Afişare Mesaje

Aici puteţi vedea mesajele acestui utilizator. Sunt afişate doar mesajele făcute în secţiuni în care aveţi acces.


Mesaje - abyss

Pagini: 1 ... 185 186 187 188 [189] 190 191 192 193 194
2821

lylyt_ice,


Din cauza unor DIABOLICI, lumea asta a devenit:

IADUL=O  MASINARIE INFERN_ALA

@Smurd: stilul ãsta titirliu de a scrie e original rãu de tot... E ca atunci când mãnânci ºi nimereºti un bob de piper. În loc de "iadul o maºinãrie infernalã" am citit "iadul o manãstire infernalã". Chiar mã gândeam cã eºti unic de sugestiv. :)

Ps. Ai grijã la corcoduºã cã a început sã se coacã din nou.

2822
din punctul meu de vedere latura umanã a Creatorului este una dintr-o infinitate... De aceea El e greu de perceput în totalitatea aspectelor ºi atributelor sale. Matricea umanã sau sursa sufletelor omeneºti o reprezintã pt creºtini Iisus. El este sursa, sau poarta. În drumul de întoarcere al sufletului, apare Matricea. Cei care pãºesc prin ea aflã libertatea. Libertatea de a fi un participant activ la creaþie.
De aceea Iisus este considerat ca fiind Cuvântul întrupat. Cred cã dacã Dumnezeu a intervenit fizic pe pãmânt, dezechilibrul de forþe trebuie sã fi fost mare. ªi totuºi grija Lui pt creaþia Sa e evidentã. Scopul tolerãrii principiului activ al rãului nu poate fi altul decât educativ. Degeaba strãluce spiritul uman dacã nu face ºi dovada conºtientizãrii acestui lucru prin faptele sãvârºite în conjuncturile vieþii sale. Nu devii erou dacã nu învingi fiara.

Probabil la început Dumnezeu era singur. ªi a creat aceastã formidabilã plasmuire pt a se bucura mai mulþi de frumuseþea ºi desãvârºirea Lui.

2823
dacã vor sã ne omoare atunci sã o facã. Tot murim într-o zi. Oricare zi e la fel. Dar le urez nemernicilor sã trãiascã mult ºi fericiþi ºi apoi sã disparã de tot !   

2824

@biss,

Unii lingusesc, doar ca sa pregateasca "locul" ...

Ai uitat ca timpul este o fictiune ?De ce te prefaci cã nu ºtii cã toate acestea s-au întâmplat? Ai abilitatea de a gândi depãºind constrângerile continuumului spaþio-temporal ºi  totuºi pãºeºti pe nisipurile miºcãtoare din filosofia contemporanã. Adeptul cãrui punct de condensare spiritualã eºti?

2825
Astronomie / Re: Luna
« : 15 Noiembrie 2009, 00:13:14 »
cred cã vor sã-ºi salveze ouãle speciei...adicã la propriu :-D ºi cautã mai multe coºuri în care sã le punã. Luna, Marte ºi Io.

2826
Astronomie / Re: Luna
« : 14 Noiembrie 2009, 23:01:54 »
ARC(alliance to rescue civilization) - un fel de miºcare socialã pe baza ideii cã formarea unor colonii în spaþiu sunt o urgenþã. Au ºi un site.

2827
 :rainbow: @smurd eºti cel mai bun din matricea ta! Cred cã în alte vremuri ai fi fost un bun profet !

2828
 :lol: @smurd eºti bun! Ce mai...eºti bun!! Îmi placi mult, eºti f. nostim ºi amuzant! Mi-a plãcut ºi faza cu "acting before thinking is b-shit"!
Totuºi aºa în mod colegial da-mi voie sã te corectez: este taman invers. ªtiu ce caut. ªtiu ce aºtept. ªi fii mai atent la ce am scris. Nu am încercat sã te jignesc. Tu chiar nu mã "vezi"?

2829
@smurd:
 Actul creator presupune sã ai liber arbitru. Nu te supãra dar cam încurci punctele de vedere. Tu ai creat ceva? Adicã ai adus pe aceastã lume ceva nou? hmm? Atunci ºtii cã nu erai obligat sã o faci...

2830
2012 / Raspuns: 21 decembrie 2012
« : 13 Noiembrie 2009, 22:38:12 »
dacã cele mai întunecate scenarii privind momentul 2012 devin reale ºi catastrofa se produce sau doar ne mângâie puþin, la mustaþã, cei care au ºtiut de ea încã de acum 2000ani adicã mayaºii, vor avea locuri în primele rânduri la revelionul lumilor...
 Poate nu ar trebui sã neglijãm ºi aspecte elementare - mâncare, adãpost, îmbrãcãminte ºi aparate radio.
  Conform unor relativ recente cercetãri urmãtorul vârf al însumãrii atracþiei gravitaþionale exercitate de fiecare planetã asupra soarelui (radiaþia poate ieºi la suprafaþã printr-o fisurã sau o bombare negativã conform lui Thomas Burgess) va apãrea în finele lui 2012. Maximul petelor solare e prevãzut tot pt atunci. Stresul astrului în 2012 va fi extrem de mare având în vedere cã polii sãi magnetici îºi vor inversa locurile cum o fac la fiecare 22 ani tot în acel an. Deci sinergia rezultantã a presiunilor gravitaþionale ºi electromagnetice asupra soarelui îi va deforma suprafaþa favorizând erupþii colosale ale radiaþiei prizonierã în interior.  Mai e ºi norul energetic spre care ne îndreptãm cu tot sistemul ºi care deja a început sã se manifeste ºi în interiorul heliosferei încãlzind sistemul solar ºi crescând activitatea solarã prin fluxuri mai mari de materie, energie ºi informaþie dupã cum afirmã Alexei Dimitriev. Tot el afirmã cã pãmântul ºi-a pierdut capacitatea de a absorbi excesul de energie din atmosferã ºi de la suprafaþã prin exploatarea agresivã a minereurilor metalice timp de 150 de ani. Aºa cã suntem expuºi la surplusul de electricitate, cãldurã, luminã, ºi radiaþie electromagneticã.
  Se pare cã unii se pregãtesc în sud-vestul statului New Mexico, adicã vestita conspiraþie francmasonicã ºi neofascistã condusã în umbrã de vatican prin intermediul "agenturilor" secrete, care încearcã a elibera sute de miliarde din conturi murdare pt a cumpãra pãmânt ºi a construi în subteran...   

2831
dezvolta putin, daca poti bineanteles!
Precum corpul fizic se aflã pe pãmânt ºi strãbate fluxul temporal la fel ºi sufletul strãbate un drum luminat de chemarea subtilã a abstractului, cãlãuzit fiind de convingerile interioare focalizate de intenþie, nu de voinþã. O intenþie devenitã de nestrãmutat ºi cãlitã în ani de luptã dusã împotriva iluziei, a detaliilor nesemnificative ºi a propriilor proiecþii lipsite de sens.

Mai pe scurt, sufletul îºi cautã aripile...iar dacã trupul doreºte îl poate ajuta puþin. Numai sã nu-i adormã...atenþia!!!       

2832
creierul decide ce e bine ºi ce e rãu în lipsa prezenþei lucide a  observatorului, adicã a celui care trebuia sã-l foloseascã. Dacã "noi" trãim în mod inconºtient atunci da, creierul ne leagã de materie pt cã asta faciliteazã el, interacþiunea.   
  Credinþa sau convingerea interioarã este o poartã, o cale pe care merge sufletul încã din timpul vieþii.   

2833
...iar reacþia de schimbare ºi revenire a stãrii de agregare a materiei,depãºeºte reacþia unei explozii nucleare continuã ºi de proporþii,aºa cã dacã se întâlneºte pe parcurs o pânzã freaticã explozia hidrogenului eliberat este neglijabilã.
În munþii bucegi de mai multe ori pe an, am auzit zgomote colosale ce veneau din subteran. ªi asta pe întâmplã de mulþi ani.

2834
jawohl, Frau lylyt.ice. Deutschland über alles... In den ganzes welt!!!
Poate era mai bine... 

2835
 În mai toate religiile supercivilizaþia "dumnezeu" a lãsat mãrturie cã se va întoarce... Asta spune ceva nu?
ªi ce e religia privind prin aceastã prisma, cãci acum pt unii e o cale cãtre transcendentã, pt alþii un refugiu, o alinare, iar pt alþii un instrument de control. Nu toþi sunt puternici inteligenþi, perfecþi, ºi pot  înþelege necunoscutul abstract ce poate deveni cunoscut. Nu toþi sunt favoriþi în acest "joc" dar toþi au posibilitatea sã devinã liberi. Liberi de sclavia percepþiei suprimate. Cei slabi cred în soartã pe când cei puternici îºi fãuresc singuri destinul. Desigur cã  religiile ºi în general acolo unde adevãrul a devenit instituþie, au fost penetrate de elemente ce pervertesc conºtiinþa oamenilor.

Pun o întrebare, dacã înlãturãm credinþele religioase ºi orice formã de control ºi de aducere la numitor comun a simþurilor ºi percepþiilor noastre care totuºi ne definesc ºi ne unesc în prezent... Ce se va alege de specia noastrã? Ce face o albinã fãrã stup?
ªi ar mai fi o problemã. Nu toþi suntem pe aceeaºi lungime de undã... Sau în acelaºi plan de dezvoltare spiritualã. În prezent valoarea spiritualã a unui om nu conteazã. Trãim într-o conspiraþie, într-o lume condusã din planul ultim de cãtre cei care sunt laºi, slabi, fãrã forþã vitalã ºi care sunt descendenþii celor care s-au coalizat ºi i-au eliminat pe cei puternici.

  Deci, în lumina celor spuse, vã întreb cum credeþi voi cã ar trebui sã existe societatea umanã? 

Pagini: 1 ... 185 186 187 188 [189] 190 191 192 193 194