Ştiri:

Forumul RUFOn este din nou funcțional după ce a primit un upgrade important de software și rulează acum pe un server nou.

Main Menu

OZN - Ipocrizia puterii

Creat de maya, 05 Noiembrie 2006, 23:09:38

« precedentul - următorul »

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

maya

OZN - Ipocrizia puterii
http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=4431
   
Trãim o epocã în care omul, dupã ce a pãºit pe Lunã, se gândeºte din ce în ce mai mult la cucerirea planetelor. Astronomii recunosc astãzi cã poate exista viaþã inteligentã în multe alte zone ale universului ºi, cu toate acestea ne întrebãm de ce existenþa OZN–urilor continuã sã fie ignoratã oficial, iar cei care se intereseazã de acest fenomen sunt consideraþi visãtori. Oare teama cã dezvãluirea adevãrului ar declanºa o panicã generalizatã în rândul populaþiei sã fie motivul suspectei tãceri a oficialitãþilor?

,,Obiectele Zburãtoare Neidentificate constituie cea mai mare problemã ºtiinþificã ºi internaþionalã a zilelor noastre" spunea Dr.James E. McDonald în ziua de 5 iunie 1967, adresându-se  domnului U. Thant, pe atunci secretar general al ONU. În acea zi, pentru prima oarã, un savant de renume mondial lua în mod deschis poziþie, pronunþându-se fãrã echivoc în favoarea concentrãrii eforturilor internaþionale pentru studiul fenomenului OZN.

Anii au trecut, omul a pãºit pe Lunã ºi se pregãteºte sã cucereascã planetele, însã despre fenomenul OZN marele public nu a aflat prea multe. Desigur, pretutindeni în lume au luat fiinþã numeroase echipe de cercetãtori care ºi-au propus sã munceascã pe cont propriu în aceastã direcþie. Cu surse de finanþare modeste, dar cu mult entuziasm, ei duc o activitate de cercetare mai mult sau mai puþin riguroasã. Prin publicaþiile ºi conferinþele lor, încearcã sã aducã publicului un plus de informaþie.

Câþiva savanþi (unii dintre ei renumiþi) din toate domeniile ºi-au manifestat deschis interesul pe care-l acordã fenomenului. Alþii, mai numeroºi, observã ºi studiazã din umbrã, departe de publicitatea stresantã. Însã ºi unii ºi ceilalþi au în comun faptul cã cerceteazã pe cont propriu. La ora actualã nu existã încã un organism ºtiinþific oficial care sã se preocupe permanent de fenomenul OZN, excepþie fãcând Statele Unite ale Americii, unde se aflã UFO CENTER, condus de Dr. J.Allen Hynek. Asupra acestui subiect vom reveni mai târziu.

Fenomenul intereseazã din ce în ce mai mult instituþiile ºi mass-media, însã atitudinea multor ziare, televiziuni sau posturi de radio este de a adãuga unele comentarii...sã le spunem ironice, iar a altora de a se eschiva atunci când trebuie sã dea un rãspuns clar. De exemplu, iatã cum a rãspuns un înalt reprezentant al bisericii catolice când a fost întrebat ce pãrere are despre existenþa sau non-existenþa OZN-urilor: ,,Nu cred cã trebuie sã dezvãlui pãrerea mea asupra acestei probleme".
Unul dintre marii fizicieni francezi a declarat ºi el, printr-un purtãtor de cuvânt, cã nu doreºte sã se pronunþe asupra subiectului. Astfel interviul dat de Robert Gallez în februarie 1974, pe vremea când era ministrul francez al armatei, riscã sã rãmânã un unicat. El a declarat: ,,În aceastã problemã a OZN-urilor, trebuie sã adoptãm o atitudine extrem de deschisã. Nu trebuie sã punem la îndoialã buna credinþã a martorilor care în mod evident sunt sinceri. În cadrul acestor fenomene aeriene ºi vizuale reunite sub denumirea de OZN existã ceva ce nu înþelegem, care la ora actualã este relativ inexplicabil."

ªtiinþa ºi oamenii struþ

În cãrþile lor, Jacques Vallee ºi maiorul Donald E. Keyhoe au meritul de a fi denunþat o conspiraþie a tãcerii care a durat prea mult timp. Într-adevãr, fie cã vrem sau nu, este destul de trist sã constatãm cã în prezent, în timp ce americanii ºi ruºii îºi continuã cuceririle spaþiale, fenomenul OZN rãmâne la fel de ocultat ca ºi pânã acum. Ce justificare poate avea o asemenea atitudine? Una dintre ele pare a fi din pãcate nemãsuratul orgoliu al fiinþelor umane, regãsit din plin în ,,bisericuþele" ºtiinþifice.

La Congresul Internaþional al Informaþiilor Publice asupra OZN-urilor, organizatorii au adresat o scrisoare unui foarte cunoscut astronom francez, specialist în OZN-uri. Rãspunsul a fost scurt: ,,Publicul este stupid ºi nu are nevoie sã fie informat." Totul subliniat de trei ori, cu cernealã roºie. Suntem consternaþi. Acest astronom nega dreptul publicului de a avea acces la informaþie. Pentru aceste ,,bisericuþe" ale oamenilor de ºtiinþã, fenomenul OZN era un fel de vânãtoare privatã, la care nimeni altcineva nu avea dreptul sã participe. Desigur, este vorba de un caz izolat, nereprezentativ pentru totalitatea mediului ºtiinþific. Însã este semnificativ, mai ales cã o astfel de atitudine aparþine unor ,,vârfuri" ale ºtiinþei.
Sunt foarte puþini savanþii care nu au ezitat sã se pronunþe deschis despre realitatea fenomenului OZN. Cei mai mulþi au ales un anonimat prudent ºi poate cã nu e cazul sã-i condamnãm, având în vedere ce au pãþit câþiva dintre confraþii lor. Dacã exemplele în Statele Unite ale Americii sunt numeroase, una dintre marile ,,victime" din Franþa rãmâne fãrã îndoialã Dr. Pages. În cartea sa, ,,Sfidarea Anti-Gravitaþiei", Dr.Pages propunea o ipotezã ineditã referitoare la propulsia OZN-urilor. Aceastã ipotezã nu a fost niciodatã studiatã cu seriozitate, în ciuda promisiunilor fãcute autorului, deºi un astfel de studiu ar fi rãsturnat ,,sfintele opinii" conformiste.

Fenomenul OZN, prin însãºi natura sa, depãºeºte ceea ce poate admite ,,bunul simþ". Deci, nu trebuie sã ne mirãm atunci când specialiºti eminenþi (care pe deasupra mai sunt tradiþionaliºti ºi exagerat de raþionaliºti), fãrã sã se fi aplecat vreodatã asupra faptelor, dar agãþându-se de unele informaþii lansate pe ici, pe colo, îl resping din capul locului. Când eºti un savant renumit, admirat, acoperit de glorie ºi de onoruri, e greu sã recunoºti cã existã un fenomen pe care totuºi nu-l înþelegi sau care te depãºeºte. E mai simplu sã închizi ochii sau sã îþi ascunzi capul în nisip precum struþul. De asemenea, aceºti savanþi declarã adesea cã fenomenul OZN nu poate exista, iar martorii de bunã credinþã au interpretat greºit un fenomen astronomic, au fost victime ale unor iluzii optice. Aceasta în caz cã nu au fãcut abuz de alcool. Cu liniºtea interioarã redobânditã, ne putem întoarce deci la conformismul nostru obiºnuit.

În faþa acestor declaraþii liniºtitoare, fãcute de specialiºti care ,,ºtiu" despre ce este vorba, publicul se calmeazã. Înþelegem cu uºurinþã de ce pânã ºi tinerii oameni de ºtiinþã preferã sã pãstreze o tãcere prudentã, cãci acesta este cel mai bun garant al ,,stabilitãþii" postului ºi al viitorului lor. Însã dacã sunt suficient de deschiºi faþã de fenomen, nu vor rãmâne acolo ºi vor intra în faimoasele ,,bisericuþe" despre care am amintit mai devreme.

Una dintre aceste grupãri este cunoscutã sub numele de ,,Colegiul Invizibil" ºi reuneºte în jur de o sutã de savanþi din toate specialitãþile, iar Jacques Vallée, fost consilier la NASA, este unul dintre membrii cei mai marcanþi. Din pãcate, aceste "bisericuþe" sunt particulare ºi dacã unele dintre ele se preocupã de viitorul omenirii, munca lor rãmâne în continuare ascunsã marelui public. Iar aceasta nu face decât sã accentueze, indirect, ,,ipocrizia" diverselor guverne.

Raportul Condon - o minciunã uriaºã

Ce adevãr se ascunde în spatele acestei ,,tãceri" oficiale ºi al campaniilor de intoxicare? Aºa cum se întâmplã adesea atunci când abordãm subiectul ufologiei, trebuie sã ne îndreptãm atenþia spre Statele Unite ale Americii. Vom aminti în primul rând de faimosul ,,Raport Condon", de care probabil mulþi aþi auzit deja.

În faþa unui nou val de observaþii realizate în Statele Unite, negarea fenomenului devenea din ce în ce mai dificilã. Explicaþiile oferite nu mai satisfãceau. Astfel, s-a creat o comisie de anchetã formatã dintr-un grup de savanþi de la Universitatea Colorado, sub conducerea Dr. Edward Condon. Opinia publicã putea fi liniºtitã: savanþi renumiþi, conduºi de unul dintre cei mai eminenþi fizicieni, urmau sã studieze cu cea mai mare atenþie imensul dosar referitor la fenomenul OZN. Pentru a-ºi face treaba cum trebuie, le-a fost oferitã o subvenþie de 300.000 dolari. Câteva luni mai târziu, subvenþia a fost suplimentatã cu 210.000 dolari. Dar când afli cã, de fapt, rezultatul era stabilit de la bun început, rãmâi cu gura cãscatã! Într-adevãr, la mai puþin de douãzeci ºi patru de ore (!) dupã numirea sa în fruntea echipei, Dr. Condon declara: ,,Sunt foarte puþine ºanse ca aceste obiecte sã existe. Ancheta noastrã se va concentra în special asupra cauzelor care au determinat ceea ce eu numesc pure halucinaþii." O asemenea declaraþie era destul de surprinzãtoare, mai ales în condiþiile în care, cu câteva zile mai devreme, Dr. Condon promisese sã conducã o anchetã imparþialã.

Pe 9 octombrie 1966, Dr. Condon fãcea o nouã declaraþie în ,,Denver Post", cotidianul cu cel mai mare tiraj din statul Colorado: ,,95% din rapoartele despre OZN-uri sunt simplu de demontat. Pentru celelalte, câteva informaþii suplimentare ne vor permite lãmurirea acestei teribile aberaþii a publicului."

Ufologii erau de-a dreptul consternaþi. În perioada imediat urmãtoare, temerile lor aveau sã se dovedeascã întemeiate. Un exemplu tipic pentru rigoarea cu care a fost realizat studiul ne este oferit de comentariul fãcut Condon pe data de 31 august 1966 pe marginea unui raport al U.S. Air Force (USAF). Acesta se referã la faptele petrecute între 19 si 25 august, la o bazã de rachete intercontinentale, situatã în Migot, Dakota de Nord. Este vorba de unul dintre silozurile unde sunt depozitate motoarele cu cap termonuclear, mereu gata sã se îndrepte spre eventualii agresori. Ne putem imagina sistemul de securitate al acestei baze, precauþiile de tot felul luate pentru a o menþine permanent în funcþiune ºi supravegherea atentã la care este supusã. Totuºi, de trei ori la rând, radarele bazei au reperat câteva obiecte la 30.000 m altitudine ºi le-au urmãrit evoluþia. În douã din cazuri a fost vorba de douã obiecte. În al treilea a fost vorba de unul singur, care a fost urmãrit pânã la sol, unde a rãspândit panica. Reþeaua radio a bazei s-a oprit. Defecþiunea a cuprins tot sistemul, pînã la ultimul nivel al silozurilor, aflat sub treizeci de metri de beton. Obiectul a putut fi observat de foarte aproape, pe când fãcea manevre silenþioase la trei metri deasupra solului. Era circular, cu aspect metalic ºi a rãmas cam un minut. În direcþia lui a fost lansatã o patrulã, însã motorul jeep-ului s-a defectat la aproximativ o sutã de metri depãrtare faþã de obiect. Acesta a dispãrut rapid intrând într-un nor. Toate defecþiunile au dispãrut imediat, ca prin minune. Martorul cel mai apropiat, un ofiþer de la Informaþii, s-a îmbolnãvit ºi timp de câteva zile nu s-a putut ridica din pat.

În acea vreme, comisia de anchetã a USAF a clasat cazul ca nelãmurit. Comisia Condon a gãsit însã o soluþie. ,,S-a fãcut o confuzie, luând steaua Capella drept OZN. A doua luminã ce nu a putut fi lãmuritã atunci era, de fapt, farul de poziþie al unui avion." Simplu, nu? Astfel, conform autorilor raportului, radarele, operatorii de la radare, piloþii ºi personalul de la sol au fost pur ºi simplu pãcãliþi de trei ori la rând de o stea. Având  în vedere cã era vorba de oameni foarte bine pregãtiþi, sã recunoaºtem cã faptul pare deosebit de îngrijorãtor. Rãmâne ca cititorul sã aprecieze ,,obiectivitatea" raportului.

De fapt, acum se ºtie cã acest raport îºi propunea din capul locului sã ajungã la concluzia cã fenomenul OZN nu existã. Raportul rãmâne ºi astãzi ,,vârful de lance" al celor ce refuzã cu încãpãþânare sã recunoascã existenþa fenomenului. Orice s-ar spune, e o concluzie ,,oficialã", adusã de ,,savanþi", în urma unei anchete ,,obiective". O ironie a sorþii însã este faptul cã despre Dr.Condon, care a negat mereu existenþa OZN-urilor se spune cã ar fi fost martor la apariþia cîtorva farfurii zburãtoare. Evenimentul s-a produs în 1974, cu puþin timp înaintea morþii sale.

Pentru a termina cu raportul Condon, trebuie sã recunoaºtem cã scopul sãu nu a fost atins. Departe de a îngropa subiectul, reacþiile violente pe care le-a generat au dus la o revigorare a cercetãrii ufologice. Câþiva savanþi eminenþi, printre care ºi Dr. J. Allen Hynek, au luat o poziþie deschisã ºi clarã în favoarea existenþei fenomenului ºi a unui studiu ,,cinstit".

Regulamentul forþelor aeriene ale Statelor Unite

Am vãzut ce rol au jucat savanþii în formarea acestei ,,gãuri negre" care înconjoarã elementele legate de fenomenul OZN. Este cazul sã ne îndreptãm acum atenþia asupra rolului nu mai puþin activ al armatei ºi mai ales al forþelor aeriene.  Sã facem deci cunoºtinþã cu regulamentele în vigoare din Statele Unite ale Americii, cãci pentru a înþelege cele ce urmeazã, cunoaºterea acestora este neapãrat necesarã.

Pentru început este vorba de ordinul JANAP 146, care spune cã OZN-urile nu trebuie explicate decât ca obiecte sau fenomene obiºnuite, iar rolul de identificare ºi apreciere a lor revine USAF. Instrucþiunea 102 a JANAP 146 insistã asupra necesitãþii de a nu se utiliza rubrica CIRVIS (Communication Instructions for Reporting Vital Intelligence Sightings from Aircraft: Instrucþiuni pentru Comunicarea Rapoartelor de Importanþã Vitalã asupra Observaþiilor Realizate la Bordul Aeronavelor). JANAP 146 precizeazã cã orice indiscreþie sau transmitere neautorizatã a rapoartelor CIRVIS este consideratã activitate de spionaj ºi aduce sancþiuni conform legilor respective. Nota AFR 200-2, clasificatã mai târziu 80-17 precizeazã modul în care forþele armate aeriene trebuie sã dirijeze anchetele, cine ºi cum face declaraþiile publice. Nota stipuleazã cã orice divulgare referitoare la fenomenul OZN fãcutã de vreun membru al bazelor aeriene reprezintã infracþiune, pedepsindu-se cu amendã de 10.000 de dolari ºi cu 10 ani de închisoare. Înþelegem astfel mai bine de ce personalul USAF pãstreazã o tãcere prudentã. Regulamentele joacã un rol activ în atitudinea USAF ºi în crizele interne constatate.

Aventura trãitã de un pilot experimentat, cãpitanul Thomas Mantell, este în acest sens semnificativã, iar explicaþia oferitã de el ar fi fãcut sã râdã ºi pe cei mai naivi dacã nu s-ar fi sfârºit cu decesul cãpitanului. În ziua de 7 ianuarie 1948, pe la ora 13:45, un obiect rotund, cu diametru de aproximativ 70 m, este semnalat pe cer, deasupra localitãþii Madisonville (Kentucky). Poliþia avertizeazã Fort Knox cã obiectul se deplaseazã în acea direcþie. Numeroºi ofiþeri ai aeroportului disting clar obiectul. Câteva minute mai târziu, comandantul bazei, un colonel ia legãtura prin radio cu trei piloþi de vânãtoare (care zburau în acel moment pe deasupra Fortului Knox cu avioane de tipul F51), ordonându-le sã ia contact cu misteriosul aparat. Urmãrirea este condusã de cãpitanul Thomas Mantell, aviator cu o remarcabilã experienþã.

14:45. Cãpitanul  Mantell anunþã cã ,,obiectul" zboarã deasupra sa. ,,Mã apropii pentru a-l observa mai bine", spune mesajul sãu. ,,Obiectul pare fãcut din metal ºi este ENORM." Timp de douãzeci ºi cinci de minute, cãpitanul Mantell ºi cele douã F 51 care îl însoþeau au încercat zadarnic sã se apropie de obiectul misterios.
15:15. Cãpitanul Mantell anunþã cã nu reuºeºte sã prindã obiectul ºi dacã nu se va putea apropia mai mult, la altitudinea de 6000 metri va renunþa la urmãrire, întrucât nu are mascã de oxigen. Acesta a fost ultimul sãu mesaj. Ceilalþi doi piloþi, dupã ce ºi-au pierdut ºeful în stratul de nori, s-au întors la bazã.
16:00. Turnul de control anunþã vestea cea tragicã: Mantell a murit. Se pare cã avionul sãu s-a dezintegrat în zbor.
Tristul eveniment a fãcut multã zarvã în întreaga lume. În special cetãþenii americani aºteptau o explicaþie satisfãcãtoare.

Aºteaptã ºi acum. USAF a expus mai multe cauze posibile. Haideþi sã vedem dacã au vreo logicã:
- Cele trei F 51 au urmãrit, de fapt, un balon-sondã care fãcea cercetãri asupra razelor cosmice;
- Cãpitanul Mantell a urcat la peste 6000 de metri, a fost cuprins de ceea ce piloþii numesc ,,vãlul negru", a murit asfixiat ºi dupã aceea avionul  s-a prãbuºit;
- Cãpitanul Mantell zãrise în atmosferã un mic meteor incandescent.
În fine, ºi aceasta va fi versiunea oficialã (formulatã de un astronom din aviaþie): ,,Cãpitanul Thomas Mantell a decedat urmãrind planeta Venus" (nu vã miraþi, exact aºa s-a spus). Ne putem imagina ce reacþii a declanºat o astfel de explicaþie.
Doctorul J.Allen HYNEK, deºi în acea vreme era consilier ºtiinþific al Forþelor Aeriene, s-a simþit obligat sã demonstreze absurditatea explicaþiei, declarând: ,,Închipuiþi-vã un vârf de ac cu puþin mai strãlucitor decît bolta cerului. Cam aºa arãta planeta Venus la acea orã din zi." Moartea cãpitanului Thomas Mantell ºi reacþiile pe care le-a suscitat au grãbit formarea unei comisii însãrcinatã cu studiul rapoartelor de observare a acestor OZN-uri.

Astfel, ATIC (Air Technical Intelligence Center – Centrul de Studiu al Informaþiilor Forþelor Aeriene) va avea în sânul sãu Comisia ,,Farfurii Zburãtoare", însãrcinatã cu anchetele OZN. Era anul 1950 ºi aceastã comisie nu dãduse nici un rezultat. În 1951 apare un bãrbat al cãrui nume va rãmâne legat de studiul fenomenului. Este vorba de cãpitanul Edward J. RUPPELT, ataºat la ATIC în calitate de ofiþer de Informaþii. Pânã atunci nu se confruntase cu fenomenul OZN. Totuºi, imediat dupã sosirea sa la Dayton (sediul ATIC), situaþia avea sã se schimbe, birourile acestei faimoase comisii fiind vecine cu ale sale.

Un nou raport, venind de la aeroportul Sioux-City (Iowa) anunþa o întâmplare insolitã trãitã de echipajul ºi pasagerii unui avion DC 3, la 20 ianuarie 1951. ,,Un obiect misterios, dupã ce a evitat în ultimul moment ciocnirea cu un avion DC 3, a zburat împreunã cu acesta timp de câteva secunde, înainte de a lua din nou înãlþime ºi a se îndepãrta cu o vitezã fantasticã." Printre pasageri se afla ºi un colonel care a susþinut mãrturia celor doi piloþi. Explicaþia adusã de comisia ,,Farfurii zburãtoare" l-a descumpãnit oarecum pe cãpitanul RUPPELT, care credea sincer cã studiul fusese fãcut cu multã seriozitate: ,,Obiectul zãrit în acea searã nu era decât un avion B-36 în zbor..." Noi observaþii au venit sã punã în evidenþã superficialitatea membrilor comisiei ,,Farfurii zburãtoare", ducând în cele din urmã la o reacþie violentã din partea generalului CABELL, directorul Serviciilor de Informaþii ale USAF.

În fruntea comisiei a fost numit cãpitanul Edward J.RUPPELT, iar sub conducerea sa, comisia a fãcut mari progrese ºi a devenit un organism autonom, sub numele conspirativ de ,,Proiectul Cartea Albastrã". Proiectul a supravieþuit pânã în anul 1969, fiind dizolvat la câteva luni dupã publicarea ,,Raportului Condon".yogaesoteric

maya

continuare
http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=4431
OZN-URI la Casa Albã

Anul 1952 a fost teatrul unor noi valuri de observaþii, pe întreg teritoriul Statelor Unite ale Americii. Numeroase baze aeriene au fost copleºite de apelurile telefonice. Centrul de la Dayton nu a fost nici el scutit. În zilele de 19 ºi 26 iulie mai ales, pe cerul de deasupra Washington-ului s-au produs evenimente stranii care au fost numite mai târziu ,,caruselul de la Washington". Timp de câteva ore, o escadrilã de ºase Obiecte Zburãtoare Neidentificate a fost vizibilã în spaþiul aerian al capitalei federale. Ele s-au jucat de-a v-aþi ascunselea cu proiectoarele ºi cu interceptoarele lansate în urmãrirea lor. Aceste nopþi memorabile vor rãmâne multã vreme în analele istoriei OZN-urilor. Obiectele luminoase au executat diverse manevre incredibile, mergând de la viraje în ,,ac de pãr" fãrã încetinirea vitezei, pânã la opriri bruºte urmate de porniri fulgerãtoare. Cât despre avioanele Forþelor Armate, acestea au strãlucit prin absenþã, ajungând la trei ore de la începerea ,,festivalului".

Când avioanele au ajuns deasupra Washington-ului, misterioasele lumini au dispãrut. Atunci a avut loc cea mai fascinantã partidã de vânãtoare vãzutã vreodatã. Judecaþi ºi singuri. Avioanele s-au întors la bazã; imediat dupã aceea, obiectele luminoase au reapãrut. Avioanele sunt chemate din nou, obiectele luminoase dispar iarãºi. Avioanele pleacã, obiectele luminoase revin. Joaca a durat pânã în zori. Americanii simt cum neliniºtea le pãtrunde în suflet, neînþelegând ce înseamnã aceastã violare a spaþiului aerian de deasupra capitalei. Toatã lumea se întreabã cum a fost posibilã întârzierea cu care au sosit avioanele de intercepþie. În cadrul Forþelor Aeriene domneºte proasta dispoziþie, accentuatã de reluarea evenimentelor, la distanþe de aproximativ o sãptãmânã.

Pe 12 ianuarie 1953, un fel de mare juriu se reuneºte la Pentagon. Juriul este format din câþiva savanþi de renume ºi din trei membri ai CIA, nu mai puþin cunoscuþi. A rezultat  ,,Raportul Robertson", o adevãratã perlã în materie: ,,Obiectele Zburãtoare Neidentificate nu ar trebui sã constituie deloc o enigmã, pentru cã ele se explicã prin fenomene naturale. A sosit timpul ca cetãþenii americani sã înveþe sã deosebeascã adevãrul de minciunã, chiar dacã aceasta din urmã ar zbura cu 100.000 km/h."

Orson Welles ºi marþienii

Am putea discuta vreme îndelungatã despre explicaþiile, unele mai fanteziste decât altele, aduse de USAF la fiecare nou val de observaþii. Am putea discuta, de asemenea, despre crizele determinate de aceste aberaþii în chiar nucleul USAF. Este necesar însã sã revenim asupra unor fapte anterioare, care pot explica înverºunarea USAF de a considera toate aceste fenomene fapte naturale, deºi riscã o împotmolire iremediabilã în ridicol.

Toatã lumea a auzit vorbindu-se, s-a realizat chiar ºi un film pe aceastã temã, despre panica generalã provocatã în 1938 de o emisiune radiofonicã a lui Orson Welles. Piesa, o adaptare a romanului Rãzboiul Lumilor de H.G. Wells, a atras atenþia, pe 30 octombrie 1938, a aproape 6.000.000 americani. 1.200.000 dintre ei au crezut cã ,,Marþienii" au invadat Pãmântul ºi cã sosise sfârºitul lumii.

Familii întregi ºi-au pãrãsit casele pentru a se refugia la munte, la mare, oriunde. Traficul a înregistrat blocaje cumplite în oraºe, pe ºosele. Sediile ziarelor, radioului, poliþiei au fost inundate de un val de apeluri disperate. S-au înregistrat numeroase sinucideri. Oamenii au scos armele pentru a se lupta cu invadatorii. America era îngrozitã. Un asemenea eveniment te pune pe gânduri. În acea vreme, o ,,conspiraþie a tãcerii" ar fi fost de înþeles. Însã în anii 50 conspiraþia nu-ºi avea rostul pentru cã situaþia se schimbase foarte mult.

Visul lui Jules Verne s-a realizat. Oamenii au pãºit pe Lunã. Lupta pentru cuceriri spaþiale continuã, iar sondele americane ,,Viking" ne-au adus informaþii despre planeta Marte. Astronomii recunosc acum existenþa a miliarde de galaxii, fiecare avînd milioane de planete susceptibile a adãposti viaþa inteligentã, la fel ca ºi Pãmântul. Atunci, ce rost are pãstrarea acestei tãceri? Cine are interesul sã o întreþinã ºi de ce? Deºi îi lasã omului libertatea de a visa, nu face decât sã accentueze misterul care, pe termen lung, riscã sã devinã periculos. Dacã publicul ar fi fost informat despre aceatã problemã – aºa cum astãzi este informat despre poluare – panica ar fi fost evitatã pe vremea emisiunii lui Orson Welles. Omul se teme cel mai mult ºi este cel mai uºor de manipulat atunci când nu cunoaºte.
yogaesoteric

toma

CitatAtunci, ce rost are pãstrarea acestei tãceri? Cine are interesul sã o întreþinã ºi de ce?
Simplu, extraterestri exista dar...nu pe Pamint. Cum zicea un glumet: astept ziua in care o nava venita dint-un colt indepartat al universului sa aterizeze in fata Casei Albe iar alieneii conboriti din ea sa spuna ne pare rau ca v-am dezamagit, dar noi abia acum venim pe planeta voastra, tot ce ati "vazut" pina acum au fost fantezii si minciuni!. Daca ei vin atit de des pe Terra si sunt din atitea rase (vezi marea varietate a formelor OZN-urilor si mai ales evolutia acestora in timp), ce motiv ara avea sa se ascunda, sa vorbesca numai cu cei sus pusi, numai cu americanii? Cit timp poate fi tinut un astfel de secret? Ce rost are sa ne fluture pe la nas o nava zburatoare superperformanta sau sa faca niste cercuri intr-un lan de griu ca apoi sa se ascunda...ca sa nu ne sperie???????? Existenta unor parteneri de univers nu poate creea mai multa panica decit, sa zic, iminenta unui razboi mondial, accidentul de la Cernobil, o noua criza economica sau energetica ori extindrerea "gripei aviare".
Daca voiau sa "cucereasca" Pamintul, o facea pina acum fara mari probleme, daca voia sa ne extermine, nici o problema! De ce sa o faca cu tiriita? Credeti ca au probleme de constiinta? Haida, de! Iar treaba cu "studiul" civilizatiei noastre nu sta in picioare nici o secunda! Nu cercetezi un musuroi de furnici scurmind in el!
Da, civilizatii extraterestre exista, toti oamenii de stiinta recunosc asta, sunt in diferite stadii de evolutie fata de noi. Dar, sa nu uitam un lucru: atit biblic cit si stiintific Universul, asta pe care il cunoastem noi, a luat nestere la un moment dat, iar calea evolutiei a fost la fel pentru toti, cu mici variatii. Viata ar fi trebuit sa apara cam in acelasi timp pe toate planetele propice unei astfel de dezvoltari. Evolutia ar fi trebuit sa fie "paralela", in sensul ca toate civilizatiile ar trebui sa fie in acelasi stadiu de evolutie ca si civilizatia noastra. Numarul de planete cu potential de aparitie si evolutie a vietii, chiar daca este "mare" in valoare "absoluta", raporatat la dimensiunile Universului face ca distantele dintre ele sa fie imense. Chiar credeti ca suntem singura civilizatie din universul asta care comunica prin radio?????
Eu zic ca ar trebui sa ne aplecam mai mult asupra acestor fapte decit sa dam vina pe conspiratii pamintene sau intergalactice!
Si inca ceva, si o spun sincer, prefer sa nu-i intinim niciodata! Sansle ca ei fie niste cuceritori in cautare de resurse materiale este muuuult mai mare decit sansa de a fi niste "misionari" ce impart cunostinte tehnice in stinga si in dreapta! Priviti nitel in urma si vedeti ce au facut pamintenii cu ...pamintenii!
Scopul cuvantarii nu este de a impune, ci de a convinge." (IACOB NEGRUZZI)

Shadowman

Citat din: toma din  08 Noiembrie 2006, 10:39:05
Viata ar fi trebuit sa apara cam in acelasi timp pe toate planetele propice unei astfel de dezvoltari. Evolutia ar fi trebuit sa fie "paralela", in sensul ca toate civilizatiile ar trebui sa fie in acelasi stadiu de evolutie ca si civilizatia noastra. Numarul de planete cu potential de aparitie si evolutie a vietii, chiar daca este "mare" in valoare "absoluta", raporatat la dimensiunile Universului face ca distantele dintre ele sa fie imense. Chiar credeti ca suntem singura civilizatie din universul asta care comunica prin radio?????

Si inca ceva, si o spun sincer, prefer sa nu-i intinim niciodata! Sansle ca ei fie niste cuceritori in cautare de resurse materiale este muuuult mai mare decit sansa de a fi niste "misionari" ce impart cunostinte tehnice in stinga si in dreapta! Priviti nitel in urma si vedeti ce au facut pamintenii cu ...pamintenii!

   1. "Evolutie paralela" ? "Acelasi stadiu de evolutie ca si civilizatia noastra" ?
    Toma,la virsta la care o are universul asta,dupa cum A DEMONSTRAT un fizician de geniu (Stephen Hawking ...) - 15-20 miliarde de ani,nu mai retin exact...- ce inseamna 10.000 ,100.000 sau 1.000.000 de ani...? Iti spun eu : zero barat !
De la marea explozie (BIG-BANG,nasterea Universului...) cite civilizatii s-ar fi putut naste,tinind cont ca virsta (aproximativa ...) a Terrei e undeva in jurul a 5 miliarde de ani ...?
Si Universul se afla in continua expansiune (dilatare...) si nu comprimare,fapt demonstrat stiintific...?  Toma ,ce inseamna10.000 de ani de civilizatie pe Terra...? Adica toata istoria civilizatiei umane pe care o cunoastem ,dupa cum am invatat prin scoli...?
10.000 de ani de evolutie a umanitatii e egal cu o picatura intr-un bazin cu apa...
Sunt dezamagit... :oops:
2. Extraterestrii -"cuceritori in cautare de resurse materiale"...? :roll:
    Ce sa cucereasca ,Toma? Ce resurse materiale sa ia de pe Terra noastra mica...?
    Apa de la robinet,caldura din calorifere,conturile din banci,vilele,carbunii...?
    Organele pentru transplant, iarba de pe cimp,animalele din ograda,taurii de la biciclete...?
    Ce sa ia...? :roll:
    Un aparat de clonat mai performant or avea si ei...Si un xerox 3D cu o imprimanta plasma-jet ca sa reproduca,cit mai fidel,originalul...La cite planete sunt in Univers n-or veni de la atitia ani lumina sa caute nisip,chibrite sau Coca -Cola...
   Ceva ,totusi,ne-ar putea lua : Sufletul,visurile,speranta si cutezanta ...  :cry:Doar cu asta s-ar putea hrani...
" PREA DES NOI NE BUCURAM DE CONFORTUL UNEI OPINII FARA DISCONFORTUL CUGETARII."

                                                                                        JOHN F. KENNEDY

maya

Pai uite cum de ex: reptilienii au nevoie de oameni pentru a putea "penetra" in acest plan terestru (ceea ce si fac de altfel) in schimbul acestei "surse de hrana" ( spun hrana ca nu gasesc acum un termen potrivit) ei ne ofera anumite informatii "tehnice"si cred ca si alte informatii utile doar "unora".
Big Brother, cu care se face schimbul, bineinteles ca are interes sa ascunda aceste legaturi cu alte rase extra-intra-terestre pentru ca sa detina monopolul asupra actiunilor de manipulare a "restului" de oameni". BB foloseste si pe post de bau-bau pe ET.
Daca nea tataie ar sti ca prin anumite actiuni ale lui poate contacta personal si direct pe reptilian atunci "profitul" ar fi impartit si atunci "seful" care vrea sa conduca Pamanul ar ramane fara obiectul muncii.
Numesc "seful" sau Big B" pe cei din tagma societatilor secrete(masoni, sionisti, etc.) care deja detin suprematia in plan financiar-politic si au ca scop transformarea (sau re-formarea) umanoizilor de pe Pamant in sclavi pentru munca si "produse de schimb".

Dreamy

Citat din: Shadowman din  08 Noiembrie 2006, 16:33:25
   Ceva ,totusi,ne-ar putea lua : Sufletul,visurile,speranta si cutezanta ...  :cry:Doar cu asta s-ar putea hrani...

Important este sa stim si sa credem ca SPERANTA moare ultima....si poate fac 180 grade imprejur si ne lasa :evil:...daca speranta mai palpaie restul se aprind de la sine iar viata pe pamant va continua sa existe ....