discutat aici: http://www.rufon.org/forum/evenimente-ozn-in-romania/cazul-bobeica/msg66774/#msg66774

P.S. Funcția de căutare funcționează, folosiți-o cu încredere!
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 05 October 2019, 01:31:32
Nu doresc a-mi etala neapărat scepticismul în acest caz - cel puțin până a mai aprofunda cele citite (inclusiv reiterarea d-lui @Nox).
Până una-alta, dacă tot e vorba însă de finalul anilor '70 (și de copii) hai să ne amintim puțin (cu nostalgie, bien sur), ce filme ne făceau deliciul copilăriei (mai ales că aceste producții erau difuzate repede și la noi, nefiind blocate de "corectitudinea politică" a secerei & ciocanului).
(precizez că eu unul, după vizionarea oricăruia din filmele menționate, eram ferm convins că extratereștrii există; între timp însă, ce să fac...am crescut...)
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Enz on 06 October 2019, 04:12:22
Buna seara/dimineata.

Cred ca studiul fenomenului ozn ar trebui gandit (re) de la zero... in stilul lui Jacques Valles si a sistemelor 'lui' de control. Pe langa ca "fenomenul" se poate intruchipa intr-o multime de forme (capac de oala gen - evident asa doar au descris copiii) care din care mai ireala si basm/atica... dar politica si 2012-ul din jurul lui e peste 'asteptari'. Cred ca asta ar fi un subiect bun urmator de dezbatut. Sistemul de control... sub care s-a 'manifestat', si apoi a fost manifestat * - fenomenul.

Descrieri " in genul povestii de mai sus nu au cum sa releve nimic, daca nu se incepe de la inceput. De exemplu... Star Trek... Probabil ca multe persoane de aici au vazut episoadele originale... Star Trek TOS - in care - cel putin in primele 6 cat am avut rabdare ca sa urmaresc (subiectul) numai de extraterestri clasici / fizici nu e vorba. Deci what the fuck... Generatii peste generatii influentate inspre explorarea cosmosului - si ei 'vorbesc' doar de psihism / esoterism.

Cum incepe Star Trek - The Next Generation ? Cu ce ? /

Dar cine este Q ?? estion... Cu ce s-a ocupat Roddenberry si de unde si-a luat inspiratia... ? Lab-9
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979 - motive... ludice.
Post by: Grifon on 06 October 2019, 12:01:06
Povestea aceasta bistrițeană pare cam amestecată, incluzând, la grămadă, elemente ce dau impresia unui tot unitar (în sensul captării atenției prin inedit).
Ea trebuie parcelată, luându-se fiecare dimensiune relatată în parte. Astfel, după ce se vor înlătura aspectele improbabile (sau neverosimile) vom rămâne - dacă e cazul - doar cu acele aspecte ce pot fi relevante.

Cronologic, povestea (în variantă cât de cât închegată) îi aparține ziaristului Titus Zăgrean, de la publicația "Ecoul". El a fost cel ce a strâns / coroborat mărturiile, ulterior materialul său fiind preluat și rostogolit (cu distorsionările aferente) în literatura / documentaristica de gen.

Ce am aflat ? Că Zăgrean era un pasionat de OZN, având o propensiune spre imaginație ce-l făcea ades țintă ptr. ironiile colegilor. Mai ales ale lui Vasile Ilovan, șeful său (capul redacției) care, dimpotrivă, era cunoscut ca un sceptic atât de înveterat, că i se zice "Toma Necredinciosul".
Într-un mod bizar, tocmai scepticul ironic îl trimite pe Zăgrean "la pont", spre marea uimire a ultimului. Motivul ? Urgență, cică. Partidul și Securitatea pofteau a ști detalii, așa că sarcina era "top 0" (de trebuia scris reportajul în 3 (trei) exemplare).

Hmmm...cam straniu. Dacă PCR sau Secu manifestau interes, oare chiar trebuiau a se baza pe reportajul unui amator ?! Oare nu aveau (toate) resursele necesare ptr.a investiga cu acribie momentul ? Ba chiar cu profesioniști, care apoi știu a păstra secretul (nu să se grăbească a da la...ziar...1 exemplar) ?
Nici un amărât de milițian nu apare "pe teren", darămite Secu sau "județeana" de partid. Dacă aceste foruri chiar ar fi cerut amănunte de la "Ecoul", atunci șeful redacției ar fi intrat în panică, laolaltă cu toată echipa ! Ar fi bătut personal toate coclaurile, nu ar fi așteptat doar truda lui Zăgrean...

În fapt, la final, până și Zăgrean se mira unde au dispărut rapoartele sale. Și că n-a existat nici cel mai simplu / elementar feed-back de la autorități (nici măcar vreo amenințare, abruptă sau subtilă, de a se păstra secretul).. Oare de ce ?

Mie, unul, mi se par valide doar două explicații ptr.atitudinea redactorului-șef:
1) Voia să mai dezmorțească audiența, plictisită de "rapoarte cincinale", printr-o inserție comică / senzațională.
2) A ticluit o farsă pe seama lui Zăgrean (una din multele) cu diverse complicități - și pe care a fructificat-o inclusiv în paginile ziarului, cu beneficiul conex mai sus menționat.

Să nu se mai spună că ardelenii n-au simțul umorului...

Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 18 October 2019, 22:01:40
Dincolo de aspectul...ludic (sau, presupus ludic) al echipei redacționale de la "Ecoul", rămâne totuși problema copiilor-martori, ce ar trebui pusă puțin sub lupă.
Poate ne-am grăbi să-i considerăm totuși complici la o farsă - decât dacă respectiva complicitate ar fi a profesorilor ce i-au pus, în grup, să deseneze cele văzute.
Mă intrigă totuși frapanta similaritate a schițelor /mărturiilor cu clișeele intens mediatizate în acei ani ('70). Nu doar în glumă am postat amintirea filmelor de atunci - deceniul 8 abunda în stereotipul "navă-farfurie", sau ET în (nelipsitele) "costume argintii" - adică tocmai ce au desenat, în majoritate, copiii din zonă.

Păi, acum ce să credem ? De vreme ce cam ăla era nivelul tehnologic în anii '70, iar mai apoi clișeele astea au fost abandonate în favoarea unora mai "high-tech...înseamnă că alienșii (sic!) progresează...odată cu țara ?

Cred (asumând sinceritatea copiilor) că ei au fost martori la partea...mai elaborată a farsei. Niște salopete mai lucitoare se puteau găsi...dar nu-mi explic totuși ce au folosit ghidușii pe post de "capac zburător de oală"...
Căci prea e totul "în ton" cu "moda" SF a perioadei...
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 19 October 2019, 00:44:46
..... La ideea profesorului de stiinte naturale, Alexandru Magherusan, fiecarui copil i s-a dat o foaie alba de hartie si li s-a spus sa deseneze ceea ce au vazut pe Dealul Bobeica. Nu mica le-a fost surprinderea, cand au constatat ca toate desenele semanau foarte mult unele cu altele. Cu mici diferente, toate indicau doua obiecte asemanatoare, din care au coborat doua fapturi asemanatoare oamenilor....

ZAHARIA COTOC”
sursa   http://infoportal.rtv.net/articol~din-actualitate~info-639778~intalnire-de-gradul-iii-pe-dealul-bobeica.html (http://infoportal.rtv.net/articol~din-actualitate~info-639778~intalnire-de-gradul-iii-pe-dealul-bobeica.html)

N-am văzut niciun desen, de unde să văd ? Eram abia ieșit din scutece la acel an.
Pur și simplu mă raportez la acest articol (din discuția mai veche de pe forum, ce ne-a indicat-o spre regăsire colegul @Nox).
Nici nu cred că mai există pe undeva, poate doar să fi rămas în păstrarea profesorului menționat.
Pentru mine e foarte edificator contextul, nu detaliile ce aprind imaginația. De aceea comentez, căci intuiesc (căci nu știu) cam cum s-au petrecut lucrurile.
Și după alte spicuiri (repet: "farfuria", "costume argintii", ba chiar apar și caraghioasele "antene pe cap")..cred că nici nu m-aș osteni să le caut (de-ar mai exista).

Nu sunt "a Man in Black". Dacă eram, goneam de nebun după știrile tabloide.
Filmul ăla era o parodie, totuși.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 19 October 2019, 10:01:12
Poate ca exista niste desene facute de acei martori insa nu am vazut nimic public. Eram curios daca aveti acele presupuse desene. Atasez prin recomandarea unui prieten un fragment din analiza facuta de dl. Adrian Patrut in revista RUFOR.

Citatul pe care ți la trimis prietenul este la pagina 11; roagă-l să mai dea câteva pagini și să se oprească la pagina 16 unde se află un desen cu forma ozeneurilor observate acolo.
De ce nu ți-a trimis-o?   :roll:
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 19 October 2019, 12:12:31
Desenul ozeneului (de formă ciudată, cum zic investigatorii) a fost făcut de investigatori, după relatările martorilor. Practic este o sferă cu țepi conici măricei; un fel de cap de buzdugan.

Este deosebit de instructiv observarea naturii la un apus de soare; soarele aflat aproape de orizont luminează pieziș și multe obiecte luminează și strălucesc în lumina lui.
Strălucirile unor obiecte mici se văd de la distanțe foarte mari și măresc artificial dimensiunile reale ale obiectelor.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 19 October 2019, 22:25:49
Ok , farse, cinema, copii..., dar de ce au ras autoritățili dealul?  După... niște posibile farse si confabulații?
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 20 October 2019, 09:28:47
Denumirea corectă, care apare și în textul relatării, este de dâmb; adică movilă, colină, ridicătură de pământ, ... ( vezi DEX).
Dacă te plimbi pe hartă o să vezi că urmele lui sunt în continuare. „Dealul” nu a fost ras (și nici bărbierit :) ) ci nivelat. A rezultat o colină mai mare în suprafață, dar de înălțime mai mică.
Pe hărțile vechi apare „micuța colină”; nu am o hartă nouă cu curbe de nivel.
Motivul nivelării, și nu al „raderii”, nu cred că este interesant.

„Raderea” presupune strămutarea pământului excavat, ceece nu este cazul. A fost o nivelare doar.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 20 October 2019, 14:29:25
Apopo de pământ, au fost luate multe mostre din zona „bântuită”. Dar rezultatele unde sunt?
Or fi găsit ceva radiații sau alte năzdrăvănii?   :roll:
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 20 October 2019, 16:29:09
Semnificativ este faptul că harta schițată unde apare „dealul” Bobeică, calea ferată și un drum de acces nu este corect orientată după punctele cardinale.
Diferența este de cam 90 grade, deci complet aiurea. Păi ce făceau „investigatorii ozeniștici” cu „punturile” cardinale?
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 20 October 2019, 23:42:59
 :lol:
Denumirea corectă, care apare și în textul relatării, este de dâmb; adică movilă, colină, ridicătură de pământ, ... ( vezi DEX).
Dacă te plimbi pe hartă o să vezi că urmele lui sunt în continuare. „Dealul” nu a fost ras (și nici bărbierit :) ) ci nivelat. A rezultat o colină mai mare în suprafață, dar de înălțime mai mică.
Pe hărțile vechi apare „micuța colină”; nu am o hartă nouă cu curbe de nivel.
Motivul nivelării, și nu al „raderii”, nu cred că este interesant.

„Raderea” presupune strămutarea pământului excavat, ceece nu este cazul. A fost o nivelare doar.

Eu nu am facut decât să ma raportez la exprimarea din prima postare si v-o readuc în atenție. Prin urmare vă rog sa fiți mai atent la topic decât la dex ori trolling ...eventual:

"Surpriză: nici dealul nu mai există. A dispărut cu totul! Un sătean care mă vede cum stau nedumerit la marginea locului plat, unde acum se află un gater, îmi explică: "Dea­lul a fost demolat de comunişti. După ce au făcut cercetările legate de luminile alea care au stat pe el, l-au mai lăsat un timp şi apoi au băgat bul­do­zerele. Un an întreg au lucrat aici patru buldozere, de-au făcut ca-n palmă, după cum vezi şi dum­neata..."

Prin urmare motivul "raderii" dealului e important cred eu pentru oricine dorește să înțeleagă toate aspectele unui posibil eveniment special. Pentru dumneavoastră posibil nu este așa  fiindca nu va ajută cu nimic in demersul axat pe demistificare, lucru pozitiv de altfel.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 21 October 2019, 09:17:51
:lol:
Eu nu am facut decât să ma raportez la exprimarea din prima postare si v-o readuc în atenție. Prin urmare vă rog sa fiți mai atent la topic decât la dex ori trolling ...eventual:

"Surpriză: nici dealul nu mai există. A dispărut cu totul! Un sătean care mă vede cum stau nedumerit la marginea locului plat, unde acum se află un gater, îmi explică: "Dea­lul a fost demolat de comunişti. După ce au făcut cercetările legate de luminile alea care au stat pe el, l-au mai lăsat un timp şi apoi au băgat bul­do­zerele. Un an întreg au lucrat aici patru buldozere, de-au făcut ca-n palmă, după cum vezi şi dum­neata..."

Prin urmare motivul "raderii" dealului e important cred eu pentru oricine dorește să înțeleagă toate aspectele unui posibil eveniment special. Pentru dumneavoastră posibil nu este așa  fiindca nu va ajută cu nimic in demersul axat pe demistificare, lucru pozitiv de altfel.

Trollism, demistificări, ...
Am făcut un pas înainte și am lămurit că dâmba a fost nivelată și folosită și astăzi pentru desfășurarea unor activități specifice agriculturii.
Deci surpriză: dealul nu a fost „demolat” dau „ras”, ci nivelat „ca-n palmă”.
Trebuie verificate întotdeauna spusele martorilor și de obicei probele materiale sunt de bază.
Interesant ar fi să știm dece și cum a apărut dâmba, mai ales că încă nu a dispărut. Motivul nivelării fiind banal.
Citatele din material sunt utile în măsura în care se pot clarifica. Altfel tot materialul ar fi citat de n-șpe ori fără nimic pozitiv.


Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 22 October 2019, 02:46:54
Gaterul exista si in prezent.
Dealul Bobeica nu a fost nivelat ci locul de langa râu, presupusa zona de aterizare. Deși obiectul zburător a dat roată dealului Bobeică (dupa care au aparut 2 obiecte zburatoate - chestiune neclara) fiind pare se obiectivul principal al observației sale, cercetările tuturor s-au axat in principal pe studierea zonei de aterizare. Nu si asupra dealului Bobeica.

Nu cred ca bagi buldozere luni de zile pentru un gater amărât. Fix in același loc.
https://gazetadebistrita.ro/intalnire-de-gradul-iii-pe-dealul-bobeica/

Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 22 October 2019, 21:21:39
Harta Josephina in care apare pe locul gaterului o ridicatura de pamant

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Josephinische_Landaufnahme_pg065.jpg


Pe locul aceleasi ridicaturi de pamant acum nivelata, apare gaterul in locul marcat cu X
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 22 October 2019, 21:50:05
Domnule @Prodcomb, dupa cum se poate intui si fara dex, motivele care au stat la baza raderii dealului/dâmbului/ridicăturii sunt in lumina relatărilor mai mult decât evidente. Pot reprezenta o MUȘAMALIZARE din partea autorităților regimului comunist/socialist/ceaușist.

Grota grofului. Cu spatele stand către ea, dealul e la dreapta.
In stânga dealului cum apare in imagine, jos la baza lui se afla o ridicătură de pământ poziționată la marginea râului. Ridicătura apare și în harta Josephina. In hărțile recente ea nu mai apare.

In ultima imagine apare gaterul amplasat pe fostul dâmb, ridicătura, etc., in spatele căruia se poate observa podul de fier traversat la vremea incidentului de alti martori


LE - Sper ca am localizat bine zona.

Citat din prima postare:
"Horaţiu Morar, astăzi profesor de matematică. El a reuşit să ajungă mai aproape de locul unde aterizaseră luminile şi îşi aminteşte: "Am văzut cum pe deal căzuse ceva ca o flacără. Dealul avea o pantă mai domoală, pe care se putea urca, şi una foarte abruptă, spre apa care curgea către moa­ră. Îmi amintesc mirarea mea de atunci, că nişte lumini se plimbau pe partea abruptă. Mă în­trebam cum poate cineva să meargă pe acolo? Era imposibil! Dar nişte lumini se miş­cau acolo şi lângă ele era o altă lumină, mai pu­ter­nică, de cu­loare roşie, oprită între nişte pomi fruc­tiferi. Nu am văzut foarte clar din cauza distanţei, dar era clar că ceva se mişcă acolo"

Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 23 October 2019, 14:14:16
Domnule @Abyss, mă bucură trecerea de la citate la investigații, cu sau fără DEX.
O perioadă sunt ocupat și nu voi putea participa la discuții.

În final sunt sigur că nu va ieși nimic nici din acest „caz”; dar este pasionant și util pentru educație.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 23 October 2019, 22:58:26
Domnule @Prodcomb sunt întru totul de acord cu opinia dumneavoastră pe acest subiect, deși cu regret trebuie să vă anunț că bucuria cu sau fără DEX va fi fost de scurtă durată. Si eu voi lipsi pentru o perioadă de trei săptămâni fiind plecat pe teren.
Prin urmare vă doresc toate bune și pe curînd!
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 27 October 2019, 13:05:57
Misterul dealului pare a avea o explicație prozaică, după cum a arătat (pe topicul mai vechi), userul @ancaana (ce s-a recomandat drept sora unuia din copiii - martori):
[...]. Ajungand mai aproape ( aproximativ 100-150 de metrii) au vazut ca de fapt acel obiect s-a asezat pe o movila de pamant care purta denumirea de Bobeica ( astazi nu mai exista pentru ca  a fost nivelat in urma cu cativa ani pentru a fi folosit in agricultura, dar imi amintesc acel loc, chiar daca eram destul de mica). [...]
E drept, tot ea spune, în finalul aceleiași postări, că:
  [...] Este foarte important de luat in considerare si locul in care s-a intamplat. Acesta, Bobeica ramane un mister deoarece a mai existat un asemenea deal identic la 8 km idistanta in comuna Lechina, care si acela a fost distrus. Nu pareau a fi formate in mod natural.  Bobeica era destul de ciudata, dar despre asta poate ca vom povesti alta data. [...]
...ceea ce constituie o ușoară inadvertență. Pare o adăugire pentru sporirea efectului "Șeherezada"...dar, în fine, să nu fim malițioși.

Acum, nu neg, e posibil ca rațiunea "agricolă" să fi fost un excelent pretext ptr. autorități (o îmbinare a două utilități, perfect plauzibilă). Totuși, dacă motivul agricol nu poate fi atacat (nici martorul nu-l contestă), celălalt motiv rămâne doar speculativ...
Interesant de văzut (pe hărți vechi, tip "Iosefina"), dacă se confirmă existența "dealului geamăn" din comuna Lechina. Asta ar crește cota de credibilitate a martorului, și poate și a credibilității de ansamblu a speței.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 27 October 2019, 14:12:14
Revin cu câteva precizări, descoperite la o fugară explorare a mediului virtual:
1) Numele comunei e Lechința (nu Lechina, cum a scris, posibil din grabă, martorul).
2) Efortul ziaristului Zăgrean (din 1979) se pare că e continuat de un alt coleg (Săsărman), însă acum cu alte motivații. Turistice, de pildă....
https://rasunetul.ro/extraterestrii-din-chirales-si-batalia-din-anul-1068
https://rasunetul.ro/cripta-din-chirales-redata-circuitului-turistic

Ușor amuzant, "Ecoul" comunist 1979 a devenit "Răsunetul" capitalist după 1989. Se pare că se atașaseră de nume...un nume cu ...rezonanță. Idem, preocupările redacției de atunci (comuniste) au devenit mai pragmatice (odată cu țara), așa încât, T. Săsărman (noul herald) zice, textual:

"[...]Sperăm, totuşi, ca această minunată zonă (alături este şi Peştera de gheaţă) să fie redată circuitului turistic fiindcă foarte mulţi trecători se opresc şi admiră frumuseţea incredibilă a Criptei. Dacă şi extratereştrii (poate) au survolat acest spaţiu e păcat ca noi, pământenii locali, să nu o preţuim aşa cum se cuvine [...]"

Offf, presa mea...hahaha !
Lăsând gluma deoparte, doresc localnicilor un flux măricel de turiști (zona pare chiar foarte frumoasă). Zic totuși să nu devenim, fără voie, agenți de promovare...

Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 28 October 2019, 08:36:18
Faptele vorbesc de la sine.
Oamenii au vazut ceva venind prin albia râului care a dat roata dealului așezându-se pe o ridicatura abruptă de pământ aflata pe malul râului intre deal si râu.
 
Autoritatile au ras dâmbul abrupt lucrand luni de zile.

Pe acel loc au construit un gater prezent si astăzi in xurtea caruia e o mare si foarte înaltă placă de beton...

Dambul ras apare in hărțile vechi.

Ps -
Nu mi se pare o minciună. Cazul poate a fi  real. Parerea mea.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 01 November 2019, 16:25:51
Păi, pentru a fi siguri care e acel dâmb, trebuiesc următoarele condiții:
1) să nu mai existe (haha !) astăzi - căci așa a afirmat martora.
2) dacă mai există cumva remanențe (ce pot aminti de un fost deal), acelea trebuiesc a fi la cca. 8 Km.distanță - căci așa a zis martora.
3) cumva (aproape imposibil) trebuie remarcat dacă era identic cu dâmbul din Chiraleș - căci, iarăși, așa a zis martora.
4) dacă s-ar întruni, cumulativ, condițiile enumerate, ar mai trebui să fi fost și...artificial format - căci așa a zis martora.
Abia bifate toate aceste (puțin verosimile) premise, ne-am putea aventura în scenarii tip "Twin Peaks"....adică, în fine, "Twin Hills".
Asta, ultima, o zic eu.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 02 November 2019, 13:02:25
Am șters postarea mea precedenta deoarece gresisem localitatea pe harta josephina... lol
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 02 November 2019, 15:49:33
Și ar mai fi un dubiu, legat de relatarea vechiului user @ancaana (cam cea mai apropiată de statutul "martorului direct" pe care o avem).
Pai...cum adică "dealurile să nu fi fost naturale"?
De-ar fi fost așa (să acceptăm, în teorie) atunci nu s-ar fi grăbit nimeni a le rade/nivela. A nu fi natural înseamnă artificial - iar așa ceva ar fi stârnit, indubitabil, interesul autorităților (mai ales dacă luăm în calcul paranoia comunistă sau climatul "războiului rece").
Ar fi fost niște cercetări, fie ele și preliminare. Macar 2-3 autorizați s-ar fi perindat prin zonă, pentru măcar 2-3 măsurători, fie ele și superficiale.
Iar ca să fie "ras" din motive...secrete, oho ! Ar fi însemnat că s-a descoperit ceva, iar acel "ceva", din varii motive, ar fi generat îngrijorări la "stăpânire".
Ca să nu mai spun că și procesul de "eliminare" ar fi fost complex și de durată. Păi nu trebuia gestionat acel ceva "artificial" ? Încărcat, transportat...în fine, ascuns sau dus la cercetat ?

Asemenea procese / procedee ar fi fost sesizabile. Echipe, echipamente, camioane, interdicții...foială de milițieni, zvonuri prin satele limitrofe.... Dar nu avem nimic din toate acestea - deși, pe de altă parte, se pare că autohtonilor nu le lipsea imaginația sau..."fiorul neobișnuitului", să zicem.

Deducem: relatarea @ancaana este neverosimilă. Că provine din naivitate, interes sau plictiseală - prea puțin relevant pentru noi.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 03 November 2019, 17:58:04
@Guest,   :lol:  hai ca mi-a placut.  "5 zile ...doi operatori(oao cum sună) si 1250 km" . Asta e titlu de film sau joc triple A. Adica nu citira ei aici ca e vorba despre turism si goange de copii?? Nasol. Si ce au servit la birt? Chestii de coneseori cum ar fi "Nuts & bolts" sau ... delicatese pamantene a la Dinescu: "pi_dulice de caprioara cu tacamul potrivit". Glumesc desigur, sper sa fie un raport interesant.


Eu rămân cu mintea deschisă si spun ca e posibil ca evenimentele din Chirales sa fie reale. Interesant ar fi fost sa avem o discuție libera pe tema  -cine si de ce a aterizat pe dambul respectiv.
Este doar parerea mea. O altă parere.

In general ar fi bine să avem păreri de bun simț pentru a nu jigni pe nimeni, pentru a nu descuraja oamenii sa discute liber. In special pe cei care au avut parte de lucruri interesante. Descurajarea elimina oamenii de bun simț și lasa loc impostorilor.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 03 November 2019, 19:42:12
sper sa fie un raport interesant.
Și eu. Sau măcar amuzant.
Interesant ar fi fost sa avem o discuție libera pe tema  -cine si de ce a aterizat pe dambul respectiv.
[...]
In general ar fi bine să avem păreri de bun simț pentru a nu jigni pe nimeni, pentru a nu descuraja oamenii sa discute liber. In special pe cei care au avut parte de lucruri interesante. Descurajarea elimina oamenii de bun simț și lasa loc impostorilor.
Păi până acum nu avurăm discuție liberă ?  Doar că părerile sceptice nu au avut contrabalans argumentativ.
Dacă au fost jigniri, eu nu le-am sesizat. Iar de-am ofensat pe cineva (?!) îmi asum vina.

Altminteri, și pe mine m-a amuzat debutul "gazetăresc" al cronicii ASFAN. Pare inconfundabilul stil grandoman al "colaboratorului extern"...care fu și pe aici, până l-a "externat" administrația....hahaha !
La OZN aș aiura zicând că "mă pricep", dar la interpretarea subtilităților lingvistice mai știu una-alta.
Formularea finală (că argument la "soliditatea" speței) e că au găsit "numeroase elemente de stranietate". Asta înseamnă că n-au fost excedentare (c-ar fi zis "multe" / "foarte multe" sau...hm..."cele mai multe elemente din istoria investigațiilor românești"...hahah ! Iar meșteșugita formulare "elemente de stranietate" arată că, maxim, au colectat câteva ciudățenii sau inadvertențe.
Corolarul e că, de-ar fi găsit mai mult, trâmbița "mirabilă" ar fi vuit pe toate dealurile. Și alea rase, și alea care mai străjuiesc împrejurimile.

Gata, promit că nu mai intervin aici - nu doresc a călca peste pasiunile colegilor. Rămân convins de tot ce am scris, dar voi citi și alte argumente. Mai adaug că nu "descurajarea" aduce impostori, ci credulitatea.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 03 November 2019, 20:46:27


Si credulitatea evident domnule Grifon.  Însă chiar dacă avem opinii diferite sunt de parere ca putem colabora foarte bine. Adica putem construi o argumentație comună și eventual contrabalansata de fiecare in parte in cazul in care nu există alți participanți la discuții.

Altfel voi crea 3 secțiuni clare. Una cu disctuțiile scepticilor , una cu disctiile credulilor si una pentru confruntari intre părți.

Avurăm discuții insa nu pe direcția unei posibile origini pamantene. Aceasta pistă  nu a fost atacată.  Adică,  putea fi rusesc obiectul zburator? Cum ar putea fi identificat? Daca da, ce ar fi putut căuta? Artefacte antice, uraniu, amprente /anomalii energetice , etc. ?

Contrabalansul argumentativ lipsește fiindca aici ar fi trebuit sa intervină altcineva decat mine. Cel mai indicat ar fi fost sa o facă unii dintre martori. Dar...  lipsă.
  Cazul  ca și exercițiu de gandire nu e inchis.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 04 November 2019, 01:34:54
Însă chiar dacă avem opinii diferite sunt de parere ca putem colabora foarte bine. Adica putem construi o argumentație comună și eventual contrabalansata de fiecare in parte in cazul in care nu există alți participanți la discuții. [...]

Avurăm discuții insa nu pe direcția unei posibile origini pamantene. Aceasta pistă  nu a fost atacată.  Adică,  putea fi rusesc obiectul? [...]
  Cazul  ca și exercițiu de gandire nu e inchis.

Total de acord cu primul aliniat. Eu am spus ceea ce cred, nu mă deranjează alte argumentații. Le aștept.
Cu ipoteza vehicul rusesc...n-am vorbit, adevărat. Am atins însă ideea spunând că de-ar fi fost realmente ceva de gen la Chiraleș, "paranoia comunistă și logica războiului rece" n-ar fi permis pasivitate din partea autorităților.
Altfel...mi-e greu să vorbesc despre "obiectul" cu pricina...ptr.simplul motiv că nu cred să fi fost așa ceva. Cel mult aș lua în calcul ipoteza unui FAN, dar...totuși..."farfurie" ? "omuleți în staniol"? "antene pe cap"?  Nu suntem copii...
Până și A Pătruț nuanțează masiv "evenimentul" (în citatul dat de @Guest undeva înainte). Pasionat-pasionat, dar nici respectivul cercetător nu era vreun credul.
Dar...să așteptăm de vor fi detalii de la demersul ASFAN. Le aștept cu moderat interes, întocmai, cum spuneai și dumneata, ca un exercițiu de gândire.
                                                                       ***               
Stimate coleg @Guest...
De ce m-ar deranja pe mine că unii cercetează pe teren ?  Și mie, când îmi vine, îmi place să caut una-alta, dar de regulă nu "bat toba". Las impresia de frustrare ? Bine c-o "las" și n-o preiau - atunci ne-am fi distrat !
Zic să ne concentrăm pe speță, nu pe interlocutori. Și uite, fac eu primul pas, lăsând deoparte doza de aciditate cu care mă pornisem a-ți răspunde. 
De reținut asta.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 04 November 2019, 09:34:10
La cat de frumos va certați s-ar crede ca ... va ascundeti dupa cireși...  :lol:

Nu suntem copii domnule Grifon. Am adus la un moment dat un exemplu in care un astronaut american vorbea despre o asemenea farfurie filmata etc. Americanii vorbesc in genere, oficial cumva despre farfurii. Rușii insa au probleme cu precadere cu triunghiuri si cilindri, pe locul trei fiind sferele.

Dvs domnule Guest ca nu mi-e clar. Ati fost sau nu unul din cei 2 operatori? Puteți confirma macar meniul, sau e secret?

Nu-mi plac oamenii care joaca dublu. Ce fel de colegi mai suntem?

Va urez succes.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Rayden on 04 November 2019, 10:58:24
ma bucura duo-ul pornit pe investigatii.
de la talpa din Aiud, la cazul Valea Plopului, acum Chirales... sunt curios, ce urmeaza?
pot sa fac o sugestie?

ce ziceti de cazul citat mai jos? ca sa nu asteptam decenii pentru a investiga..e destul de recent. si, cred eu ca are niste surprize....

.......
27.11.2016 observatie Galati, comuna Nicoresti 1
Ce povesteste un conducator auto care se numeste Adrian:
Duminica seara in jurul orei 23, trecand prin padurea Buciumeni si mergand spre Tecuci a inceput sa fie urmarit de un obiect zburator cu multe lumini. In masina se aflau mai multe persoane. Copilul dansului a observat obiectul care de mai multe ori s-a apropiat zburand foarte aproape de masina.
In satul Nicoresti s-au oprit sa observe mai bine obiectul. Obiectul s-a pozitionat in dreapta fata a masini. Nu facea zgomot si nici curenti de aer nu facea. Persoanele din masina s-au simtit agresate de obiect care se apropia ciudat de tare de masina. Cazul poate fi urmarit pe Youtube sunt doua filme.
https://youtu.be/t8jabjt1bG4 (https://youtu.be/t8jabjt1bG4)
https://youtu.be/be-h5CuFLuk (https://youtu.be/be-h5CuFLuk)

28.11.2016 - observatie Galati, comuna Nicoresti 2
Bătrânii şi tinerii din comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi nu mai au linişte în suflet de când au observat un obiect zburător cu lumini care se roteau si emitea din cand in cand o raza albastra spre pamant. Ei au declarat că, sigur nu era un avion. Ei spun că, obiectul zburător neidentificat se deplasa la joasă inaltime, aproximativ 100m. Iar asta nu e tot, mai mult, în momentul apariției misteriosului obiect zburător în comuna lor, telefoanele mobile nu au mai funcționat. Este un film cu cazul respectiv. Poate fi vizionat aici:
https://youtu.be/FTPw_2vfoPc (https://youtu.be/FTPw_2vfoPc)
......

ca sa inlatur orice "nuante", mentionez ca prin acest mesaj nu iau la mishto pe nimeni!
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 04 November 2019, 14:44:46
Bun. Acum inteleg.
V-ați facut publicitate la assfan folosind platforma noastra.
Pe aici se umblă cu demistificari, trolling subtil, si linkuri spre  ass.fan.
Acolo insa nu. Operatorii sunt serios pe treaba. Un soi de Corey Gode & D. Wilcok

Lasa Rayden ca au ei subiecte destule si mult mai serioase.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: alx on 06 November 2019, 00:25:23
Stimate [member=6714]Guest[/member]
  E hilar și m-am distrat foarte tare să văd cum ați...agățat din mers un...caz, și cum vreți să demonstrați profesionalismul investigatorilor. DAR...doresc să vă reamintesc că nu prin banii cheltuiți se arată valoarea unei investigații...e ca și cum AI FI FOST pe Lună, dar, la întoarcere ne spui cât a costat combustibilul până acolo...și nimic despre Lună...că e fie secret, fie nu e gata raportul.
   ÎNSĂ mă deranjează, și nu e prima dată când se întâmplă, când se face aici publicitate NEMERITATĂ pentru ASFAN. Că furați subiectele de aici...treacă-meargă! Dar să viii și să-ți faci publicitate după...chiar nu e frumos!
   Cât despre caz în sine...ei bine, eu zic că acest caz s-a speriat de cei doi...operatori și a luat-o la goană. Bine, el a luat-o la goană cam de acum ceva ani,când ultimul din cei doi investigatori ai cazului a murit. Acum doar a schimbat într-o viteză superioară! >:D   
 Spre norocul meu, l-am cunoscut personal pe acest om, am și discutat cu el. După cum am discutat și cu niscaiva martori de atunci, oameni în toată firea acum. Și știu foarte bine și zona, și multe altele...și n-am plătit chiar așa mult pe pălincă și vinoase, chiar asortate cu slănină și ceapă ca cei doi...operatori! Acum, după zeci de ani, mai poți smulge de la martori doar amintiri alterate rău de tot de timp...de aceea, dacă s-au cheltuit banii ăia, s-au cheltuit degeaba! Să mai spun de unii...martori care așteaptă să se scrie o carte și să primească bani mulți din treaba asta? Ați vorbitără cu ei? Cât despre dealuri rase de fața pământului, martori, investigatori și alte alea...ei bine, raportul meu nu e gata! Da să știți că am cheltuit muuuulți bani și muuuult timp prin zona aia...au niște vinuri și o crama jos pălăria! ;D ;D ;D ;D 
  Cam atât deocamdată...când mai am noutăți, le public aici. Poate mai dați și voi o fugă până acolo... >:D >:D >:D >:D
[member=2139]abyss[/member]    Fii atent ce scrie pe site-ul ălora:
   ASFAN-ROMÂNIA mulțumeste lui Ionut Musceleanu, lui Cezar Darac, precum si tuturor celor care au contribuit, direct sau indirect, la această acțiune. Deși au trecut 40 de ani de la evenimente, avem, in urma investigatiilor, un caz solid cu martori multipli și numeroase elemente de stranietate.
 >:D >:D
Și acum să vedem dacă ghicești cine e Cezar Darac... >:D >:D    că despre soliditatea cazului nu mai po să zic ninica...este, dacă mă pot exprima așa, tot atât de solid ca și mercurul...curat murdar, monșer! ;D ;D
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 06 November 2019, 22:49:37

Și acum să vedem dacă ghicești cine e Cezar Darac... >:D >:D    că despre soliditatea cazului nu mai po să zic ninica...este, dacă mă pot exprima așa, tot atât de solid ca și mercurul...curat murdar, monșer! ;D ;D
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: alx on 07 November 2019, 00:57:13
Deci dvs. ati investigat zona dar nu ati dat nicio informatie exact in locul/forumul pe care il administrati... interesant, curios interes. Insa creeati mister asteptand pestisorul de aur? Nu cumva e un pacat fata de acei cativa, putini membri ai forumului pe care ii mai aveti? I-auziti dragilor, alx a rezolvat cazul de ani de zile dar se joaca cu noi - mai are sens sa mai spun ca ne/va considera pe toti prosti?
Stimate domn [member=6714]Guest[/member]
Dacă ați fi citit cu atenție ce am postat...ar fi fost mai ușor să înțelegeți. Să înțelegeți că, deși am discutat cu unul din cei 2 investigatori ai cazului din acele vremuri, ghinionul a făcut să nu am nici o dovadă a discuției, scrisă sau înregistrată. Și, din păcate, am reușit să discut o singură dată despre caz cu acea persoană...la scurt timp a murit! Așa că, teoretic aș putea spune orice, dar nu aș putea proba nimic. Deci...ZERO!  Iar despre investigația la fața locului...Da, am fost acolo . De multe ori. Am povestit și cu unii martorii oculari. Care AU REFUZAT SĂ DEA O DECLARAȚIE, SAU SĂ SPUNĂ PREA MULTE! Pentru că nu-știu-cine le-a spus că se va scrie o carte despre acest...eveniment, și că vor lua bani mulți din treaba asta. Deci din nou ZERO!
  Și nu. NU AM REZOLVAT CAZUL! Și nu mă joc cu nimeni. Pur și simplu am doar povești...așa că în ecuația asta există un singur prost: EU!
Eu unul nu am ascuns nimic, asa cum am facut de aproape 7 ani pe acest forum, poate recunoaste domnul alx, dar cred ca nu.

   Dacă mă întrebați pe mine, luând în considerare faptul că informațiile despre caz, multe sau puține, le aveți de pe acest forum, era frumos ca să spuneți câteva cuvinte și aici , nu să faceți o trimitere la alt site.  Mi se pare că ați dat cu tifla tuturor celor care mai sunt pe aici, puțini la număr după spusele dvs., care sunt contrazise de statisticile de trafic. Care este! Cât despre ce ați făcut pe aici în ultimii 7 ani...se pot spune multe. Eu am mai spus cândva că, deși nu am acum prea mult timp pentru postat, urmăresc cu mare atenție ce se întâmplă pe aici. Așa că da, aș putea să recunosc multe lucruri. Dar oare toate alea îți fac cinste? Întreb pentru un prieten...


Cu toate acestea il provoc sa spuna cine sunt eu, ca vad ca insinuaza.

Îmi pare rău, dar eu nu am insinuat nimic! Nu vă cunosc și nu știu cine sunteți. Sincer, pentru mine sunteți doar o entitate digitală! Întrebarea pusă de mine viza o persoană reală, Cezar Darac pe numele ei, pe care eu nu o cunosc! Iar informația respectivă e publică, luată de acel site! Deci ce am insinuat?
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: alx on 07 November 2019, 01:08:58

Domnul alx imi cunoaste numele adevarat de acum 7-8 ani de cand i l-am comunicat intr-un mesaj privat, intrebandu-l daca este ok sa-l spun public pe aici - si ghici ce, niciun raspuns. Dar acum insinueaza  :D

Acum că mi-ai amintit, am verificat mesageria și da, ți-ai dat numele real. Dar chiar crezi că eu am ținut minte așa ceva, din decembrie 2013? Serios? Cât despre faptul că nu am raspuns la mesajul tău de atunci, ezistă o esplicație! Au fost mai multe mesaje, legate de o anumită discuție, iar ultimul tău mesaj nu era obligatori să aibă răspuns. În plus, sper că nu crezi că erai/ești singura persoană de pe forum cu care țin legatura prin MP...ca să țin minte detaliile astea.  Cam asta e...
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 07 November 2019, 02:14:31
Una peste alta, acest tip de "ciondăneli" devin, inevitabil, contraproductive.
Cazul, adevărat, nu e "proprietatea" nimănui - oricine, oricând poate să-și încerce talentele de investigator. Lipsește însă, vorba d-lui @abyss, un spirit de colegialitate - dar cred că vina nu e a colegului @Guest, ci a "colaboratorului" preocupat de orgolii și mercantilism.

Depășind aceste mici fricțiuni, să ne întoarcem totuși la speță (care, spre surprinderea mea, a născut o zarvă cu mult peste potențialul ei...ufologic).
S-au făcut așadar, descinderi în zonă - fie ele vechi sau noi. Totuși, indiferent de abilitățile celor ce s-au deplasat...cum s-ar fi putut obține, după cca.40 ani, mai multe detalii decât a obținut atunci, "la cald" ziaristul Zăgrean ? Sau, ulterior, colegul Săsărman (cel dedicat azi...turismului zonal)?
Poate nu erau ei niște "ași", dar erau autohtoni, cunoșteau zona / obștea, ba chiar dispuneau de logistica "Ecoul"/"Răsunetul". Pasiune aveau (Zăgrean), dornici de popularizare erau (Săsărman)...și totuși povestea nu a crescut dincolo de prezentarea inițială...
Astea nu-s tentative debunk - comentez doar ce-am citit (accentuând, adevărat, latura sceptică). Ptr.că scepticismul meu vis-a-vis de caz este de fond, nu neapărat de formă. Altfel spus, de m-aș fi deplasat acolo, indiferent ce mi-ar fi spus diverși localnici, aș fi luat în considerare dacă (și numai dacă) aș fi avut și coerență de ansamblu.
Să zicem că un nea X zicea una...nea Y alta (stranietăți, adicătelea)...eu tot aș fi rămas cu dubiile enunțate în postările anterioare (nu le mai reiau). Un asemenea eveniment (OZN în văzu'-lumii)' nu putea să nu aibă un siaj de reacții / măsuri, care ar fi trebuit să fi fost rațional identificabile - după legități de cronologie și/sau cauzalitate.
Căci, să zicem, logica unui UFO ne poate scăpa, dar logica unor autorități județene ori polițienești nu cred să ne scape...niciunuia din noi.

Până nu-mi lămuresc aceste aspecte (sau, mai bine zis, lipsa lor) rămân un sceptic.
Daaaar...fără a pofti să mă ciondănesc cu colegii ptr.asta...hahaa !
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Rayden on 07 November 2019, 08:36:32
eu il inteleg pe alx. il inteleg de ce nu a spus nimic.

cand am fost la dl Justin Capra sa stau de vorba pe marginea cazului de la Valea Plopului si apoi am povestit pe forum, amandoi "meseriasii" - se stiu ei, investigatorii adevarati; nu ca mine un obisnuit cu iq mic, mic de tot si fara talent scriitoricesc pe deasupra! - m-au luat la mishto-uri atat pe forum cat si in mesaje private.

pai, de ce draq sa mai contribui cu ceva? cand scopul lor pare ca e tocmai sa ingroape astfel de "contributii"?! numai informatiile si concluziile lor sunt bune si de valoare si "the real deal"!

ii astept sa vad ce descopera la cazul Nicoresti. chiar nu incita pe nimeni faptul ca FAN-ul (ca sa fiu in pas cu moda) respectiv s-a vazut pe meleagurile alea 2 zile la rand? poate a "pus cortul" pe undeva pe acolo...

pana atunci, va rog sa tinem o minte deschisa si sa nu ne inflamam prea mult!  :mrgreen:
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: alx on 07 November 2019, 18:00:59
OK domnule [member=6714]Guest[/member]
  Dvs. aveți dreptate. Așa că începând cu acest moment vă rog să postați doar on-topic. Toate postările care nu au legatură cu subiectul vor fi șterse fără avertisment! O seară bună vă doresc!
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 08 November 2019, 09:29:59
Avand in vedere ca aceste apariții catalogate drept neidentificate  (pentru noi "marea turmă") nu prea lasă urme fizice decat rarisim, contează aș îndrăzni să opinez urmele conexe , fiindcă de obicei ele există.

Ati identificat asa ceva domnule Guest?
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 08 November 2019, 12:20:24
10 metri e foarte mult...

Mai corect cred ar fi fost potrivit un arheolog sau geolog. Restauratorii sunt pe alte directii.

In arhive la primarie nu e nimic?

LE. - tardiv am inteles raspunsul dumneavoastra.  La urme conexe cand am pomenit m-am referit la altceva. Urme/fenomene conexe, adica mesaje lasate oamenilor ce apar dupa eveniment in starea de vis ori ca flash-uri printre amintiri. Oricat de bizare ar fi unele relatari ele sunt importante chiar dacă prezinta inconsistențe.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: jean on 10 November 2019, 20:15:27
ma bucura duo-ul pornit pe investigatii.
de la talpa din Aiud, la cazul Valea Plopului, acum Chirales... sunt curios, ce urmeaza?
pot sa fac o sugestie?

ce ziceti de cazul citat mai jos? ca sa nu asteptam decenii pentru a investiga..e destul de recent. si, cred eu ca are niste surprize....

ca sa inlatur orice "nuante", mentionez ca prin acest mesaj nu iau la mishto pe nimeni!
Salut Rayden, da este un caz de care am fost interesat personal inca din 2016 cand s-a intamplat. Din pacate nimeni din ASFAN nu a fost interesat cu exceptia unei colege care a incercat sa afle cateva informatii din acea zona. Eu as fi vrut sa aflu mai multe, am facut o lista cu numele persoanelor care sa poata fi contactate si am dat-o la mai multe persoane. Din pacate nu aveam numele complete si nici nu am reusit sa gasesc cateva persoane sa mergem pana acolo. Am scris un mic articol pe Facebook pentru a putea gasi ceva persoane de contact dar degeaba.
Din pacate ne ocupam de cazuri foate vechi si ne scapa printre degete cele mai apropiate.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: jean on 10 November 2019, 21:29:54
Da asa am spus, ar fi fost interesant.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Rayden on 11 November 2019, 09:00:06
@Jean,
multumesc pentru info furnizate. ti-am lasat un MP, cand ai timp si kef, da te rog si mie un semn. merci! :mrgreen:

pentru VIM: as avea de zis multe, dar aleg sa nu zic nik!
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: Grifon on 11 November 2019, 16:50:03
Așa, într-o doară, observ că acest subiect a strâns, într-o lună, peste 10.000 de vizualizări (mai mult ca alte subiecte într-un an, sau mai mulți).
Tot într-o doară zic : măcar de dragul acestor privitori, atrași pesemne de promisiunea unui caz, ce-ar fi să revenim la concretul speței ? Nu de alta, dar acest gen de "răfuieli" devin agasante - mai ales pentru persoanele (în uriașă pondere) ce nu au vreo legătură cu "împricinații".
Mai mult de dragul logicii argumentative, aștept și eu o susținere (fundamentată) că la Chiraleș chiar a fost ceva.. Un minim argument, dar nu din gama "tre' să fi fost ceva, că eu sunt pasionat, cred și îmi doresc".
Să presupunem că miile de curioși ce au accesat pagina nu sunt nici "adepți", nici sceptici. Sunt doar curioși, chiar și la nivelul minimului "simț comun".
Păreri "contra" au fost, inclusiv ale mele. N-ar strica să auzim câte ceva și de la partea "pro", măcar ptr.contrabalansarea de care vorbeam zilele trecute.
Altfel, tocmai cei dornici a consolida ufologia contribuie, din ce citesc, la decredibilizarea ei, ba chiar la aruncarea ei, zdravăn, în desuet.
E chiar hilar că eu (sceptic, cel puțin în această poveste) susțin totuși revenirea la o dezbatere serioasă. Păi, cu astfel de "promovări", până și debunk-erii ajung să ofteze...

Deci, la Chiraleș a fost...ce ?
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 11 November 2019, 16:52:23
ma bucura duo-ul pornit pe investigatii.
de la talpa din Aiud, la cazul Valea Plopului, acum Chirales... sunt curios, ce urmeaza?
pot sa fac o sugestie?

ce ziceti de cazul citat mai jos? ca sa nu asteptam decenii pentru a investiga..e destul de recent. si, cred eu ca are niste surprize....

ca sa inlatur orice "nuante", mentionez ca prin acest mesaj nu iau la mishto pe nimeni!

Nu ar fi mai interesante, de exemplu, cazurile: februarie 1913 România, iulie 1997 Otopeni, ...
Cu aceeași mențiune finală.
 :roll:


Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 11 November 2019, 20:37:57
Poate chiar sunt mai interesante, dar aici este vorba de timpul si banii nostri. Cu siguranta vom mai merge si la altele. Daca consideram ca avem ceva interesant acolo, scoatem bani din buzunar, alocam timp si alte resurse si mergem. Daca cazurile mentionate va par interesante, scoateti dvs. bani din buzunar, alocati timp si efort si mergeti acolo, nu va opreste nimeni ba chiar eu personal va incurajez.
...

Am făcut toate cele menționate, mai puțin cu „mersul acolo” în 1913.
Și le-am rezolvat, postând pe aces forum. :)
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 02 December 2019, 23:45:02
Scrisoarea copiilor a văzut-o cineva, în afară de „povestitor”?
A apărut undeva tipărită, fotografiată, etc.?
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 03 December 2019, 19:16:40
Se pare că acea scrisoare a copiilor nu (mai) există.
Uitându-mă la schița locurilor desfășurării evenimentelor am remarcat o mulțime de inadvertențe.
Redau schița cu orientarea corectă.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 06 December 2019, 00:12:55
Chiraleș după o hartă din 1957, actualizată după ridicări topo mai vechi.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: prodcomb on 08 December 2019, 11:57:15
Împrejurul localității Chiraleș sunt mai multe stații meteo.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: horia2008 on 19 June 2020, 23:40:20
Altceva decât ego, orgolii personale și mizerii de-astea mai ai?
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 21 June 2020, 01:16:59
[01:40, 6/17/2020] Vlad Ionut Musceleanu: 2. securitate si ufologi
[01:40, 6/17/2020] Vlad Ionut Musceleanu: 3. chix si pix la ufologi

Acestea sunt titluri excelente de cărți! Sau de topicuri...
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: horia2008 on 22 June 2020, 12:58:50
Daca te roade curiozitatea, iti sugerez sa sezi bland in coltul camerei sa-ti rozi unghiile in tihna pana cand gasesti ceva inteligent de scris, in loc sa-ti agiti labele gheroase pe aici. Evident ca poti alege sa balesti pe aici, precum ti-e stilul, fara sa ai macar o contributie reala pe subiect... sau pe oricare alte subiecte.

nu ma roade nici o curiozitate in ceea ce te priveste, sunt lamurit demult...
doar ma irita si ma deranjeaza manifestarile si iesirile tale pe aici mult tolerate de moderatori si admin
dar na, probabil ca ai si tu rostul tau pe aici, ca oricare dintre dobitoacele de pe lumea asta
hai pa

Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: abyss on 22 June 2020, 23:39:12
Eu am predat armele , nu mai am chef de măsuri administrative. Sa-i bage @alx ciorapu-n gura daca vrea.

Hai pa si eu.
Title: Re: OZN la Chiraleș-BN 1979
Post by: StarDust on 23 June 2020, 09:24:22
Off-topic,
Eu am renuntat demult... Nu imi place sa "dau cu bata", cine nu pricepe de vorba buna... asta e. Orgoliile personale "urla" din toate partile, indiferent ca se recunoaste sau nu.
Din cauza asta toti avem de pierdut. Astia suntem noi romanii.