Ştiri:

Forumul RUFOn este din nou funcțional după ce a primit un upgrade important de software și rulează acum pe un server nou.

Main Menu

DACIA-TRACIA si 666-VIATA

Creat de Zammolxe, 12 Februarie 2009, 11:20:58

« precedentul - următorul »

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

calator astral

Buna seara,regret nespus domnule croitoru, am remarcat observatiile dvoastra dar reafirm totusi opinia mea : ader pe deplin la explicatia publicata, iar eu vad AB SSS K AN si traduc AB prin "DE LA PERIOADA..." (ca si ab din latinul "Ab Urbe..."etc), S e cifra 6[/u, simbole grafice similare,aproape identice, e prea mare ca s-o ignor, deci 666 corespunde celor trei S, AN e AN (perioada)
Asta înseamna ABSSSKAN = cu 666 de ani sau de 666 de ani, ce anume e socant în aceasta explicatie evidenta?


TVM

... DIN  URMÃTOAREA  EDIÞIE  A  PROGRAMULUI  TERRA


NUMÃRUL  666  DECODAT !
Motto:
Preceptele Torei sunt toate pãrþi ºi ramificaþii ale secretului ceresc ºi când toate sunt unite ºi devin un întreg, toate se ridicã spre a deveni o unitate. Secretul Tabernaculului aste acela cã este compus din ramificaþii ºi organe în secretul omului asemãnãtor preceptelor Torei pentru cã preceptele Torei sunt toate în secretul omului, care însemnã  bãrbat ºi femeie, care este ZEIR ANPIN ºi NUKVA. Când acestea se unesc, devin un întreg care este  în secretul omului , CARE ESTE SECRETUL LUI YUD HEI VAV HEI SCRIS ÎN ÎNTREGIME CU LITERELE  ALEPH, CARE REPREZINTÃ VALOAREA NUMERICÃ A LUI 'ADAM'. Dacã cineva care ar da la o parte chiar ºi numai un precept al Torei, ar fi ca ºi când ar diminua imaginea Credinþei, care este MALCHUT, PENTRU CÃ TOATE RAMIFICAÞIILE SUNT ÎMPREUNÃ ÎN SECRETUL OMULUI. De aceea totul se ridicã (se adunã) în secretul unitãþii.
Trumah: 65- Tabernacul  - mai mult decât cu zece cortine – vers 666- ZOHAR
În 1998 aveam sã pun pe hârtie prima decodare tehnicã a Bibliei, Coranului, Upaniºadelor ºi altor texte cu ajutor geneticii în principal, concretizatã în lucrarea ,,Programul Terra – De ce este Biblia neagrã?". Anii care au urmat mi-au adus în faþã alte texte care prin cursivitatea naraþiunii ºi bogãþia de elemente tehnice nu au fãcut decât sã confirme logica ºi credibilitatea ,,Programului Terra". Ideile s-au materializat în ,,Programul Terra - Un atentat extraterestru asupra omenirii" – Editura Conexiuni – 1999, 2001.
Cartea mea integreazã textele vechi cu ºtiinþele moderne, dar ºi cu fenomenul OZN în complexitatea lui, cu paradoxurile istoriei antice ºi contemporane, realizând o altfel de istorie a omului, neoficialã, dar cu un rãspuns mai adaptat ºi mai coerent la întrebãrile cheie pe care ºtiinþa oficialã le ocoleºte.
Concluzia studiului meu este aceea cã Terra este proprietatea unui complex de civilizaþii extraterestre. Civilizaþiile umane pasagere pe Terra, dezvoltate între douã momente catastrofale induse de EI, sunt rezultatul unor programe de inginerie geneticã practicate de fiinþe extraterestre. Apariþia lui Homo Sapiens acum circa 100.000 de ani, nu are nici o legãturã cu presupuºii sãi ascendenþi, ci strict cu fiinþe extraterestre ale cãror programe sunt extrem de bine definite în textele vechi. Migraþia lui Homo Sapiens ... a fost una tehnologicã cu nave de tip OZN, pe care Homo Sapiens le-a desenat prin peºteri. Homo de Neanderthal nu a dispãrut în conflicul ºi concurenþa cu Homo Sapiens, ci a fost exterminat tehnologic.
Conform cosmogoniilor ºi majoritãþii textelor vechi (Biblia, Coranul, Enuma Elish, Cartea Tibetanã a Morþilor, Cartea egipteanã a Morþilor, Tãbliþelor de lut sumeriene, asiriene, hitite, Popol Vuh, Upaniºadelor, Baghavad-gitei, Ramayanei, etc) spaþiul apariþiei primului om este situat undeva în Galaxie, în zone nu departe de sistemul nostru solar. Majoritatea denumirilor de constelaþii vine din partea zeilor ce  ne-au trimis textele vechi.
Acolo,  nu departe de sistemul ,,nostru" solar, evoluþia naturalã a formulei ADN a dus la apariþia primei fiinþe umanoide capabilã sã producã mijloace tehnice ºi ...în cele din urmã sã practice ingineria geneticã. Acel moment a adus primul eveniment important galactic: saltul tehnologic în terapiile genetice. Urmãtorul eveniment important a constat în punerea în evidenþã a corpului spiritual ºi a structurii sale energetice - eterice, care deþine informaþie geneticã. Înþelegerea dualitãþii materie-energie a finþei umane a stat la baza saltului tehnologic în terapiile genetice ale fiinþelor extraterestre ºi stã de asemenea la baza înþelegerii textelor vechi. Aceeaºi înþelegere avansatã a structurii energetico-materiale a fiinþei umane dezvoltã astãzi în lumea noastrã ºtiinþe noi:  bioholografia cuanticã , ingineria geneticã cu undã geneticã (Piotr Gariaev), fizica energiilor subtile, fizica undelor longitudinale (Tom Bearden) ºi alte domenii revoluþionare. Astãzi, aceste ºtiinþe noi despre care nu învãþãm în nici un curs ºcolar sau universitar (ºtiinþã confiscatã, interzisã), postuleazã structura energetico-materialã a fiinþei umane. Dacã fiinþa materialã poate fi definitã prin programul inclus în molecula ADN, fiinþa energeticã aparþine unei structuri nu mai puþin complicate, definitã prin ADN energetic informaþional, ce-ºi are baza materialã în însãºi molecula ADN , în aºa-zisul ,,gunoi" din ADN (Piotr Gariaev).
De la un astfel de nivel tehnologic, fiinþele umanoide galactice au imaginat o modalitate nouã de reproducere, asexuatã, care pe lânga avantajele economice, asigurã simplificarea formulei ADN cu fiecare ºarjã de noi fiinþe ºi o evolutie artificialã, condusã. Modalitatea de reproducere a fiinþelor extraterestre constã în racordarea unui corp fizic produs în laborator la un corp spiritual compatibil genetic, obþinut în urma unor programe de inginerie geneticã standardizate, desfãºurate pe diverse planete, printre care ºi Terra. Aceastã modalitate de reproducere este ieftinã, un  numãr extrem de mic de fiinþe extraterestre – îngeri –zei (50-100) putând fi ,,mamã" ºi ,,tatã" unei întregi generaþii de indivizi extratereºti cu o anumitã marcã geneticã, produsã în limitele temporale ale unui program (4000-6000 de ani).
Practic, dintr-o formulã ADN iniþial extrem de complexã evoluatã într-un timp galactic lung, greu de definit, "au explodat" o multitudine de variante ADN inteligente, s-au desprins ramuri - rase umanoide care, cu fiecare ºarjã de fiinþe devin mai inteligente ºi îºi simplificã formula ADN.  Cãlãtoria în timp, distorsiunile temporale, fac imposibilã chiar ºi pentru EI ordonarea clarã, stabilirea succesiunii cronologice a diverselor mãrci ADN în timpul Galactic. Cu alte cuvinte, nici mãcar EI nu sunt în stare sã prezinte ordonat arborele genealogic al creaþiei, evoluþia artificialã ºi încrengãtura fiinþelor extraterestre. Cosmogoniile lãsate de zei pãmântenilor, uºor de pãtruns pentru noi astãzi, nu fac nici ele prea multã luminã în acest domeniu. Maiaºii însã, ne povestesc despre "ZEII NUMERE ÎNLÃNÞUIÞI ÎN MARELE TIMP" . Aceste numere sunt codificãri numerice de mãrci genetice produse în diverse segmente temporale, imposibil de ordonat cronologic.
Terapiile genetice sunt mai uºor de aplicat unui numãr redus de gene. De aceea, cu fiecare program formula umanoidã ADN produsã a fost simplificatã. De fapt, cea mai mare surpriza a Proiectului  Genomul Uman (Human Genom Project) a fost gãsirea unui numãr de gene cu mult inferior celui preconizat, adicã de circa 20.000 pânã la 25.000 de gene faþã de cele peste 100.000 de gene estimate iniþial (octombrie 2004). Organisne simple, cum ar fi viermii, depãºesc omul ca numãr de  gene. Textele vechi chiar asta ne explicã – modalitatea în care fiinþe extraterestre au simplificat formula ADN a unor culturi umane, recoltabile în perioada antichitãþii.
Programele de inginerie geneticã au avut drept obiectiv crearea unor populatii caracterizate prin simplitate, puritate geneticã. Terra a fost împãrþitã în zone geografice distincte în care fiecare dintre grupurile extraterestre implicate în Programul Terra au produs câte o marcã geneticã dupã chipul ºi asemãnarea lor. Ansamblul legilor lãsate de zei ºi textele scrise au conþinut fãrã excepþie, sub multiple forme, în toate zone geografice LEGEA NONHIBRIDARII sau mai pe înþeles intredicþia de amestec genetic cu alte neamuri sau chiar mai mult decât atât, a neamestecului familiilor (triburilor) unui popor – seminþie. Aceastã lege, de departe cea mai importantã din toatã antichitatea a asigurat existenþa seriilor genetice cu purirate crescutã, necesare programelor LOR.
Mãrcile genetice produse de grupurile extraterestre – toate un fel de veriºori genetici, deºi uºor diferite, aveau în mare cam aceeaºi hartã geneticã pânã înainte de Potop. La reluarea programelor de inginerie geneticã de dupã potop, supercivilizaþia care a inginerat genetic poporul evreu a fãcut un salt în simplitate geneticã ºi s-a scindat genetic de restul de supercivilizaþii ce desfãºoarã programe similare pe Terra.
Zeii evreilor  le-au lãsat acestora Biblia, Zoharul ºi multe alte texte vechi. Din aceste texte tot evreul ºtie cã este diferit de restul lumii, dar nici unul dintre ei nu ar putea spune cu exactitate în ce constã diferenþa. Capitolul de faþã exact acest lucru îºi propune – definirea diferenþei dintre evrei ºi restul lumii, prin aflarea semnificaþiei numãrului 666.
Am subliniat mai devreme faptul cã pentru decodarea textelor vechi ºi evident a semnificaþiei numãrului 666 sunt necesare cunoºtinþe privind fizica energiilor subtile, structura energeticã a fiinþei umane, geneticã, etc. Numãrul 666 apare în Biblie, carte care din punct de vedere tehnic, este opera creatorilor poporului evreu. Ani de-a rândul am aºteptat ca tehnica modernã sã poatã da rãspunsul la întrebarea: Ce reprezintã 666? Aºteptãrile au fost deºarte, cãci rãspunsul nu este unul chiar atât de tehnic, ci unul ce þine mai mult de perspicacitate ºi în principal de informaþie. Rãspunsul nu este unul direct, ci unul ascuns precum acul în carul cu fân în cele 23 de volume ale Zoharului, unul ce nesesitã cunoaºtere în câteva domenii adiacente textelor vechi.
ªi acum sã trecem în miezul problemei. Din "Apocalipsa -13" aflãm:
16. ªi ea (fiara) îi sileste pe toti, pe cei mici ºi pe cei mari, ºi pe cei bogati ºi pe cei saraci ºi pe cei slobozi ºi pe cei robi, ca sã-ºi punã semn pe mâna lor cea dreaptã sau pe frunte ,
17. Încât nimeni sã nu poatã cumpara sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adicã, numele fiarei sau numãrul numelui fiarei.
18.  Aici este înþelepciunea. Cine are pricepere sa socoteasca numãrul fiarei; cãci este numãr de om. ªi numãrul ei este ºase sute ºaizeci ºi ºase.
Pãrerea mea este cã pista relaþionãrii codului numeric 666 cu anumite persoane - oameni, este greºitã. Codul 666 este "numãr de om", oricare ar fi el, însã, compatibil genetic cu creatorii programelor de inginerie geneticã din afara spaþiului evreu. 666 reprezintã o structurã geneticã cunoscutã de mii de ani, din momentul scindarii evolutiei genetice a programelor de inginerie geneticã,  respectiv al conflictului dintre aºa-ziºii Dumnezeu si Satana.
Sã vedem dacã avem priceperea necesarã sã socotim numãrul!... Cu ce se ocupã oare programele zeilor? Ce rost au ele? Totul este creat pentru perpetuarea ºi perfecþionarea geneticã a speciilor extra/intraterestre. Textele vechi opereazã cu fiinþa energeticã ºi nu cu cea somaticã, fizicã. Toate analizele de fineþe asupra omului  se fac asupra structurii fiinþei energetice. "Numãrul de om" este un numãr de fiinþã energeticã ºi nu are nici o legãturã cu ADN-ul somatic, ci exclusiv cu ADN-ul energetic informaþional ADN-EI.
Anatomia energeticã a fiinþei umane se regãseºte în diverse texte vechi, principala zonã de provenienþã a informaþiilor fiind medicina orientalã, în special acupunctura ºi ZOHARUL.
Scheletul de bazã al corpului energetic este reprezentat de 14 meridiane principale. Dintre acestea, douãsprezece sunt pereche-situate bilateral, iar douã sunt situate pe linia care împarte corpul în douã jumãtãþi atât anterior cât ºi posterior (meridianele Ren Mai ºi Du Mai). Racordul dintre corpul fizic ºi fiinþa energeticã este extrem de intim, ADN-ul material ºi ,,oglinda" lui – ADN-ul energetic informaþional, se întrepãtrund în fiinþa energeticã om.

De-a lungul meridianelor principale sunt înºirate punctele de acupuncturã, veritabile porþi somato-energetice, în numãr de 361, adicã 52 de puncte mediane situate pe cele douã meridiane centrale, care realizeazã împreunã un veritabil canal central de energie, la care se adaugã 309 puncte cu locaþie dublã bilateral stânga-dreapã. De fapt în total vor fi 309x2+52=618+52=670 de puncte.
ªapte dintre punctele de acupuncturã situate pe linia medianã, corespund unui numãr de 7 (6 dupã alte ºcoli) chakre  energetice primare - veritabili centri energetici primari de control al fiziologiei corpului somatic aflaþi în relaþie directã cu glandele endocrine.

Tehnica modernã reuºeºte sã punã în evidenþã meridianele ºi punctele de acupuncturã. Cel mai spectaculos moment al acestor cãutãri consider cã este tehnica de punere în evidenþã a meridianelor principale de acupuncturã cu radionuclizi – Techneþiu radioactiv. Tehnica existã din 1984 ºi a fost imaginatã în România de dr. Bâgu Virgiliu de la Galaþi.

Proprietãþile fizico-chimice ale punctelor de acupuncturã au permis evidenþierea, reidentificarea ºi înþelegerea la nivelul tehnicii actuale a ceea ce se întâmplã în punct. În principal, porþile somato-energetice se diferenþiazã de punctele indiferente ale pielii prin: potenþiale electrice crescute - pânã la 300mV; valori mari ale capacitãþii electrice – pânã la 1 mF;- rezistenþã electricã scãzutã – 20-250 mW; respiraþie cutanatã crescutã evidenþiabilã prin emisie crescutã de bioxid de carbon; temperaturã localã mai mare; emisie fotonicã crescutã de 1,5 ori faþã de punctele indiferente (ºtim cã anticii au "vãzut" energia ,,bãltind" în punctele de acupuncturã); emisie de semnale sonice cu frecvenþa de 2-15 Hz.
Sistemul energetic este în continuã activitate, iar nivelul acesteia este în funcþie de integrarea în mediu, de starea de sãnãtate. Boala modificã fiziologia ºi morfologia punctului care suferã variaþii de dimensiune (se deschide sau se închide) ºi de caracteristici fizice enunþate mai sus.

Datele privind localizarea ºi prezenþa punctelor în diverse texte vechi nu sunt unitare de la zonã la zonã geograficã. În primul rând, deºi acupunctura s-a practicat în antichitate la scarã largã de la Orientul Îndepãrtat ºi pânã la Egipt, Dacia, instrucþiunile de predare ale acupuncturii au fost diferite, dar chiar ºi  hãrþile energetice au diferit mai mult sau mai puþin. Clasic se considerã cã ºcoala chinezã a fost prima, dar la fel se pot lãuda ºi japonezii, coreenii sau vietnamezii. La fiecare dintre aceste popoare existã mai multe ºcoli.

Lumea occidentalã s-a lãmurit cu greu cã medicina energeticã orientalã – acupunctura - funcþioneazã la fel de bine ca ºi medicina somaticã occidentalã. În acord cu absurdul timpurilor pe care le trãim, Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) acceptã metoda de tratament, dar s-a sesizat cu privire la metode ºi la existenþa diferenþelor dintre hãrþile chinezeºi, japoneze, coreene etc. Diferenþele principale dintre ºcoli se referã mai ales la punctele situate bilateral, în afara canalului central format de meridianele centrale. Aceste douã meridiane principale mediane conþin pentru toate rasele orientale 52 de puncte. Variaþia punctelor bilaterale este de la 309x2=618, la 313x2=626. Variaþia numãrului total de puncte a fost de la minim 618+52=670, pânã la minim 626+52= 678. De aceea, reprezentanþi ale diferitelor ºcoli de acupuncturã Coreea de Sud, Japonia ºi China au început în 1980 sub auspiciile OMS un program de standardizare a locaþiei ºi denumirii punctelor de acupuncturã. În 2005 s-au întâlnit în Filipine sub pentru a evalua rezultatele.

Rezultatele preliminare au constat printre altele în admiterea cã harta umanã conþine 14 meridiane principale de acupuncturã cu 361 de puncte. Totuºi, locaþia a 92 de puncte dintre cele 361 a fost pusã sub semnul incertitudinii, a discuþiilor aprinse. În final, s-a ajuns la un consens asupra locaþiei a 77 de puncte dintre cele 92,  15 puncte fiind în continuare în  disputã.
OMS le-a trasat ca o sarcinã de partid, încheierea discuþiilor privind cele 15 puncte pânã în 2006. Aberaþie mai mare nici cã se poate... Este ca ºi cum OMS ar vrea sã standardizeze culoarea pielii sau forma ochilor tuturor locuitorilor planetei. Gândirea lor materialistã nu poate accepta cã pe lângã diferenþe somatice, rasele mai au ºi diferenþe în structura energeticã.

Diferenþele somatice dintre rase nu sunt decât expresia vizibilã a diferenþelor structurale genetice dintre ele; structura ,,invizibilã"a fiinþei urmeazã ºi ea diferenþele structurale rasiale. Diferenþele de hãrþi energetice exprimã diferenþele genetice dintre chinezi, care nici ei nu sunt unitari genetic, japonezi, coreeni, vietnamezi,  etc.

 
Nivelul energetic al omului, energia informaþionalã a ADN a revenit în actualitate în ultimii ani.
Astfel, în 2006 am venit în contact cu cercetãrile lui Piotr P. Gariaev – doctor în ºtiinþe medicale, Academician al Acedemiei de ªtiinþe Naturale, Medicale ºi Tehnice a Rusiei. Conform Doctorului P. Gariaev:

"Un organism are nevoie de douã programe genetice. Primul este unul geometric, schematic, morfologic, adicã se referã la cum aratã fiinþa. Al doilea program este sub forma unui text plin de înþelesuri care conþine instrucþiuni ºi explicaþii referitoare la cum sã folosim primul program.  Aceste programe sunt conþinute în molecula de ADN sub formã de ,,benzi ADN video" care sunt folosite de aparatul genetic ce acþioneazã ca un biocomputer. Când biocomputerul citeºte aceste videobenzi lumina ºi sunetul par sã fie cele ce constituie programul film al dezvoltãrii organismului. Când organismul ºi-a terminat creºterea, dezvoltarea, este complet, filmul se terminã. Atunci începe un alt film care conþine instrucþiuni despre cum sã  menþinem organismul pentru o perioadã de timp îndelungatã."

Din cartea mea, pe care tocmai presupun cã aþi parcurs-o, se pot desprinde idei identice cu cele ale lui Gariaev.
Gariaev are însã reputaþia ºtiinþificã ºi meritul de-a le fi sintetizat în forma de mai jos. De aceea, voi numi postulatele de mai jos, " postulatele Gariaev".

"1.Toate substanþele vii conþin douã tipuri de substanþe: cea materialã ºi cea energetico-informaþionalã sau subtilã.
2. Proprietarea principalã care distinge energia informaþionalã (EI) ºi câmpul ei corespunzãtor de toate celelalte substanþe ºi câmpuri cunoscute este aceea cã EI este omniprezentã, adicã este prezentã simultan în fiecare punct din spaþiu în lumea noastrã tridimensionalã. Aceasta înseamnã cã distanþa între între EI ºi oricare alte douã obiecte materiale în lumea noastrã este mereu  zero, indiferent cât de departe se aflã cele douã obiecte unul de celãlalt.
3. În acord cu primul postulat considerãm cã în fiecare organism viu existã douã nivele: unul material ºi un altul subtil –energia informaþionalã.
4. Cele douã nivele ale unui organism sunt legate în mod intim unul de celãlalt se influenþeazã unul pe celãlalt ºi fiecare reflectã starea celuilalt. Mai mult decât atât, energia informaþionalã este nivelul de comandã.
5. Definim viaþa ca schimbul dinamic de energie ºi informaþie între organismul fizic ºi energia informaþionalã, între corpul fizic ºi cel subtil.

Principiile de bazã ale undelor genetice.

1. Aºa-zisul 98% gunoi genetic din ADN nu este decât un supercod ce are un nivel cu mult mai avansat, superior faþã de codul ARN ºi al sintezei de proteine. Acest nivel înalt este nivelul undã.
2. Genomul este un cod cvasi-inteligent.
3. Funcþia nivelului undã al codului genetic existã pentru a programa organizarea spaþio-temporalã a fiinþei umane.
În mod tradiþional geneticienii vorbesc despre ADN, ARN, proteine, limbaj, texte. Structurile limbajului standard al genomului realizeazã la nivelul material al genomului sunt reprezentate de literele chimice din ADN care ocupã 2% din codul ADN. În undele genetice textele sunt realizate la nivel material sub forma unor sofisticate holograme dinamice (holograme-gene) în cristalele lichide ale continuumului cromozomial.

Terminologia de holograme-gene este ca o rezultantã a interferenþei dintre înregistrãrile de modificãri de structurã a apei intracelulare determinate de acþiunea radiaþiei luminii ºi a sunetului emise de cromozomi ºi transmisã la celulele înconjurãtoare informându-le asupra stãrii celulei emitente la un moment dat. O astfel de operaþiune este realizatã de fiecare celulã în parte în întreg corpul. Prin aceasta , miliarde de celule formeazã un câmp de energie informaþionalã care funcþioneazã ca un bio-computer de unde ADN. Acest biocomputer proceseazã în timp real informaþia despre procesele metabolice din fiecare celulã.

O altã categorie de informaþie bio-holograficã este de naturã morfologicã ºi aceasta este fixã pentru fiecare organism în parte ºi este moºtenitã.
Geneticienii ºi biologii folosesc metaforic o analogie între limbaj ºi  AND pentru a explica modul în care funcþioneazã aparatul genetic.
Pentru fiinþa umanã aparatul genetic este constituit din 46 de cromozomi aflaþi în nucleul celular comparaþi cu 46 de volume cãrþi. Fiecare carte conþine un text cu instrucþiuni despre cum este construit organismul care constã în propoziþii (fragment ADN) construite din cuvinte (gene). Fiecare cuvânt – genã este constituit din 4 litere (litere chimice A-T, C-G), iar alfabetul genetic conþine numai 4 litere.
În esenþã, aparatul genetic funcþioneazã astfel. Textul scris în limbaj ADN este translatat iniþial în limbaj ARN ºi apoi în limbajul proteinelor. Excluzând apa, proteinele reprezintã principalul constituent al organismului. Proteinele au douã  funcþii importante în organism: metabolizeazã substanþele pe care le ingerãm ºi participã la morfogenezã adicã la organizarea spaþio-temporalã a organismului.

Aceste texte descrise mai sus reprezintã numai circa 2% din ADN ºi sunt materie ºi numai materie ca ºi o carte fizicã.... ºi din puctul de vedere al geneticienilor analogia moleculei ADN cu o carte se terminã aici.

Biocomputerul undã ADN este un sistem cvasi-inteligent care opereazã cu propriul sãu limbaj, asemãnãtor cu limbajul uman. Suntem abia la începulul înþelegerii acestui limbaj ºi a relaþiei sale cu limbajul uman despre care vorbim în mod curent. De aceea în grupul Gariaev au fost incluºi lingviºti."

Lingvistica este ºtiinta care studiazã structura limbilor. Lingviºtii studiazã nu numai limbile naturale dezvoltate în diverse culturi ºi þãri dar ºi limbile artificiale folosite de exemplu în programarea computerelor care au fost dezvoltate in ultimele zeci de ani. Ei analizeazã semantica cuvintelor (sensul, înþelesul lor) regulile gramaticale prin care cuvintele formeazã propoziþii, iar acestea fraze. Structurile lingvistice de la nivelul genomului pot fi comparate cu vorbirea adevãratã, constau în adevãrate texte. Prin aceasta înþelegem faptul cã decizii cvasi-inteligente sunt luate permanent în ceea ce priveºte reglajul de funþie ºi structurã ale organismului ºi pãrþilor sale componente.

Ideea este aceea cã toate limbile au structuri fundamentale asemãnãtoare. Este posibil sã aranjezi structura codului genetic în relaþie directã cu fiecare limbã existentã. Aceastã descoperire – supoziþie este  GENIALÃ pentru cã ne dã o altã dimensiune supra mitului despãrþirii limbilor pãmântului în turnul Babilonului de cãtre zei.

Cartea care este în total acord cu studii le lui Gariaev este Zoharul.
...Cuvintele Torei includ semnificaþia literarã a textului, discursuri de predici, sugestii care fac aluzie la înþelepciune, valori numerice, secrete ascunse, unul peste altul, imprefecte ºi aprobate (adevãrate), necurate ºi curate ºi interzise ºi permisibile. De aici înainte, ramurile se extind în fiecare direcþie. ...(Balak: 28 -  ,,Atunci când vei asalta un oraº timp de multe zile" Versul 314)
În toamna anului 2004 .... foarte târziu (dar mai bine decât niciodatã) am început sã citesc Zoharul. Aceastã lucrare apãrutã pe piaþa textelor vechi cred – o datã cu Biblia, este o explicaþie tehnicã extrem de avansatã a Torei (primelor cinci capitole ale Bibliei). Este cartea de bazã a cabalei, carte din care se pare cã nimeni nu a înþeles nimic pãnã acum sau mai bine zis fiecare a înþeles ce vrea, susþinând cã de fapt a înþeles pe ici pe colo câte ceva... Se spune despre Zohar cã ", a fost pecetluitã imediat dupã ce a fost scrisã ºi încuiatã cu o mie de lacãte " (Eli Vinokor).  E...  cam aºa este. Pãrerea mea este cã Zoharul, aºa-zisa carte a splendorii, a înþelepciunii, a forþei spirituale, nu este decât un cod mai greu de descifrat din punct de vedere tehnic, dar care astãzi este aproape complet decodificabil.
Iatã mai întâi o scurtã istorie a acestei cãrþi cu mult deosebitã de tot ce s-a scris pe Terra în toatã istoria noastrã cunoscutã.  Se spune cã a fost scrisã într-o peºterã din Muntele Meron din Galilea – Israel la jumãtatea secolului II al erei noastre. Autorii  - zic eu aparenþi, ar fi fost Rabi ªimon Bar Iohai ºi fiul sãu Elazar care au stat în peºterã timp de 13 ani alãturi de alþi teoretic iniþiatori ai cabalei. Conform cãrþii, Rabi Simon a dictat cartea, Rabi Aba a scris, Rabi Elayar fiul lui ªimon a învãþat-o pe de rost, iar ceilalþi însoþitori au repetat în gând... Povestea lor este condimentatã evident cu dramatism – au stat ascunºi de autoritatea romanã, scriau noaptea, n-aveau nici computer, nici electricitate, nici corector, dar nici cenzor, nici ... nimic, ci doar idei ºi plãcerea de-a scrie o carte cu care sã-ºi piardã timpul liber preþios nu numai Toni Victor Moldovan, ci ºi o grãmadã importantã de alþi înaintaºi care au sperat cã vor înþelege câte ceva pânã la urmã. Speranþe deºarte, cãci mai toþi s-au limitat sã atribuie Zoharului o valoare spiritualã nemaiîntãlnitã, nemaiauzitã ºi cu asta cam basta...

Mã întorc la drumul istoric al cãrþii care se pare cã a cam dispãrut pânã în secolul al paisprezecelea când este descoperitã de Rabi Moºe De Lion din Valadolid – Spania. Acesta nu prea înþelege nici el mare lucru din carte, care era sã fie vândutã mai târziu de vãduva lui. Din acel moment istoric cartea iese în lume fãrã sã atragã o atenþie deosebitã (am aproape certitudinea cã o bunã parte dintre Dv., cei ce citiþi aceste rânduri nu auzit de ea).
ªi nici nu este de mirare ba mi se pare chiar normal sã nu fi auzit de o carte din care oricum nimeni nu a înþeles mare lucru.
Este de departe cel mai greu text dintre toate ºi am avut noroc sã dau de el dupã ce am scris primele ediþii ale PT. De ce este greu? Daca aº fi început investigaþiile mele cu Zoharul, nu aº fi avut nici o ºansã sã pricep ceva. Zoharul se adreseazã celui care deja cunoaºte nu numai mecanismele de bazã ale programului, ci are deja o înþelegere avansatã asupra lui ºi mai ales o cunoaºtere bunã asupra fiinþei energetice OM.
Scriam în ediþiile trecute ale PT cã tradiþia ebraicã vorbeste de ºapte nivele de încodare a Bibliei, ºapte nivele ce depind de dezvoltarea ºtiinþelor. Zoharul este practic un decodor al Bibliei.

Sunt mulþi factori care amplificã dificultatea cãrþii. În primul rând, am convingerea cã ºi aceastã carte sau mai bine zis – aceastã carte în mod special a fost implantatã cu ajutorul unei tehnici de acurateþe maximã. Presupun cã a fost pur ºi simplu ataºatã ca modul de informaþie unui embrion care mai târziu s-a numit Rabi ªimon Bai Iohai. De fapt, parcurgând cele 22 volume ce conþin câteva zeci de mii de versete (peste 16,000) este lesne de constatat dupã rabinii care poartã discuþiile ce fac obiectul Zoharului, cã proiecþia lor temporalã este pe parcursul perioadei biblice ceea ce mã face sã-mi pun întrebarea dacã nu cumva Zoharul a fost de fapt rescris în secolul al doilea. Oricum ar fi fost, cei (cel) care a scris Zoharul au avut de fãcut o muncã titanicã, mai ales cã nu au înþeles nimic din ce au scris.

Spre deosebire de Biblie, în cazul Zoharului nu existã traduceri mai vechi integrale, care sã faciliteze înþelegerea sensului anumitor cuvinte. Traducerile succesive, apropiate în timp ar putea avea darul de a facilita gãsirea sensului exact al cuvântului din text. Anumite cuvinte - expresii ar putea sã fi suferit schimbãri majore de înþelegere, sens în timp. Am multe exemple de sensuri total diferite ale aceluiaºi cuvânt existent în danezã, în norvegianã ºi în suedezã, limbi care au un trunchi comun, ceea ce ne spune cã factorul timp poate acþiona în acest mod asupra limbii.
Avem o singurã traducere integralã a Zoharului în limba englezã mai exact, din aramaicã direct în engleza modernã. Dificultatea este maximã ºi de aceea, uneori traducãtorul ne oferã ºi el variante, ce-i drept mult asemãnãtoare. Este în curs de traducere integralã o a doua variantã în limba englezã estimatã a fi gata în 2010.

Am putea crede cã o altã dificultate ar deriva din traducerea unei exprimãri arhaice într-una modernã. Este un sâmbure de adevãr aici, dar adevãrul cred cã este ºi mai ... dezavantajos pentru noi cei care vrem sã înþelegem. Fac o parantezã. Poate cã unii dintre Dv. sunteþi deja familiarizaþi cu relatãrile privind  oamenii în negru, ce þin de fenomenul OZN.  Pe scurt, mai ales prin anii 50-70, martorii fenomenului OZN, deþinãtori de dovezi materiale, filme, poze, etc, se trezeau acasã cu niºte indivizi ciudaþi îmbrãcaþi în negru, cu anatomie ºi fizionomie mai puþin pãmânteanã, cãlãtorind în maºini demodate, care încercau sã-i intimideze pe martori, cu scopul de-a limita informaþia privind fenomenul OZN ºi tot ce þine de el. Ei bine, aceºi indivizi, deºi pronunþau o englezã impecabilã fonetic, aveau mari probleme cu sintaxa, cu armonizarea acelei limbi engleze cu locul geografic. Mai simplu spus, cuvintele nu stãteau bine în frazã... interesant, nu?

În traducerea Zoharului se poate ovservã de multe ori cã anumite fraze extrem de lungi au o sintaxã complicatã, stâlcitã, care nu cred cã se datoreazã unei proaste traduceri ci unei lipse de armonizare între sintaxa limbajului LOR ºi cel al limbii aramaice. La acel nivel cred eu cã se situeazã dizarmonia ºi nu la nivelul aramaicã – limbã englezã. În multe dintre versete, deºi mesajul este relativ uºor de înþeles, eºti obligat sã învârþi fraza pe toate pãrþile pentru a pune cuvintele în ordine.
Cu alte cuvinte, cred cã dificultatea traducerii se datoreazã diferenþelor de construcþie, de topicã a frazei existente între EI ºi noi. Anumite modalitãþi de abstractizare a unor noþiuni, de raportare a unor evenimente, sensuri, nuanþe unele faþã de altele rãmân tipice LOR ºi greu de pãtruns pentru noi.

În anii trecuþi, în ediþiile anterioare ale "Programului Terra" afirmam cã textele vechi în particular – Bibla, Coranul, Upaniºadele,etc dar ºi în general ca un tot unitar sunt jazz, adicã sunt variaþiuni pe aceeaºi temã. În altã ordine de idei am vorbit nu o datã despre caracterul holografic al textelor vechi în particular ca ºi în general.

Zoharul conþine o multitudine de denumiri – noþiuni ce nu-ºi au  corespondent în lumea noastrã. Ele sunt traduse ca atare din aramaicã ºi numai perspicacitatea ne ajutã sã definim acele noþiuni, sã le gãsim un corespondent fie el chiar ºi imaginar, dar logic. Fãrã cunoaºtrea elementelor de program descrise de  mine în ediþiile anterioare ale PT, fãrã a avea noþiuni de fizicã a energiilor subtile, de medicinã ºi de anatomie energeticã, pãtrunderea Zoharului este imposibilã.
Zoharul parcurge  relativ cronologic relatãrile Bibliei facând zeci de observaþii , despicând firul nu în patru, ci în zece.
Cea mai mare dificultate derivã din abundenþa unor termeni  care cel puþin la prima vedere nu ºtim ce ar putea defini, nu au nici un corespondent în viaþa noastrã de zi cu zi ºi nici mãcar în tehnica de vârf, sau mai exact, nu au corespondent în nimic din ceea ce ºtim sau credem cã ºtim. Unele denumiri sunt mai greu de pãtruns, unele rãmânând pentru mine chiar ºi în acest moment un mister nedezlegat.... ªi totuºi, organizarea holograficã a Zoharului face ca aceste noþiuni sã fie reluate în atât de multe metafore, moduri de exprimare, situaþii, încât ghicitorile devin mai simple. Chiar Zoharul ne spune cã ar conþine 3000 de versuri care metaforizeazã numai cele trei coloane energetice ale anatomiei umane. E, pãi în trei mii de versete ar fi cazul sã ne dãm seama despre ce coloane este vorba.... Trebuie sã recunosc cinstit cã nici eu nu m-am prins decât dupã citirea a câtorva sute dintre cele 3000. Dar de ce m-am prins? Pentru cã am cunoºtinþe despre organizarea energeticã a fiinþei umane, despre meridiane ºi axe energetice. Altfel, m-aº fi uitat ºi acum ca mâþa-n calendar.

O mulþime de denumiri bizare se referã (dupã pãrerea mea evident) la structuri energetice proprii LOR, proprii evreilor ca ºi la structuri nouã, celorlalþi – neevrei. Zohar explicã într-o amãnunþime uluitoare selectarea grupele de gene ADN-EI care au dus la construirea actualului program de inginerie geneticã a poporului evreu. Aceste grupe de gene - fragmente ADN-EI, evident corespunzãtoere unor structuri materiale ADN au fost denumite cu litere – actualele litere ebraice, structuri mai mari genetice ADN-EI (mai multe litere) au fost au format nume proprii care denumesc de fapt structuri – variante de structuri genetice în ADN-EI folosite de-a lungul programului. Aceleaºi litere ebraice au fost folosite la scrierea Zoharului, Bibliei ºi altor texte, care înþelegeþi au un anume caracter de ,,viu". Limbajul ADN în structuri materiale/subtile este folosit în Zohar într-o formã extrem de avansatã, fascinantã.

Structuri genetice energetice mai ample includ structuri mai reduse sau foarte mici. Unele dintre aceste structuri mari conþin sau nu anumite structuri mai mici sau variante ale lor notate diferit. Este pânã la urmã un joc matematic de reuniuni de diferite multimi de elemente, care se învârt de fapt în jurul structurii genetice energetice standard a evreului ºi a creatorului sãu. Alãturi de aceste noþiuni de anatomie energeticã apar alte noþiuni tehnice pe care cu greu putem sã le interpretãm deoarece omenirea nu a ajuns încã la nivelul tehnic de înþelegere a autorilor Zoharului. Toate aceste elemente notate prin cuvinte aparte sunt "personajele principale" ale Zoharului – carte care urmãreºte ºi explicã îndeaproape detaliile biblice legate de crearea geneticã a poporului evreu.
În Zohar fiinþa umanã este disecatã sistematic, capitole întregi ºi subcapitole analizând structura energeticã a omului.

La conceperea unui program de inginerie geneticã programatorii iau în discuþie nivelul energetic ºi nu pe cel somatic, pentru cã, aºa cum am amintit, nivelul energetic este cel de decizie. ,,Joaca" cu genele are loc în nivelul enegetic informaþional. Componentele de bazã ale ,,materialului" genetic au fost notate cu ... litere. Fiecare literã însã, are mai multe variante, denumind anumite ,,nuanþe" , variaþii ale unei structuri genetice - adevãrate cãrãmizi genetice energetice. Fac o comparaþie. Avem de exemplu litera ,,a" care îndeplineºte aceeaºi funcþie într-un cuvânt indiferent de aspectul ei. Putem scrie aceastã literã într-o multitudine de forme: a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, etc funcþia ei va fi aceeaºi, deºi aspectul va fi diferit. Înþelegeþi deja cã putem "sã construim" un om din litere scrise toate în "Times New Roman" sau toate în "Arial" sau în alte fonturi, dar am putea sã-l "construim" din aceleaºi litere scrise în toate fonturile. Dezideratul "scriitorului", în cazul nostru al inginerului ºef extraterestru constã nu numai într-un limbaj cât mai simplu, fãrã litere în plus, dar ºi în folosirea aceloraºi fonturi în scriere. Mai mult decât atât, putem folosi litere mici sau majuscule, iar chestiunea asta este deja o problemã de funcþie (nume propriu sau început de frazã). ªi creatorii programului evreiesc folosesc un cod asemãnãtor atunci când este vorba de limbajul genetic în energie informaþionalã. Asemenea literelor mari ºi literelor mici diferenþiazã stucturile energetice proprii LOR menþionând faptul cã litera aparþine lumii cereºti BINAH, de structurile energetice ale omului pãmântean – MALCHUT. Mai mult decât atât, atribuie fiecãrei litere un numãr de centri energetici corespunzãtori punctelor de acupuncturã ºi prin aceasta fiecare literã are o valoare numericã definitã, ca ºi o funcþie în organism. Pe de altã parte diferenþiazã forma literei în funcþie de provenienþã, diverse forme ale aceeaºi litere având valori diferite. Deja din ce v-am spus pânã acum ...ºi pare destul de complicat...dar cam ãsta e Zoharul...

Calculatorul ajutã enorm la decodarea primarã a Zoharului mãcar prin facilitarea unor sinteze în informaþia privind acele noþiuni ciudate. În urmã cu ani de zile, când m-am apucat de decodat Biblia, niºte semne ca carte, adnotãri pe margine ºi sinteze în caiet mi-au fost suficiente ca sã fac o prezentare sinteticã. E, cu Zoharul nu mai þine figura asta. Mãrimea ºi complexitatea impun munca pe calculator.


Iatã doar un mic exemplu, doar ca sã vã stimulez sã citiþi editia aflatã în pregãtire, cãci nu voi intra acum în profunzimea ediþiei viitoare.
În primul volum al Zoharului capitolul 6 se numeºte ,,Literele - de Rav Hamnuna Saba" . Mai întâi este amintit faptul cã înainte sã creeze lumea de astãzi Dumnezeu s-a gândit vreo 2000 de ani ce litere folosite . Pe rând, fiecare literã se prezintã în faþa creatorului pentru a fi folositã în procesul creaþiei. Pentru fiecare dintre cele 22 de litere ebraice este gãsitã o motivaþie de a fi sau a nu fi incluse în actualul program. Astfel , literele Tav, Shin, Tzadik, Pei (Ayin), Samech, Nun, Mem, Lamed, Caf , Tet ºi Zayin ºi au fost îndepãrtate din viitorul (actualul ) program.
38."Litera APEPH a stat afarã ºi nu a intrat. Cel Sfânt binecuvântat fie El i-a spus: Aleph, Aleph, de ce nu intri sã stai în faþa mea la fel ca ºi celelalte litere? Aceasta i-a rãspuns: Maestre al Lumii pentru cã am vãzut toate celelalte litere cã Te-au pãrãsit fãrã nici o binecuvântare. Prin urmare, ce aº putea eu sã fac acolo, în faþa Ta? .... Cel Sfânt binecuvântat fie El a spus: Aleph, Aleph, chiar dacã chiar dacã Lumea este creatã cu litera Bet, tu ar trebui sã fii prima dintre toate literele. Ataºamentul Meu ar trebui sã fie exprimat numai de cãtre tine ºi toate calculele ºi acþiunile oamenilor ar trebui sã înceapã cu tine. De accea tote uniunile ar trebui exprimate prin litera Aleph.
În zohar totul este cel puþin dual, uneori cu extreme de multe înºelesuri. Dualitatea  Zoharului, derivã din dualitatea programului de inginerie geneticã pe care-l descrie ºi implicit din dualitatea...Torei, pentru cã Zoharul, aºa cum am amintit mai sus nu este decât o analizã amãnunþitã a Torei. Dar Tora nu este numai GENEZÃ, adicã program de inginerie geneticã, ci reprezintã însãºi structurã geneticã chiar ºi acesta dualã, adicã extraterestrã ºi umanã , ca ºi tot procesul de transformare a unei structuri în cealaltã.

Asa cum am menþionat ceva mai sus, Zoharul opereazã cu cu elemente genetice energetice ce aparþin celo douã lumi : pãmânteanã – Malchut ºi extraterestrã – Binah. Dupã parcurgerea actualei ediþii a PT vã este clar cã elementele genetice pãmântene din Malchut trebuie compatibilizate ºi transformate în elemente genetice proprii lumii extraterestre – Binah. Acest proces are proces are loc în PV. Zoharul ne prezintã amãnunþit fiecare detaliu de structurã ºi funcþie al PV. Pe foarte scurt (urmeazã a fi detaliat în ediþia viitoare) PV conþine douã mari zone denumite ...Malchut ºi Binah fiecare cu câte 7 camere care prelucreazã elementele genetice din lumea pãmânteanã Malchut ºi le transformã în elemente proprii Binah. Aceste elemente genetice denumite cu literele alfabetului ebraic au fiecare dintre ele anumite valori numerice pe care eu le atribui centrilor energetici pe care-i conþine fiecare structurã. Aceºti centri corespund la rândul lor punctelor de acupuncturã.

39. Cel Sfânt binecuvântat fie El a format literele mari superioare – care fac aluzie la SFIRAH AL LUI BINAH ºi literele mici inferioare ce fac aluzie la Sfirah al lui Malchut. ªi de aceea este scris Bet, Bet, care se referã la Beresheet Bara ºi Aleph, Aleph care se referã la Elohim Et. Primul set de litere Aleph ºi Bet sunt litere de sus, din Binah, în timp ce al doilea set a lui Apeph ºi Bet sunt litere de jos, din Malchut. Ele sunt toate unite - cele din din lumea de sus din Binah cu cele din lumea de jos, care este Malchut - ºi prin aceasta ele se influenþeazã unele pe altele.

Existã litere mari ºi litere mici. Literele mari sunt deasupra îi Binah, iar literele mici sunt dedesupt în Malchut. Tot ceea ce este jos în MALCHUT este dupã asemãnarea a ceea ce este deasupra – în BINAH, pentru cã în BINAH  sunt numele cereºti sfinte sunt desenate – definite doar prin spirit ºi inimã , fãrã nici un fel de limbaj. ªi existã nume cereºti în MALCHUT CARE SUNT DESENATE – (definite ) de limbaj ºi care au þintite asupra lor gânduri ºi dorinþe (care sunt dirijate de gânduri ºi dorinþe).
Vol 12 Tetzaveh  2. Secretul literelor Numelui Sfânt – 22

Este subliniat mai sus  faptul cã literele  - structurile genetice din Malchut  - ce provin din viaþa pãmânteanã sunt încãrcate de limbaj, de gânduri, dorinþe, instincte, personalitate, memorie, adicã de acel 97-98% din încãrcãtura geneticã de funcþie a moleculei de ADN – funcþia de genã –bioundã -holoprogram. Prin procesare în camerele superioare ale PV aceste litere îºi pierd "limbajul" ºi trec în Binah unde devin compatibile cu literele extraterestre care în acest stadiu nu conþin altceva decât program morfologic – structural. Prin urmare, operãm în Zohar cu "Tora scrisã" – adicã cu analiza structurilor genetice extraterestre ºi  cu "Tora –vorbitã sau Tora –limbaj" – adicã, cu analiza elementelor genetice ale poporului evreu.
Elementele genetice energetice  - "literele mici" – ale celor ce au respectat LNH intrã în procesarea din Malchut  - sunt lumea "credinþei", a Torei vorbite. Genetic ele sunt foarte bine definite, cãci, conform Zoharului, evreul pãmântean conþine 248 de elemente genetice. Doar în camerele inferioare din Malchut sufletele au formã umanã. În camerele superioare sunt "sparte"- descompuse in "litere"care urmeazã sã fie "curãþate" de memoria vieþii pãmântene, de "limbaj". O fiinþã extraterestrã are însã în final 365 de elemente energetice. Acestea sunt situate de asemenea în Binah. Ideea este metaforizatã în versetul de mai jos  în care sufletele din viaþa pãmânteanã ºi cea extraterestã sunt comparate cu douã oglinzi:  
... Cel Sfânt, binecuvântat sã fie, îmbracã SUFLETUL ca ºi cum ar fi în nori de glorie, ca  într-o viziune. În acelaºi mod în care corpul are 248 de pãrþi, poate fi considerat într-o viziune în 248 de lumini ce se rãspândesc înainte, DEOARECE VALOAREA NUMERICÃ A LITERELOR LUI "BEMAR'AH" ESTE 248. Iar despre el se spune: " daca se face sã fie un profet printre voi, Eu, Hashem, voi face cunoºtinþã cu el într-o viziune (heb. Bemara'ah)" (Bemidbar 12:6) iar cu îmbrãcãmintea de nori de glorie DESPRE CARE ESTE SPUS: " ºi mã voi uita la ea, astfel încât sã þin minte veºnicul legãmânt". Aceasta este oglinda strãlucitoare, "ºi vorbeºte-i ca în vis": aceasta este oglinda (Heb. mar'ah) care nu strãluceºte, fiind facutã din 365 de lumini, corespunzând valorii numerice de "yeshenah" (lit. "somn"), precum în versul: "Eu dorm" (Shir Hashirim 5:2). O OGLINDÃ, de aceea, este PENTRU SUFLET în aceastã lume, iar cealaltã OGLINDÃ ESTE PENTRU SUFLETUL din Lumea Ce Va Urma, ºi ele dau luminã muncii mâinilor Celui Sfãnt, binecuvântat sa fie El adicã, SUFLETELE. (Pinchas : 31 Douã oglinzi - Versul 174.)
sau
Iar secretul lor se aflã în versul: "acesta este numele Meu pe vecie" (Shemot 3:15). VALOAREA NUMERICÃ A LUI "Yud Hei" ºi " numele Meu" (Heb. shim) redau impreuna 365. "ªI ACESTA ESTE MEMORIA NUMELUI  MEU (HEB. ZICHRI) CÃTRE TOATE GENERAÞIILE" (SHEMOT 3:15). VALOAREA NUMERICÃ A LUI Vav Hei împreunã cu zikhri redã 248. Iar vestitorii coboarã ºi urcã înaintea Lui, proclamând: "Dã onoare asemãnãrii Regelui", ANUME SUFLETULUI. (Pinchas: 31- Douã oglinzi - Versul 175)
TVM

Structura PV, pe care nu o discut detaliat  în acest capitol (face subiectul viitoarei ediþii) este destul de complicatã. Cele 248 de elemente structurale ale organismului din zona Malchut a PV se reunesc cu cele 365 elementele corespunzãtoare din zona Binah.Vor fi în final 613 elemente. Acestea corespund atât în Malchut cât ºi în Binah unor organe ºi sisteme de bazã ale corpului omenesc  notate cu CESED, GVURAH, TIFERET, NETZACH, HOD, YESOD. Reuniunea de elemente structurale genetice energetice respectã un aranjament spaþial holografic bine definit, care deºi cu formã generalã umanã, este asemnea unui "tron" (numit în Zohar ºi Metatron), cu ºase trepte (CESED, GVURAH, TIFERET, NETZACH, HOD, YESOD), fiecare cu câte 100 de elemente. Suma totalã a elementelor celor 6 "trepte" (valoarea numericã) este de 600. O parte dintre cele 613 elemente au aspectul de franjuri – brãþãri care unesc cele 6 trepte ºi astfel valoarea numerica totalã a complexului de elemente este de 613. Mai mult decât atât, în cele 4 colþuri ale treptei superioare a tronului literele au un aranjament spaþial care dau imaginea celor patru fiinþe-îngeri cu cap de vultur, bou, leu ºi om numite Michael, Gabriel, Nuriel ºi Rafael.
La fel CUM 613 ESTE IMPLICAT IN TEFILIN, tot aºa fiecare precept este Yud Hei Vav Hei, dupã cum urmeazã: Yud Hei în el ( în Tefilin), împreunã cu "numele Meu" (Heb. shmi) are valoarea numericã de 365, ACESTA FIIND NUMÃRUL PRECEPTELOR NEGATIVE DIN TORAH. Din nou: Vav Hei în el (în Tefilin), împreunã cu "Memoria Numelui Meu" (Heb. zichri) are valoarea numericã de 248, ACESTA FIIND NUMÃRUL PRECEPTELOR POZITIVE DIN TORAH. NUMÃRUL TOTAL AL PRECEPTELOR FIIND 613. De aceea fiecare precept este echivalent cu 613. Iar înþelepþii au învãþat cã versul lui Sh'ma Yisrael, ÎNCORPORÂND TEFILIN ªI FRANJURILE conþine 613 în franjuri, de vreme ce  TZITZIT ÎN VALOAREA NUMERICÃ ESTE EGAL CU  ªASE SUTE ªI CARE ESTE ÎMPREUNÃ CU CELE 13 FRANJURI fac 613. ªi astfel sunt 613 în aspectul lui Tefilin, corespunzând numeric valorii numerice a douã litere SHIN ºi aºa este în totalitate. (Pinchas : 48. Relatarea lui Sh'ma, Tefilim ºi panglici (brãþãri) Versul 292)

Structura geneticã energeticã a corpului uman sau a celui extraterestru, poate fi scrisã cu "litere". Se poate face o "reducþie"  - o simplificare a acestei scrieri mai amplã sau mai redusã. În forma cea mai redusã acestã structurã se confundã cu valoarea numericã a literei Vav, care este de 6 – corespunzãtoare celor ºase trepte ale tronului. Scrierea  "standard" redusã a structurii umane este în patru litere ºi anume:
YUD HEI VAV HEI.
Iar cele ºase trepte ale tronului care este Vav (valoarea numeric= ºase), care este Metatron, include patru creaturi vieþuitoare, precum este spus: "iar un mic copil le va învãþa" (Yeshayah 11:6), acelea fiind Michael, Gabriel, Nuriel ºi Rafael. ªi Metatron este " Tronul avea ºase trepte" (1 Melachim 10:19), CARE SUNT CHESED, GVURAH, TIFERET, NETZAH, HOD, YESOD, FIECARE DIN ELE FIIND COMPUSE DIN O SUTÃ, însumând ºase sute în toate. Tzitzit (lit. "degete"), CÂND SCRIS ÎN ÎNTREGIME, cu doi Yud, are valoarea numeric de ªASE SUTE. ... Iar pe fiecare parte ale celor patru colþuri a îmbrãcaminþii lui se aflã un franjur CU ECHIVALENTUL NUMERIC DE 600, care împreunã cu cele treiprezece verigi, redã 613. (Pinchas: 45 Carul lui Ezekiel - Versul 257)

Iatã o altã descriere, care nu vã dã decât o idee asupra diversitãþii metaforizãrii. Elementele "tronului" sunt private din diverse unghiuri, valorile numerice sunt calculate în funcþie de diverse litere ce se iau drept bazã de calcul numeric, ºi în plus ni se subliniazã aspectul holografic al aranjamentului spaþial în care fiecare element conþine imaginea  întregului.
... ªi ni s-a spus: Ce este Yud Hei Vav Hei? Este capul Tefilin,  ºi anume Shin Shin a lui Tefilin, CARE SUNT VIZIBILE PE ELE DIN CELE DOUA PÃRÞI EXTERNE. Cele douã Shin au valoarea numericã de ºase sute. Shin Shin sunt ºase (Heb. shesh) stagii CESED, GVURAH, TIFERET, NETZACH, HOD, YESOD CARE SUNT IN ZEIR ANPIN, UNDE SHIN CEL DREPT ESTE CHESED GVURAH ªI TIFERET, IAR SHIN CEL STÂNG ESTE NETZACH, HOD ªI YESOD. Cei doi Shin deþin ºapte ramuri, PRECUM SHIN CEL DREPT ARE TREI CAPETE, IAR CEL STÂNG ARE PATRU CAPETE. ÎMPREUNÃ ELE SUNT ªAPTE CAPETE, SAU ªAPTE RAMURI. Acestea adunate pâna la treisprezece, dau împreunã 613, DEOARECE ªAPTE RAMURI ªI ªASE GRADE SE RIDICÃ LA TREISPREZECE, ªI VALOAREA NUMERICÃ A CELOR DOI SHIN ESTE ªASE SUTE. ªi nu existã nici un precept care sã nu fie echivalent cu întreaga Torã, DE ACEEA ESTE SPUS DESPRE ASTA: "ªI TOÞI OAMENII PÃMÂNTULUI SA VADÃ CÃ EªTI CHEMAT DUPÃ NUMELE LUI HASHEM..." (Pinchas: 48 Relatarea lui Sh'ma, Tefilim ºi brãþãri - Versul 291

ªi totuºi... mã veþi întreba: Unde este Dumnezeu?  ªtiþi deja din Biblie, ca ºi din Coran cã Dumnezeu ºade ...pe tron. Aranjamentul spaþial descris mai sus sub forma unui tron dã elemente de structurã care genereazã aºa-zisa coloanã centralã a fiinþei ce are drept bazã literele Yud Hei Vav Hei ºi este denumitã ZEIR ANPIN. Acesta este structura de bazã a "Sfântului Spirit" Dar aºa cum am scris mai sus cele patru litere pot fi scrise diferit ºi au valori numerice diferite în funcþie de literele de care se însoþesc, respectiv de zona în care se aflã. Mai exact, Yud Hei Vav Hei au valoare de "Spirit Sfânt" numai deasupra tronului, adicã în BINAH, atunci când scrierea lor completã, în zece litere,  este însoþitã de literele ALEPH (YUD VAV DALET, HEI ALEPH, VAV ALEPH VAV, HEI ALEPH) ºi când are valoarea numericã de 45. Aceastã valoare este valoarea numericã a lui ADAM, care a fost conceput în BINAH.

Iar FIECARE DINTRE cele patru creaturi vieþuitoare CONÞINE Yud Hei Vav Hei Adonai, anume un total de opt LITERE pe fiecare direcþie, care este, un total de treizeci ºi douã de litere. ªi sunt treisprezece litere ÎN INIÞIALELE CELOR TREI CUVINTE, Vav Hei Vav, Aleph Nun Yud, Vav Hei Vav, CARE SUNT VAV ALEPH VAV, AVÂND VALOAREA NUMERICÃ DE TREISPREZECE. Iar treisprezece, din moment ce fiinþele superioare ºi inferioare sunt incluse în Vav Aleph Vav, PRECUM EXPLICAT DEASUPRA, desãvârºeºte omul, care este Coloana Centralã. PENTRU CELE TREIZECI ªI DOUÃ DE LITERE ALE LUI YUD HEI VAV HEI ªI "ADONAI" (DE FIECARE PARTE, ÎMPREUNÃ CU TREISPREZECE VAV ALEPH VAV, SE AJUNGE LA PATRUZECI ªI CINCI, VALOAREA NUMERICÃ A LUI ADAM (LIT. "BÃRBAT" = 45) (Pinchas: 45 Carul (structura) lui Ezekiel - Versul 262)

Iatã o altã formulare – definiþie:

Yud-Vav-Dalet, Hei-Aleph, Vav-Aleph-Vav, Hei-Aleph ARE VALOAREA NUMERICÃ DE 45, CARE ESTE ZEIR ANPIN, a cãrui dreaptã este apã ºi totodatã marea mânã, ºi anume CHESED sau COLOANA DREPTÃ. Stânga lui este focul, care este mâna puternicã, ºi anume GVURAH sau COLOANA STÂNGÃ. În Coloana Centralã CARE SE AFLÃ ÎNTRE ELE, Hei este mâna înãlþatã, ºi anume TIFERET, CARE ESTE COLOANA CENTRALÃ, care reprezintã Sfântul Spirit. ..  (Pinchas: 46 Cele patru Klipot înconjurând cele patru creaturi vieþuitoare -Versul 272)

Sau o altã formulare:

Despre MALCHUT se spune: "precum aparenþa omului de sus asupra lui Malchut" (Yechezkel 1:26), ANUME FAPTUL CA MALCHUT are forma lui Tiferet, care este Tiferet al omului de sus ºi este chematã dupã numele DE TIFERET, CARE ESTE Yud Vav Dalet, Hei Aleph, Vav Aleph Vav, Hei Aleph. ACESTA ESTE ÎNÞTELESUL INTERN AL VERSULUI: "oricare este chemat dupã numele meu: deoarece eu l-am creat pentru gloria Mea; eu l-am alcãtuit; da, eu l-am fãcut" (Yeshayah 43:7). DE ACEEA, "precum o aparenþã a unui om de deasupra" este Shechinah, care este precum forma Coloanei Centrale, CARE ESTE TIFERET, cu patru aspecte ºi zece Sfirot, care îl alcãtuiesc pe om. ASTEA SUNT CELE ZECE LITERE YUD VAV DALET, HEI ALEPH, VAV ALEPH VAV, HEI ALEPH CARE DEÞI VALOAREA NUMERICÃ A LUI ADAM (45). .. Pinchas: 48 Relatarea lui Sh'ma, Tefilim ºi brãþãri  - Versul 287.

ªi iatã o ultimã formulare ca sã nu vã mai plictisesc, în care litera VAV este integratã în întreaga fiinþã umanã – umanoidã din ... BINAH. Forma OMULUI - a lui ADAM în care coloana energeticã centralã  - ZEIR ANPIN, ce defineºte noþiunea de Spirit Sfânt,  are valoare numericã de 45 este numai în BINAH. Relaþia literei VAV este analizatã în corespondenþã cu organele corpului uman.

Al treilea secret al literei VAV al lui YUD HEI VAV HEI. Aceastã literã este secretul formei omului adicã a lui ZEIR ANPIN, PENTRU ÎN EL SE AFLÃ YUD HEI VAV HEI SCRIS COMPLET CU LITERELE ALEPH CARE SE RIDICÃ LA VALOAREA NUMERICÃ A LUI ADAM (OM) ADICÃ LA 45, DUPÃ CUM AM ÎNVÃÞAT .
Am stabilit cã aceastã literã , CARE ESTE VAV, CARE FACE ALUZIE LA CELE TREI EXTREMITÃÞI ALE SALE STÃ PE 12 CARE (STRUCTURI) – CHARIOTS,  Fiecare dintre cele 12 strãluceºte la fiecare extremitate a literei VAV ºi de ºase ori 12 este egal cu 72. Atunci când împãrþim la trei , sunt 24 de structuri (care) , pentru cã trei ori 24 este egal cu 72. În aceastã literã este inclusã expansiunea formei omului, corespunzând braþelor, care sunt CHESED ºi GVURAH, picioarele care sunt NETZACH ºi  HOD ºi trunchiul  care este TIFERET ºi YESOD. Sunt 24 de ramificaþii în braþe, 24 în picioare ºi 24 în trunchi (tors), dupã cum deja am învãþat, dar toate sunt ascunse în trunchi care este TIFERET, ºi corpul stã în toate cele TREI de 24. Toate cele 24 de care (structuri) sunt incluse în corp ºi pentru cã toate sunt incluse în el VAV expandeazã odatã, adicã este O LINIE CARE LE INCLUDE PE TOATE.
Tetzaveh : 2. Secretul literelor Numelui Sfânt -versul 28.


Totalitatea elementelor energetice care se reunesc în Binah este de 613 + 45= 658.

Cele ºapte camere ale lui MALCHUT al lui  ATZILUT când regele –ZEIR ANPIN este unit. ªi când acesta (ZEIR ANPIN) se roagã  împodobit cu toate aceste coroane  face sã se uneascã ZEIR ANPIN cu MALCHUT care devin împreunã ºi încoronaþi de deasupra. ªi totul devine o unitate  aºa cum este potrivit, ºi numele Celui Sfânt , binecuvântat sã fie El – MALCHUT, este decorat din toate pãrþile deasupra ºi dedesupt ºi devine una cu ZEIR ANPIN. ...Vol 12. Vayakhel –11 – 149

Elementele din Malchut, diferite ca numãr ºi formã conþin ºi ele YUD, dar sub altã formã ºi anume ...yud. În Yohar existã o comparaþie de mãrime între structura sufletului uman ºi a celui extraterestru, în comparaþia dintre mãslinã ºi ou:

CREDINCIOSUL SHEPHERD i-a spus: Bunicule, deþii asemãnarea lui, ªI ANUME CEA A BUNICULUI ÎNSUªI, CARE ESTE SECRETUL LUI CHOCHMAH, ESTE FORMA GAZDEI CE RUPE PÂINEA, care este Yud Vav Dalet, Hei Aleph, Vav Aleph Vav, Hei Aleph, A CÃRUI SUMÃ NUMERICÃ ESTE 45, CARE ESTE SECRETUL LUI CHOCHMAH (CHET CAF MEM HEI), ALE CÃRUI LITERE PRONUNÞÃ, KOACH (LIT. PUTERE - CAF CHET) DIN MEM HEI, care este omul, CARE ESTE MEM HEI ÎN VALOAREA NUMERICÃ. EL ESTE din Carul suprem (STRUCTURA ENERGETICÃ SUPREMÃ),  a cãrei faþã, ANUME CHOCHMAH, este Yud Hei Vav Hei SCRIS ÎN ÎNTREGIME CU LITERELE ALEPH, VALOAREA NUMERICÃ ECHIVALENTÃ CU CEA A LUI MEM HEI. Iar din aceastã cauzã, Vav este pâinea, acolo fiind DOUÃ PÂINI, cei doi Hei, ºi cantitatea EMANAÞIEI, precum a fost predat, este de mãrimea unei mãslini ºi de mãrimea unui ou. ªi am învãþatat deja în care nume este o mãsurã precum o mãslinã, ºi ANUME ÎN YUD, dar învãþãmintele ne spun: Unul nu face precepte la grãmadã, CI FIECATE PRECEPT TREBUIE SÃ FIE DE SINE STÃTÃTOR. Aici la fel, nu dãm douã cantitãþi literei YUD, cãci AMÂNDOUA mãsurile, cea de mãslinã si cea de ou AR TREBUI SÃ FIE YUD, însã existã douã alfabete, UNDE ALFABETUL LARG ESTE IN BINAH IAR CEL MIC ESTE ÎN MALCHUT. DE ACEEA, existã un Yud superior ºi unul inferior. Yud CARE APARÞINE LUI Yud Hei Vav Hei ieste YUD superior CARE ESTE SECRETUL LUI CHOCHMAH DE SUS, în timp de Yud din Adonai este un YUD mic, CARE ESTE SECRETUL LUI CHOCHMAH DIN STÂNGA. Iar aceºti doi YUD, unul de mãrimea unei mãsline, ANUME YUD CEL MIC DIN ADONAI, iar celãlalt este de mãrimea unui ou, ANUME YUD DE SUS DIN YUD HEI VAV HEI. Iar ei sunt secretul lui 'Yud' Aleph Hei Dalet Vav Nun Hei 'Yud', ANUME COMBINAÞIA LUI YUD HEI VAV HEI ªI ADONAI, UNDE INIÞIALA YUD ESTE SECRETUL DE MÃRIMEA UNUI OU, IAR YUD CEL FINAL ESTE SECRETUL DE MÃRIMEA UNEI MÃSLINI. Bunicul a venit ºi l-a sãrutat.
Pinchas: 90 Mãrimea mãslinei ºi de mãrimea oului - Versul 611.


ªi ca lucrurile sã devinã ºi mai complicate, beneficiem de informaþii privind diverse valori ale literei YUD. Astfel Yud Hei Vav Hei coloana centralã a omului poate fi scris complet în BINAH cu litere ALEPH ºi atunci are valoare numericã de 45, ca a lui ADAM sau poate sã fie scris complet cu litere YUD ºi atunci are valoare numericã de 63 – care este valoarea numericã a omului primordial sau poate sã fie scris complet cu litere HEI , ca în MALCHUT, atunci când are valoare numericã de 52.

Iar cu aceºti trei Yud DIN VALOAREA NUMERICÃ - NUME LITERE-  DE 63 permite ca versul sã fie stabilit în tine: "El sã fie slãvit ºi preamãrit, ºi sã fie foarte înalt" (Yushayah 52:3). "FOARTE (Heb. ME'OD) ÎNALT" SE REFERÃ LA YUD HEI VAV HEI A VALORII NUMERICE DE 45, care este valoarea numericã a lumii me'od (Mem Aleph Dalet), care este aceeaºi cu omul (Heb. adam - Aleph Dalet Mem), 45, ºi de fapt literele cuvântului "foarte" sunt aceleaºi cu cele ale cuvântului"om", scrise într-o ordine diferitã. "El sã fie slãvit" este în cele patru feþe ale leului, CARE ESTE CHESED CE SE RIDICÃ DIN CHOCHMAH, care este secretul lui "Hashem binecuvântat sã fii" (Bemidbar 6:24), ACESTA FIIND SECRETUL DIN YUD HEI VAV HEI PRONUNÞAT ÎN ÎNTREGIME CU VALOAREA NUMERICÃ DE 72, ASTFEL: YUD VAV DALET, HEI YUD, VAV YUD VAV, HEI YUD: CARE ESTE VALOAREA NUMERICÃ A LUI CHESED, IAR ACEASTA ESTE CHOCHMAH CEA DREAPTÃ (DIN PARTEA DREAPTÃ). "ºi premãrit" se aflã în cele patru feþe ale boului, CARE ESTE GVURAH CE SE RIDICÃ LA BINAH, anume: "Hashem (îl) ridicã" (Bemidbar 6:26), IAR ACESTA ESTE BINAH ce stâng. "ºi sã fie foarte înalt" este "Hashem facându-ºi faþa sã strãluceascã" (Bemidbar 6:25), CARE ESTE ZEIR ANPIN, ªI ESTE în mijloc, ªI ESTE YUD HEI VAV HEI, PRONUNÞAT ÎN ÎNTREGIME CU VALOAREA NUMERICÃ DE 45. Iar acesta este Yud Vav Dalet, Hei Yud, Vav Aleph Vav, Hei Yud, CARE ESTE YUD EI VAV HEI PRONUNÞAT ÎN ÎNTREGINE CU VALOAREA NUMERICÃ DE 63, este, "Hashem îsi ridicã înfãþiºarea cãtre tine ºi-þi dã pace" (Bemidbar 6:26). Cel de-al patrulea Yud Hei Vav Hei, ANUME, CEL CE ESTE UMPLUT CU HEI-uri DE VALOAREA NUMERICÃ DE 52 ESTE MALCHUT, IAR ASTA este: "Iar ei sã punã numele meu asupra copiilor lui Israel: ºi eu îi voi binecuvânta" (Bemidbar 6:27), DEOARECE MALCHUT ESTE NUMIT "NUME".
Pinchas: 94. Trei Yud în Yud Hei Vav Hei pronunþaþi în întregime cu Yud cifrându-se la 63 - Versul 647.


Concluzia este cã evreii - " copiii lui Israel" – evreii de pe Terra au pe Terra, ca ºi în MALCHUT o coloanã centralã de 52 de elemente.

Dar... ce este cu aceste coloane: coloana dreaptã – Chesed, coloana stângã Gvurah ºi coloana centralã – Tiferet?
Dacã privim hãrþile de acupuncturã (imagine anterioarã + imagine posterioarã a omului cu mâinile întinse în sus) traseele celor 12 meridiane de acupuncturã pereche – bilaterale ce încep fie de la degetele de la mâini , fie de la degetele de la picioare, au aspect  grosier de coloane laterale. Mai mult decât atât, cele 12 meridiane laterale sunt cuplate bilateral douã câte douã  - câte douã meridiane Yang ºi câte douã meridiane Yin, organizând fluxurile longitudinale energetice, câte 6 de fiecare parte – denumite cele 6 axe energetice sau cele 6 nivele energetice, 3 Yang ºi trei Yin, ca în figura de mai jos. Cele douã coloane laterale –,,mãnunchirile" celor 12 medidiane de acupuncturã bilaterale sunt strâns legate energetic de coloana centralã energeticã (meridianele centrale Ren-Mai ºi Du-Mai) ºi chiar ºi între ele.

Vol. 12 Tetzaveh cap 11. /94.... Copiii lui Israel produc (scot) devreme din SHOFAR (instrument muzical antic din corn de bou folosit de evrei in scopuri religioase) un  sunet care este o combinaþie de foc, apã ºi aer – ºi anume  COLOANA CENTRALÃ CARE ESTE COMBINAÞIA CELOR TREI COLOANE. Ele devin una , care rãsare ºi loveºte acea pietrã preþioasã coloratã în acele trei culori care sunt alb, roºu ºi verde, care reprezintã cele trei coloane combinate in acest sunet...
Am remarcat mai sus faptul cã punctele de acupuncturã – centri energetici – emit semnale sonore. De fapt orice moleculã organicã emite semnale acustice. Legãturile dintre cele trei coloane sunt intrinsece, cãci materia ºi energia din noi sunt parte dintr-un întreg.
Fiecare dintre coloane are o anumitã valoare numericã ce þine de numãrul de ,,pietre preþioase" – centri energetici - pe care le conþine ca ºi în funcþie de literele (structuri genetice în ADN energetic informaþional) din care este formatã, fiecare literã având o anumitã valoare numericã.
Sã vedem cum aratã coloanele laterale ale standardului zeilor evreilor:

Existã 613 porunci (centri de comandã) în aceste flori de crin care reprezintã pãrþile corpului ce aparþin celor douã laturi (coloane) conform secretului ,,Hashem trebuie sã fie unul singur, iar numele Lui –Unul". Printre ele se înalþã acel aur care rãsare dintre ele. Oriunde ar fi aceste flori de crin, aceasta este unificarea pãrþilor corpului ce aparþin celor douã laturi care ascensioneazã spre coroana de aur ce rãsare dintre ele. Acesta este secretul mãrului (pom) ce rãsare dintre copacii pãdurii ºi a crinului printre spini...  VOL. 22 -1 VAETCHANAN CAP. 9 /66.

ªtim bine acum cã punctele de acupuncturã, veritabili centri energetici, emit luminã. Textele chinezeºti ºi în general orientale le descriu la fel. Interesant este cã aceste puncte bilaterale, ale celor douã coloane laterale sunt în numãr impar - 613. De fapt, nici nu este aºa de ciudat, cãci fiecare punct este în legãturã cu organe ºi funcþii, iar corpul omenesc este asimetric având o inimã, un ficat, un pancreas, doi plãmâni asimetrici etc. Dar... aceastã structurã este în BINAH.
Sã vedem acum ce surprize ne oferã coloana centralã (meridianele chinezeºti principale mediane Ren Mai –anterior - 24 puncte + Du Mai - posterior- 28 puncte = 52 puncte). Aceste douã meridiane aclãtuiesc "mica circulaþie energeticã", dar funcþia lor este extreme de importantã cãci, pe lângã legãturile directe cu organelle vitale,meridianul Ren Mai situat anterior Yin–controleazã ansamblul energiei Yin ºi a meridianelor Yin, iar Du-Mai  - situat posterior –Yang - controleazã ansamblul energiei Yang ºi a meridianelor Yang. Tradus în termenii Zoharului coloana centralã (Ren Mai +Du Mai) controleazã energetic coloanele laterale, fiecare meridian (Ren
Mai sau Du Mai) câte jumãtate din energia fiecãrei coloane sau altfel spus, Ren Mai controleazã cele 3 axe energetice Yin de fiecare parte, iar Du Mai controleazã cele trei axe energetice Yang bilateral.       


                                     
Fiecare centru energetic de pe pãrþile laterale are legãturi cu coloana centralã, care practic se naºte din canale energetice complicate ce pornesc din zonele laterale. Dupã intrepretarea mea, Hashem reprezintã structurile energetice aparþinând coloanelor laterale. Coloana centralã este ,,nãscutã", se dezvoltã între ºi din coloanele laterale, are legãturi intrinseci cu ele. 

Iatã alte formulãri:

Vol. 19 Balak – cap 44 -  437. Când Regele care este Zeir Anpin se cupleazã cu Matron care este Malchut aceastã coroanã este ridicatã ºi se aprinde pe capul lui Matron prin aceasta înþelegându-se faptul cã activitãþile menþionate mai sus au loc numai când Zeir Anpin (coloana centralã) se uneºte cu Malchut (coloanele laterale). Apoi o coroana mai înaltã coboarã spre Zeir Anpin (coloana centralã – nota autorului) care este împodobitã de jur împrejur cu pietre preþioase ºi lumini ºi flori. Ea este echipatã cu ºase cercuri (ºase chakre energetice – nota autorului) spre cele ºase capete ale lumii care sunt purtate de cãtre cele ºase aripi ale vulturului. Cincizeci de struguri înconjoarã aceastã coroanã încrustatã de cãtre Ima de sus, Binah. Ei sunt împodobiþi cu pietre preþioase ale cãror culori sunt alb, roºu, verde, negru ºi purpuriu, cu 613 lumini spre fiecare ºi în toate direcþiile. 
 
Sau o ultimã formulare:

49. Ki Tetze cap 8.
53. Acesta este "Este numele Meu" "Yud-Hei", ,,pentru totdeauna ºi acesta este numele meu comemorativ (ancestral),  Vav-Hei". Shmi plus Yud-Hei au valoarea numericã 365, ºi Zichri plus Vav-Hei au valoarea numericã de 248. Toate împreunã au valoarea numericã 613, care denumeºte cele 613 cele 613 porunci (centri de comandã) date copiilor sfinþi astfel încât ei vor avea parte la numele Lui. Acesta este înþelesul expresiei ,,pentru partea lui Hashem în poporul Lui"
   


   

Practic, explicaþia de mai sus este foarte simplistã , schematicã, în fapt controlul energetic, relaþia dintre meridiane, energii, centri energetici  ºi organe - structuri somatice, fiind extrem de complicatã atât în Zohar cât ºi în detaliul ºcolilor asiatice de acupuncturã.
Am explicat pe larg în carte cã evoluþia geneticã a fiinþelor extraterestre se face spre simplitate geneticã. Geneticienii programului evreu au fãcut un salt în evoluþia geneticã artificialã prin simplificarea structurii coloanei centrale din Binah. De fapt, aceastã coloanã centralã – care conþine cele douã meridiane principale mediane – cu cele 52 de puncte, este cel mai greu de simplificat, cãci aici se regãsesc toate chakrele, toþi centri principali energetici. Reducþia a fost importantã, de la 52 de puncte la 45 de puncte ºi s-a fãcut pentru prima datã la fiinþa de laborator ADAM. Nu ºtim dacã ºi restul  ,,zeilor" ce au avut programe de inginerie geneticã (în India, China, Egipt, Dacia, Mesopotamia, etc) au o astfel de simplificare a coloanei centrale de 52 de puncte – centri energetici.
Am convingerea cã organizarea holograficã a fiinþei vii deþine reprezentate  toate punctele  - centrele energetice prezente în Binah ca ºi pe cele cele din Malchut. Aceasta înseamnã cã în lumea pãmânteanã – echivalentã MALCHUT toþi evreii au o coloanã centralã de 52 de puncte. Din Pekudei afãm:

VOL 13 Pekudei 39. "Aceasta este Tora jertfei arse"
Rabbi Shimon a spus: Am studiat versul "Hashem, Tu prezervi omul ºi bestia" (Tehilim 36:7).  Ofranda de om vine cu siguranþã din partea omului, ANUME, STUDIUL TOREI SI RUGÃCIUNEA, iar cea a bestiei vine din din partea bestiei, ANUME, SACRIFICUIL PE ALTAR. De aceea, ca urmare este scris "dacã oricare om dintre voi aduce o jerftã" (Vaiykra 1:2); cu siguranþã aceasta se referã la un om, a carui sacrificiu este cel al TOREI SI A RUGÃCUINII, pentru a lega nodul in cinstea secretului omului, CARE ESTE ZEIR ANPIN, IN SECRETUL LUI YUD HEI VAV HEI CU VALOAREA NUMERICÃ 45, VALOAREA NUMERICÃ A OMULUI (ADAM), dupã care SÃ FIE SACRIFICAT PE ALTAR PENTRU A URCA CÃTRE MALCHUT, SECRETUL LUI YUD HEI VAV HEI DE 52 CA VALOARE NUMERICÃ, VALOAREA NUMERICÃ A BESTIEI (HEB. BEHEMAH). "Al vitei" (Ibid.). Totul se aflã în secretul omului ºi al bestiei, precum am spus, acesta este motivul secret care necesitã ambele sacrificii: de om ºi de bestie. Veniþi sã vedeti: Când Cel Sfânt, binecuvantat sã fie a creat lumea, El i-a creat astfel, om ºi bestie.


Iatã o altã formulare asemãnãtoare, care întãreºte ideea cã viaþa pãmânteanã absolut toþi copiii lui Israel sunt consideraþi bestii de cãtre creatorii programului:

Secretul chestiunii este cã aºa cum un bãrbat poate avea un numãr de cai, aºa cum tot Yisrael-ul sunt fii lui Adam; SECRETUL VALORII NUMERICE LUI YUD HEI VAV HEI, PRONUNÞAT ÎN ÎNTREGIME CU ALEPH, CARE SE RIDCÃ LA VALOARE NUMERICÃ A LUI "ADAM". DEOARECE SUFLETELE LUI YISRAEL SUNT DESCENDENÞII LUI ZEIR ANPIN ªI MALCHUT. ªi fiecare fiu trebuie sã fie ca un cal ºi ca o bestie îngreunatã de povarã pentru al sãu tatã, ºi sã-i fie supus. Acest secret este exprimat astfel: "Hashem, Tu conservi Omul si bestia" (Tehilim 36:7). DEOARECE POPORUL LUI YISRAEL reprezintã copii lui Adam, CARE ESTE YUD HEI VAV HEI CU VALOAREA NUMERICÃ DE 45. ªi ei (copiii lui Israel) se fac (devin) ei înºiºi ca o bestie sub el (comparativ cu Adam).
(Pinchas : 9 - Curcubeul Versul 44)


Mai clar decât atât, nici cã se poate!

Conform Zoharului, evreii compatibili genetic cu creatorii lor conþin 4 ,,litere" (structuri genetice standard ADN-EI) denumite YUD-HEI-VAV-HEI, iar coloana centralã este asimilatã literei VAV. Coloana centralã este cea care dã denumirea de – Spirit Sfânt. Coloana centralã este cea care defineºte apartenenþa fiinþei la cele douã categorii: oameni  - în BINAH sau bestii – în MALCHUT.

Putem acum sã calculãm valoarea numericã – marca geneticã a FIINÞEI DIN BINAH: 613+45=658

Zoharul urmãreºte arborele genealogic al întregului program de inginerie geneticã al poporului evreu de la Adam , pânã la Iacob – capul de serie geneticã al evreilor.
Cartea specificã valorile numerice ale nodurilor genetice importante. Adam a fost prima fiinþã cu coloanã centralã cu valoare numericã de 45. Avram, Isaac, Iacob ºi încã câþiva pânã la Iacob, toate fiinþe de laborator, au avut coloanã centralã de 45 puncte. Nodurile genetice importante, fiind fiinþe de laborator, au avut arhitecturã geneticã simplã: Avram – valoare numericã 248, Isaac - valoare numericã 208, Pinchas – unul dintre rabinii care au avut implantat ºi au scris Zoharul – valoare numericã 208 (fiinþã de laborator), etc.

666 este format din 614+52, adicã numãrul imediat superior lui  613 –valoarea numericã a coloanelor laterale în programul  genetic al poporului evreu + coloana centralã standard a întregii omenirii (inclusiv a evreilor) de 52 de puncte. Teoretic, marca geneticã a evreilor în MALCHUT ar trebui sã fie 613+52=665

Altfel spus 666 reprezintã minimul de incompatibilitate geneticã cu programul evreu.

Preceptele Torei sunt toate pãrþi ºi ramificaþii ale secretului ceresc ºi când toate sunt unite ºi devin un întreg, toate se ridicã spre a deveni un singur loc. Secretul Tabernaculului aste acela cã este compus din ramificaþii ºi organe în secretul omului asemãnãtor preceptelor Torei pentru cã preceptele Torei sunt toate în secretul omului , care însemnã  bãrbat ºi femeie, care este ZEIR ANPIN ºi NUKVA. Când acestea se unesc, devin un întreg care este  în secretul omului , CARE ESTE SECRETUL LUI YUD HEI VAV HEI SCRIS ÎN ÎNTREGIME CU LITERELE  ALEPH, CARE REPREZINTÃ VALOAREA NUMERICÃ A LUI 'ADAM'. Dacã cineva care ar da la o parte chiar ºi numai un precept al Torei, ar fi ca ºi când ar diminua imaginea Credinþei, care este MALCHUT, PENTRU CÃ TOATE RAMIFICAÞIILE SUNT ÎMPREUNÃ ÎN SECRETUL OMULUI. De aceea totul se ridicã (se adunã) în secretul unitãþii.
Trumah: 65- Tabernacul  - mai mult decât cu zece cortine – vers 666- ZOHAR


Ce ne spune acest vers? Elementele Torei –acele 658 de elemente din Binah sau 665 de elemente din Malchut reprezintã un standard genetic. Lipsa unui element duce la ciuntirea structurii genetice. Dar adãugarea unui element? Raman la pãrerea cã programul de inginerie geneticã al poporului evreu este cel mai avansat în simplitate geneticã. Întâmplãtor versetul de mai sus, atât de important,  are chiar numãrul 666. Întâmplãtor?

Observãm cã ºi valoarea de 613 pentru coloanele laterale corespunzãtoare celor 12 meridiane de acupuncturã pereche este mai micã decât oricare dintre valorile orientale calculate mai sus (variaþie asiaticã de la 618 la 626), ceea ce înseamnã o reducere maximã a structurii genetice energetice.
Celelalte marci genetice variazã numeric cel puþin de la 670 (618+52) la 678 (626+52).
Tot Zoharul ne spune într-un capitol intitulat "tipuri de impuritate" cã pe Terra existã 125 de variante genetice umane toate cu un canal central de 52 de puncte. În mod sigur fiecare ,,numãr de om" (marcã geneticã) are mai multe subvariante genetice.

Am învãþat cã cã 125 de feluri de impuritãþi ce au coborât pe pãmânt vin din partea ªarpelui cel puternic  ºi cele mai mari 27  dintre ele þin de unirea femeii cu acesta... Sanctuarul lui Hashem a fost pângãrit de pãcatele omului.
VOL 15 Acharei Mot 71. Feluri de impuritati


Toate mãrcile genetice cu valoare numericã egalã sau mai mare de 666 reprezintã din punctul de vedere al supercivilizaþiei extraterestre a programatorilor evreilor mãrci genetice incompatibile cu EI. Dar... chiar ºi evreii pânã la intrarea în PV sunt consideraþi bestii.
ªtim bine din toate celelalte texte vechi ºi din mitologii cã restul programelor de inginerie geneticã au avut loc sub semnul ªarpelui. De la ªarpele cu Pene - Quetzalcoatl din America Centralã, pânã la dragonii Asiei, ºerpii Indiei, cobra tãmãduitoare a Egiptului antic, ºarpele Mesopotamiei, ºarpele cu nouã codiþe pãzitor al casei din Dacia, avem de-a face cu ,,ºerpi – zei" pe toate continentele Terrei inclusiv în Australia ºi Africa. Sã fie aparenþa de lungime mai mare a coloanei centrale de 52 de centri energetici la baza denumirii de ºerpi pentru zeii celorlalte rase? Oare ceilalþi zei au o reducþie de coloanã centralã în ,,BINAH-ul" lor?
Conform tradiþiei sanskrite ªarpele Kundalini este un canal energetic ce porneºte de la baza coloanei ºi urcã cranial printre (prin) chakre. Este canalul care echilibreazã energia organismului ºi integreazã fiinþa în mediu ºi în Univers.
   

În multe locuri ale teritoriului geto-dacic apare inscripþionat 666 sub forma "SSS" sau "CCC" - 6 grecesc sau VIVIVI - 6 latin. Astfel de locuri sunt complexul de la Sarmisegetuza, opaiþul de la Drobeta, o placã de marmurã de la Tomis, o placã de marmurã de la Tetovo (Macedonia).

Legãtura dintre codul numeric 666 ºi geto-daci este usor deductibilã din "rugamintea unei femei gete" gãsitã la Tomis. Strãlucitoare, Curatã, Mãreaþa doamnã, Sunt credincioasã. Sunt cu trei de ºase. Dar atât te rog, Cândva sã mã ajuþi Sã renasc. Decodarea textului este simplã: Zeule, sunt compatibilã genetic cu tine; mai mult decât atât, deþin "numãrul de om", codul numeric al mãrcii genetice 666; este aproape sigur cã mã vei reîncarna într-o fiinþã extraterestrã. În concluzie, codul numeric 666 codificã marca geneticã a geþilor sau ºi a geþilor.
Asta înseamnã în acord ºi cu cele scrise anterior în "Programul Terra", cã în afara programului ce a vizat poporul evreu, programul de inginerie geneticã desfãºurat în Dacia a fost unul de calitate excepþionalã. Excluzând programul  ce a creat poporul evreu, 666 reprezintã cel mai mic ,,numãr de om" de pe Terra.
Din punct de vedere practic, un om este foarte uºor de evaluat genetic. Aparate simple – respectiv –detectoarele de puncte de acupuncturã pot determina numãrul de puncte.

Teoretic se pot redesena hãrþile energetice specifice fiecãrei rase umane. A practica acupuncturã tradiþionalã chinezã sau japonezã pe un european poate implica o anumitã marjã de eroare. Astãzi existã tehnica necesarã redesenãrii acestor hãrþi.   
Problematica dezbãtutã în acest capitol o veþi gãsi disecatã amãnunþit în ediþia viitoare a Programului Terra.

Cele scrise mai sus au legãturã, cu ºtiinþa, cu textile vechi, cu decodari fascinante ºi nicidecum cu aberaþiile sectelor "sataniste", care n-au înþeles nimic din esenþa vieþii ºi valorilor umane în general.

Aceasta este decodarea mea pentru numãrul 666 realizatã în octombrie 2008.
Decodarea anterioarã a suferit o rectificare, dupã cum se vede.

În ediþia viitoare a cãrþii, aflatã deja în pregãtire,  veþi avea parte de multe alte surprize de acest gen, ce vor facilita o înþelegere superioarã a PT. Panã atunci, sã auzim numai de bine!

Pe curând!

Toni Victor Moldovan 
1 noiembrie 2008

 
Bibliografie selectivã:
The Zohar - în traducerea Rav Shimon bar Yochai- Kabbalah Learning Center - The 2003 Revised Edition
 

P.P. Gariaev, M.J. Friedman, and E.A. Leonova- Gariaeva - Crisis in Life Sciences. The Wave Genetics Response. - http://www.emergentmind.org/gariaev06.htm 
C. Ionescu –Târgoviºte – Teoria ºi practica acupuncturii moderne –Editura Academiei Române 1993
Toni Victor Moldovan – Programul Terra – Un atentat extraterestru asupra omenirii – Editura Conexiuni – Sibiu 2001
http://www.acupuncturetoday.com/mpacms/at/article.php?id=30035
http://www.prahlad.org/pub/bearden/scalar_wars.htm
http://www.twm.co.nz/ind3.html
poze:
http://www.discover-eleuthera-bahamas.com/images/acupuncture-chart-dr.-bacchus.jpg http://www.chronic-pain-haven.com/Acupuncture-Chart.gif
http://kingsenterprises.com/images/ChakraOne.JPG
http://www.rickrichards.com/chakras/chakra_man1.jpg http://www.3rdeyeguidance.com/chakra/chakraside.jpg
http://www.indianetzone.com/1/images/493_kundalini_chakras.jpg
http://content.answers.com/main/content/wp/en/d/d9/YaxchilanDivineSerpent.jpg
http://www.dancingshakina.com/chakra_dragon_new_exp.jpg
http://www.heartofhealing.net/images/Kundal1.gif
http://www.lingshu.org/img/ren_trasp.gifcalator astral

Citat din: TVM din  12 Octombrie 2010, 00:04:14
În multe locuri ale teritoriului geto-dacic apare inscripþionat 666 sub forma "SSS" sau "CCC" - 6 grecesc sau VIVIVI - 6 latin. Astfel de locuri sunt complexul de la Sarmisegetuza, opaiþul de la Drobeta, o placã de marmurã de la Tomis, o placã de marmurã de la Tetovo (Macedonia).

Legãtura dintre codul numeric 666 ºi geto-daci este usor deductibilã din "rugamintea unei femei gete" gãsitã la Tomis. Strãlucitoare, Curatã, Mãreaþa doamnã, Sunt credincioasã. Sunt cu trei de ºase. Dar atât te rog, Cândva sã mã ajuþi Sã renasc. Decodarea textului este simplã: Zeule, sunt compatibilã genetic cu tine; mai mult decât atât, deþin "numãrul de om", codul numeric al mãrcii genetice 666; este aproape sigur cã mã vei reîncarna într-o fiinþã extraterestrã. În concluzie, codul numeric 666 codificã marca geneticã a geþilor sau ºi a geþilor.
Asta înseamnã în acord ºi cu cele scrise anterior în "Programul Terra", cã în afara programului ce a vizat poporul evreu, programul de inginerie geneticã desfãºurat în Dacia a fost unul de calitate excepþionalã.
Excluzând programul  ce a creat poporul evreu, 666 reprezintã cel mai mic ,,numãr de om" de pe Terra.

Cele scrise mai sus au legãturã, cu ºtiinþa, cu textile vechi, cu decodari fascinante ºi nicidecum cu aberaþiile sectelor "sataniste", care n-au înþeles nimic din esenþa vieþii ºi valorilor umane în general.

Aceasta este decodarea mea pentru numãrul 666 realizatã în octombrie 2008.
Decodarea anterioarã a suferit o rectificare, dupã cum se vede.

Stranie explicatie, pare o diversiune sionista..."teleghidata" sau voluntara".
Eu cred ceea ce sare în ochi: e o rugaminte adresata unui personaj FEMININ, o "mareata doamna" cu puteri nelimitate...
Sînt convins ca este vorba de "zeita" din cartea lui Cinamar (si a altor initiati, numarul lor e Legiune).
Aceasta zeita e LILITH, nevasta oficiala a misteriosului "Rege al Lumii" (nimeni altul decît SATANA ,dupa cum ne spune sfânta Biblie!).
Lilith :         

Ia uitati o explicatie gasita pe WIKIPEDIA.ro, veti fi uimit sa vedeti cum apar aceleasi elemente folosite de dvoastra (Sarpe,Kabala,legendele evreilor, etc...)
________________________________________________________
În mitologia evreilor, Lillith a fost prima soție a lui Adam.
Conform legendei Cabala, Dumnezeu a creat pe Adam și pe Lilith din țãrânã ("Dumnezeu a fãcut pe om dupã chipul Sãu, l-a fãcut dupa chipul lui Dumnezeu; parte bãrbãteascã și parte femeiascã i-a fãcut" - Genesa 1:27).
Se observã ca Eva a venit dupa plecarea lui Lilith, aceasta fiind creata din coasta lui Adam ("Și omul a zis: <<Iatã in sfârsit aceea care este os din oasele mele si carne din carnea mea! Ea se va numi -femeie-, pentrucã a fost luatã din om.>>" - Genesa 2:23).
Se intelege foarte usor din Genezã cã înainte de Eva a fost Lilith.
Deoarece Eva este prezența substanțialã a femeii in Rai, Lilith trebuia sã fie îndepãrtatã din cadru înainte de sosirea acesteia.
Lilith nu apare explicit in Biblie (Cuvântul lilith apare o singurã datã: Isaia 34:14 Fiarele din pustie se vor întîlni acolo cu cînii sãlbatici, și țapii pãroși se vor chema unii pe alții. Acolo își va avea locuința nãluca nopții, și își va gãsi un loc de odihnã.
Judit Blair (2009) dovedește cã, în ebraicã aceasta înseamnã un tip de bufnita.[1]; poate datoritã prejudiciului adus de cãtre autorii patriarhi care au modificat scrierile de-a lungul timpului.
Lilith și Adam se iubeau foarte mult, dar când fãceau dragoste, Lilith nu dorea sã stea pe jos, cerând egalitate între sexe, intrând în conflict cu Adam. În urma conflictului, Lilith pleacã;pronunțând în mod nepermis numele lui Dumnezeu YHWH (cu pronunție azi nesigurã), este izgonitã din Eden. Îl ia pe Șarpe (Diavolul) ca soț, rãzbunându-se mai târziu pe Adam, fãcându-l sã ia fructul interzis, dupã ce l-a pãrãsit pe Adam, Lilith s-a împerecheat cu Satan .
S-ar putea sã existe o legãturã între Lillith și Lenith, o divinitate a etruscilor, ce nu avea chip și aștepta la poarta Lumii de Dincolo împreunã cu Hecate și Persephona, pentru a primi sufletele celor morți.
Lilith a mai fost asemãnatã cu figuri mitologice și legendare cum ar fi Regina din Sheba,în Europa medievalã, Lilith a fost descrisã cã soție sau amantã a lui Satan.Altã versiune o prezintã pe Lilith cã fiind prima soție a lui Adam, înainte de Eva.
Adam s-a cãsãtorit cu ea pentru cã obosisese sã se acupleze cu animalele. El a încercat sã o determine pe Lilith sã stea sub el în timpul actului sexual, însã aceasta a refuzat, nesatisfacandu-i nevoia de dominație. L-a blestemat pe Adam și l-a pãrãsit, îndreptându-se cãtre casa ei de lângã Marea Roșie. Adam s-a plâns lui Dumnezeu, care a trimis trei îngeri, pe Sanvi, Sansanvi și Semangelaf, pentru a o aduce pe Lilith înapoi în Eden, însã aceasta i-a sfidat pe cei trei îngeri, blestemandu-i. Cât timp a petrecut la Marea Roșie, Lilith devenise amanta demonilor, fãcând câte 100 de copii în fiecare zi. Cei trei îngeri spuneau cã Dumnezeu îi va lua toți acești copii dacã nu se va reîntoarce la Adam.Din nou Lilith a refuzat, fiind pedepsitã ca atare.
Acesta a fost momentul în care Dumnezeu i-a dãruit-o lui Adam pe Eva, cea cuminte și supusã, exact opusul lui Lilith.
Se mai spune cã atracția maleficã lui Lilith fațã de copiii nou-nãscuți vine de la faptul cã propriii sãi copii fãcuți cu demonii au fost luați de cãtre Dumnezeu în urma refuzului sãu de a se reîntoarce la Adam. Cei trei îngeri trimiși au forțat-o pe Lilith sã jure cã ori de câte ori va întâlni numele sau chipurile lor pe amulete, va renunța la a face rãu celor care le poartã.
______________________________________________________________________
wikipedia.ro


Xanadron

#34
@calator astral: Stai linistit cu sionismu', fie si doar fiindc-au fost destui cei care l-au acuzat de dl. Toni Victor Moldovan c-ar fi... antisemit!!! :lol: (pe linga anti-crestin si multe alte "anti"-uri). Apreciez in orice caz pozitia echilibrata a domniei sale - in sensul neimplicarii in dispute steril-ideologice, dar si a prevenirii cititorilor ce si-ar putea simti lezate sentimentele religioase (si nu numai) la citirea cartii.
Iar despre LILITH - multe de spus... :evil: Uite insa, ca sa nu mai fim "infractori offtopic", :-D o sa deschid chiar azi un thread la numita tema.

@TVM: Stiti bine ca cine nu naste discutii contradictorii... nu prea exista. :wink: Sau, in fine, gindirea/lucrarile lui se pierd in ceatza cumva. E normal deci ca PT sa fie (si sa ramina in continuare) o lucrare controversata. Careia, repet, eu cel putin ii apreciez nu doar ingeniozitatea, ci si credibilitatea, cel putin pe un anume segment - esential insa - al evolutiei noastre "dirijate" ca specie. Zic "noastra" la modul generalizant, fiindca-s convins ca NU CHIAR toate sufletele traitorilor din lumea asta fizica au aceeasi cinica soarta de "plante recoltate".

Aici ar merita facute, zic eu, "sapaturi" mai adinci pentru incadrarea "tehnologiilor zeilor" intr-un tablou mai amplu al rostului trecerii (sau... trecerilor :roll:) noastre prin existentza asta incarnata. Tema nefiind deloc simpla, o sa revin la ea numai cind oi avea mai mult timp liber.

Sa revin insa la 666: ipoteza atit de minutios documentata (de parca ati fi fost... chiar dumneavoastra programat cumva in sensul asta, parol!!!) a decriptarii semnificatiei genetic-ingineresti a "numarului Bestiei" 666 (toti omuletzii fiind insa... bestii dupa textele vechi studiate, 8-) inclusiv evreii, nu?!) mi se pare deci si ea f. plauzibila. Chiar daca nu vad (nici aici) logica necesitatii imperioase a Zeilor :star: de-a lasa informatiile respective (fie ele criptate exclusiv pt. initiati) scrise-memorate in Zohar. In folosul cui? Al cobailor?! Cui prodest deci? Poate doar... dictaturii rabinilor, ca sa constientizeze motivele obligativitatii respectarii anumitor precepte specifice seriei lor genetice?! :roll:

Asta-i doar una din intrebarile mele retorice inca nelamurite - pe linga motivele neclare ale aminarii timp de 2000 de ani a distrugerii actualei serii genetice impur-hibridizate ori a aparentei... plafonari a Zeilor intr-un "ciclu tehnologic" cam prea repetitiv, chiar daca banuiti ca el contine targetul atingerii unei simplitati genetice esentiale (specifice Spiritului Suprem - Atman) in atit de eficient-cinicul proces reproductiv ET. In care insa tovarasii zei :D se pare ca n-au atins inca arta crearii de CS (Corpuri Spirituale - traduc pentru cei care se simt "agresati subliminal" de prescurtarile din PT...)

Proces reproductiv din care eu cel putin sint insa convins ca n-o sa fac parte... :-D
Si nu doar fiindca am un ADN-EI nu doar impur-hibridat si-n plus al naibii de incarcat cu amintiri din alte vieti - si chiar unele viitoare.  :martiansmile:
Trăim pe-o planetă nebună - opriţi-o să mă cobor !!!
http://povestoteca.wordpress.com/

OM

Salut tuturor!
Citat din: Xanadron din  14 Octombrie 2010, 15:11:17
Si nu doar fiindca am un ADN-EI nu doar impur-hibridat si-n plus al naibii de incarcat cu amintiri din alte vieti - si chiar unele viitoare.  :martiansmile:
Interesant !!!!!!!
Doreste bunul domn sa detalieze?????
Tie, popor ingrat, nu-ti va ramane nici cenusa mea.

mr

#36
Formularea lui Xanadron ar putea sugera faptul ca, dincolo de perceptia nostra precum ca timpul e liniar, toata "experienta" (karma) inregistrata in genele unui arbore genealogic se petrece simultan si accesul la diferite evenimente din trecut, prezent si viitor poate fi posibil si se face secvential in functie de stimuli.  8-)
"Mintea intuitiva este un dar sfant si mintea rationala este servitorul fidel. Noi am creat o societate care onoreraza pe servitor si care a uitat darul." Albert Einstein

Xanadron

Citat din: mr din  15 Octombrie 2010, 14:23:00
Formularea lui Xanadron ar putea sugera faptul ca, dincolo de perceptia nostra precum ca timpul e liniar, toata "experienta" (karma) inregistrata in genele unui arbore genealogic se petrece simultan si accesul la diferite evenimente din trecut, prezent si viitor poate fi posibil si se face secvential in functie de stimuli.  8-)

Ai prins bine sensul afirmatiei mele, colega! ;)
Mai dificila-i insa accesarea informatiei asteia "atemporale" si, din pacate, majoritatea dintre noi n-au nici timpul, nici cheful sa inceapa macar unele antrenamente in sensul asta. Caile de urmat? Sint multiple (budism, isihasm, zen, yoga, gnosticism orfic chiar), chiar daca "destinatia" finala e aceeasi - o "fentare" a reincarnarilor viitoare exact in sensul "fentarii Teascului Zeilor" :evil: atit de credibil descris de dl. TVM in "Programul Terra" (repet asta nu doar ca sa fiu ontopic :D).

Sintem, ce-i drept, permanent napaditi/deturnati de stimulii inselatori ai Matrixului (cine-or fi insa "constructorii pinzei de paianjen"? - ghici ciuperca-ntr-o antena :martiansad:). Eu apreciez ca 5-6% din cei 7 miliarde de paminteni traitori pot scapa din cercul exploatarii genetice ET (atit de pervers acceptata de PTB si condusa de Small Greys :-() si probabil ca numarul celor 144.000 de "salvati christic" in Eschatonul biblic nici nu-i corect ca ordin de marime, dar nici nu reprezinta numarul eventualelor "corpuri spirituale pure genetic" acceptate ca "piese de schimb" :-D pentru ceva ingeri second-hand.

P.S. Just my two cents :-D (adica... "doar parerea mea umila") e adausul obligatoriu, chiar daca dovezi circumstantiale se pot aduce ca argumentatie.
Trăim pe-o planetă nebună - opriţi-o să mă cobor !!!
http://povestoteca.wordpress.com/

Arhanghelul

#38
Citat din: calator astral din  29 Aprilie 2010, 22:04:09
acum descopar acest topic, cunosc bine subiectul.
Îmi permit deci sa va raspund si sa aveti un raspuns la aceste întrebari justificate.
Este vorba de celebrul ACROSTIH 666, un vechi text grec care atribuie Dacilor paternitatea Rugaciunii 666, o descriu ca fiind Baza sistemului de ascensiune Spirituala a Initierii dacilor, textul respectiv dovedeste inca o data marele rafinament spiritual si ezoteric atins de geto-daci. Se pare ca "formula magica " era un mesaj direct adresat Creatorului.
Putem deslusi caracterele urmatoare (aveti semnificatia ezoterica) :
A*YRELIA- STRALUCITOARE
B*ENERIA -CURATA
S*YM FORO -MAREATA DOAMNA
S*YN DIO -SUNT CREDINCIOASA
S*YN ZE SASE- TRI SUNT CU TREI DE SASE
K*AI TETHI GATRI -DAR ATAT TE ROG
A*YRIS NONAM -CANDVA SA MA AJUTI
N*IASCHARIAN -SA RENASC


Dar citind pe vertical, primele litere apare ,,AB SSS K-AN" : ,,Cu 666, de ani" aceste fiind semnul la care se inchinau "cei intorsi la adevarata religie", semn ce se purta pe mana dreapta sau pe frunte.
Uitati o explicatie data de Mitologia Dacilor:Numarul - 666- pe pamant este inversul (in oglinda) al numarului -999- in Cer, (al 9-lea Cer) , un simbol al LUMINII. Numarul 9 este simbolul (Tatalui din Cer), iar 6, al Fiului (de pe Pamant)!sau al sufletului care prin iluminare se releaga de Tatal Ceresc!(SPIRITUL CREATOR INFINIT IN MANIFESTARE)
Adevarul e ca 666 e considerat un Numar Magic In Antichitate.
In ezoterism, numerele ce simbolizeaza "LUMINI CE ARD CONTINUU" sunt 6, 9, 6, 3, 6. Aceste numere reprezinta INCEPUTUL, SFARSITUL si ESENTA TIMPULUI.

In Astrologia Esoterica, numarul 6, este simbolul spatiului.
*6 -este numarul FORMEI si MANIFESTARII.
-este numarul celei de-a 6-a RAZE, reprezentand DEVOTAMENTUL, IDEALISMUL, CULOAREA INDIGO, ARHANGHELUL URIEL.

666- mai reprezinta si PROVOCAREA SCHIMBARII/REVOLUTIA SPIRITUALA

*69 reprezinta ECHILIBRUL SPIRIT -9-, MATERIE -6-
*9 este numarul simbolic al INITIERII.
666- <este fara indoiala un NUMAR MAGIC IN ANTICHITATE:
PENTRU DECODAREA SEMNIFICATIEI NUMARULUI 666 SUNT NECESARE CUNOSTIINTE VASTE.
Mai adaug unele informatii pentru celor ce le plac matematicile :
numar baza 10 : 666
baza 2 : 1010011010
baza 3 : 220200
baza 4 : 22122
baza 6 : 3030
baza 13 : 3c3

3 cifre, 12 divizori
1 2 3 6 9 18
333 222 111 74 37
666

De aici se poate observa simetria conica din punctul extingibil al asezarii numerelor pe spirala diandra.
Se poate presupune ca numarul 666 verifica ecuatiile Onicescu, astfel ca poate fi definit la punct de sprijin pentru vectorii spatiului tridimensional si punct de intoarcere pentru cel in 4 dimensiuni.
Sau, altfel spus, acest numar are legatura directa cu spatiul-timp-energie-om si Creatie!

(rezumat din lucrarea de doctorat a matematicianului Octav Onicescu, sustinuta in Italia, privind geometria diferentiala legata de teoria relativitatii)

Oare este acelasi si cu ingerul lui Enoh ? :fullmoon:  .... URIEL

http://karynmarialombrea.com/2011/09/03/apararatul-lui-uriel-la-sarmisegetuza/
Prin credinta a fost mutat Enoh de pe pamânt, ca sa nu vada moartea. Si n-a mai fost gasit, pentru ca Dumnezeu îl mutase. Caci înainte de mutarea lui, primise marturia ca este placut lui Dumnezeu.   Evrei 11:05

padme

#39
Citat din: calator astral din  29 Aprilie 2010, 22:04:09
acum descopar acest topic, cunosc bine subiectul.
Îmi permit deci sa va raspund si sa aveti un raspuns la aceste întrebari justificate.
Este vorba de celebrul ACROSTIH 666, un vechi text grec care atribuie Dacilor paternitatea Rugaciunii 666, o descriu ca fiind Baza sistemului de ascensiune Spirituala a Initierii dacilor, textul respectiv dovedeste inca o data marele rafinament spiritual si ezoteric atins de geto-daci. Se pare ca "formula magica " era un mesaj direct adresat Creatorului.
Putem deslusi caracterele urmatoare (aveti semnificatia ezoterica) :
A*YRELIA- STRALUCITOARE
B*ENERIA -CURATA
S*YM FORO -MAREATA DOAMNA
S*YN DIO -SUNT CREDINCIOASA
S*YN ZE SASE- TRI SUNT CU TREI DE SASE
K*AI TETHI GATRI -DAR ATAT TE ROG
A*YRIS NONAM -CANDVA SA MA AJUTI
N*IASCHARIAN -SA RENASC


Dar citind pe vertical, primele litere apare ,,AB SSS K-AN" : ,,Cu 666, de ani" aceste fiind semnul la care se inchinau "cei intorsi la adevarata religie", semn ce se purta pe mana dreapta sau pe frunte.
Uitati o explicatie data de Mitologia Dacilor:Numarul - 666- pe pamant este inversul (in oglinda) al numarului -999- in Cer, (al 9-lea Cer) , un simbol al LUMINII. Numarul 9 este simbolul (Tatalui din Cer), iar 6, al Fiului (de pe Pamant)!sau al sufletului care prin iluminare se releaga de Tatal Ceresc!(SPIRITUL CREATOR INFINIT IN MANIFESTARE)
Adevarul e ca 666 e considerat un Numar Magic In Antichitate.
In ezoterism, numerele ce simbolizeaza "LUMINI CE ARD CONTINUU" sunt 6, 9, 6, 3, 6. Aceste numere reprezinta INCEPUTUL, SFARSITUL si ESENTA TIMPULUI.


1 - in primul rand as dori ca aceasta postare sa fie explicata de catre calator astral, intrucat de la el stim ca Dacia nu exista....

Citat din: Arhanghelul din  13 Noiembrie 2011, 17:04:35
Oare este acelasi si cu ingerul lui Enoh ? :fullmoon:  .... URIEL

[

2 - cred ca este vorba de unul si acelasi - in biblie este incorporata cartea lui Enoh, mai exista mentionat si in alta parte cu alte atributii??

calator astral

Citat din: padme din  13 Noiembrie 2011, 18:47:01
1 - in primul rand as dori ca aceasta postare sa fie explicata de catre calator astral, intrucat de la el stim ca Dacia nu exista....

pai unde vezi padme ca am scris eu acolo ca DACIA "exista" ("a existat" ai vrut probabil sa butonezi) ?! Nu. Nu a existat aceasta tara.


Numai raspund la provocari pe aceasta tema.
punkt.

Nicipreaprea

________________________________________
"Know your enemy and they probably will not be your enemy."

@Lex

ehe,  PT ca PT, dar iata si O ALTA viziune asupra ideii cum a aparut viata pe Terra,momentul culminant devine dupa minutul 3   :evil:
>>>>  Home Planet   <<<
Secventa e luata din ''Mission to Mars "   :roll: :-) :-)