Afişare Mesaje

Aici puteţi vedea mesajele acestui utilizator. Sunt afişate doar mesajele făcute în secţiuni în care aveţi acces.


Subiecte - Sirius13

Pagini: [1] 2 3
1
Fenomene conexe si paranormale / Strigoiul "Cojoc"
« : 21 Ianuarie 2017, 04:00:29 »
Am gasit pe acest forum povestea asta :

Citat
Strigoiul din Nucuºoara

   Nucuºoara este un sat aºezat chiar la poarta de intrare a Munþilor Retezat. Un sat de crescãtori de vite ºi de oieri, unde în urma cu 50 de ani, s-au petrecut întâmplãri desprinse parcã din altã lume, nemaivãzute ºi nemaiauzite pânã atunci. În zorii unei zile de martie din anul 1949, tocmai când sãtenii o porniserã pe jos ºi-n cãruþe spre târgul Haþeg, un lup turbat, apãrut pe neaºteptate, a dat iama în animale ºi-n oameni, fãcând prãpãd. Ce a urmat e o poveste halucinantã, de care au luat cunoºtinþã chiar ºi autoritãþile de atunci. O reproduc exact aºa cum mi-a fost povestitã de un martor direct al evenimentului: Ioan Hobeanu, astãzi în vârstã de peste 80 de ani.

Jurnalul unui viceprimar

La cei 82 de ani ai sãi, Ioan Hobeanu are lemnul vieþii încã puternic ºi verde, mai tare decât colþii pe care timpul a încercat sã-i înfigã în el. Are o casã frumoasã, copii ºi nepoþi. De la înãlþimea celor peste 1,80 m ai sãi - bãrbaþii din Nucuºoara sunt niºte adevãraþi uriaºi - veteranul de rãzboi a vãzut multe lucruri pe care ar vrea sã le scrie într-un jurnal, ca sã rãmânã de pomenire ºi de învãþãturã urmaºilor. Þãran, revizor contabil, magazioner ºi, în cele din urmã, chiar viceprimar, Ioan Hobeanu a trãit în mijlocul evenimentelor statului, fiindu-le martor ºi cronicar. Multe întâmplãri, mai vesele sau mai triste, s-au petrecut acolo, în aºezarea aceea lipitã de coastele Retezatului, dar nici una n-a fost ca cea din primãvara anului 1949, pe care viceprimarul de-atunci a aºternut-o pe foi de hârtie, cu scrisul lui ordonat:
„Mã numesc Hobeanu Ioan, din localitatea Nucuºoara. Þin minte cã pe la jumãtatea lunii martie, în anul 1949 , într-o dimineaþã, pe la orele 5, a intrat în sat un lup turbat, care a atacat oamenii care se aflau afarã din case, pe care i-a încolþit ºi muºcat. Fiara sãlbaticã a atacat nu mai puþin de 21 de persoane, pe care le-a sfârtecat cu colþii sãi. Deºi unii au avut asupra lor furci, securi ºi ciomege, nu s-au putut apãra de acest fioros animal, cãci fiara se arunca la om cu vitezã, de la o distanþã de peste 5 metri, atacând corpul fiinþei umane, pe unii izbindu-i mai mult la pãmânt ºi încolþindu-i la obraz. În dimineaþa aceea, mulþi sãteni plecau pe jos la târgul tradiþional din Haþeg, fiind atacaþi de acea fiarã. Toþi cei muºcaþi au fost transportaþi de urgenþã la Spitalul Judeþean din Deva.”

Zãvorâþi dupã gratii, în casele lor

   Vestea cã pe uliþele Nucuºoarei umblã un lup uriaº ºi turbat s-a rãspândit cu repeziciune, umplând de groazã toate satele de la poalele Retezatului. Nimeni nu mai ieºea din casã, decât pentru a hrãni ºi adãpa animalele, dar ºi atunci cu mare groazã. În tot acest timp, autoritãþile comuniste ale vremii au fãcut tot posibilul sã ascundã pericolul real la care erau expuºi localnicii. Cei muºcaþi au fost vaccinaþi antirabic, dar leacul pãrea sã nu aibã nici un efect. “Deºi oamenii rãniþi de lup au fost trimiºi de urgenþã la Deva, unde au fost vaccinaþi cu vaccinul antirabic, numai 5 persoane au supravieþuit, iar restul de 16 persoane au fost izolate în casele lor ºi au fost încuiate acolo cu lacãte la uºi, iar la ferestre au fost bãtute lemne sau gratii de fier, ca nimeni sã nu poatã sã iasã, sã muºte persoane sau animale, cãci turbaserã. Cei închiºi apucau cu dinþii de paturi ºi de celelalte obiecte din casã, urlând ºi þipând. Au venit ºi jandarmii din Haþeg sã controleze izolarea lor”, scrie azi viceprimarul de atunci.
   În mod cu totul bizar, lupul n-a muºcat nici un copil. O întâmplare revelatoare a fost relatatã de Roza lui Ligu, o femeie din sat, care, mergând într-o noapte, cu pruncul în braþe, s-a pomenit faþã-n faþã cu fiara. Îngheþatã de groazã, ea a apucat doar sã-ngâne: „Piei din faþa mea, mãi Cojoc !”. Dupã ce-a mai aþintit-o câteva clipe, lupul a ascultat-o, plecând cu coada între picioare.
   Roza lui Ligu s-a jurat multã vreme cã ochii lupului erau ochii consãteanului ei, Dumitru Barb, poreclit „Cojoc”, care murise de câteva sãptãmâni. El fusese toatã viaþa cioban, iar cei care l-au cunoscut mai bine povesteau despre Cojoc cã era priculici, adicã se transforma noaptea-n lup ºi cutreiera pãdurile, intrând în haitã cu ceilalþi lupi sau atacând vitele oamenilor. Roza jura cã ochii lupului erau ochii lui Cojoc ºi cã acesta, dupã ce murise, devenise strigoi, transformându-se în fiarã ºi atacând oamenii pentru a le bea sângele.

Uriaºul ºi lupul

   “Eram în funcþie de viceprimar în acea perioadã”, îºi continuã cronica Ioan Hobeanu, “ºi mergeam la Primãrie ziua cu securea sau cu furcoiul, de teama acelui lup fioros. Dupã douã zile de la întâmplare, într-o searã, pe când lumea satului se afla la cinã, lupul a trântit jos, în ºanþ, un om trecut de 60 de ani, pe numele sãu Pavel Lic. Þipetele au fost auzite de Barb Vasile, care a încercat sã loveascã fiara aflatã deasupra victimei, dar bâta cu care a dat în lup s-a rupt, iar lupul l-a lãsat pe bãtrân în ºanþ ºi s-a repezit la obrazul lui Barb Vasile. Acesta era un om de staturã înaltã, adicã peste 1,90 m, ºi a avut curajul sã-l prindã pe lup de gât ºi s-au rostogolit amândoi în ºanþ. Vasile striga ºi el dupã ajutor. A fost auzit de vecinul sãu, Ioan Carafã, ºi – dupã o vreme – au reuºit sã spintece burta lupului, de s-au împrãºtiat maþele pline de sânge peste Vasile, care avea faþa ruptã de colþii fiarei. Vasile a fost dus la spital ºi a scãpat cu zile, murind de bãtrâneþe. Fiara a fost spintecatã ºi capul a fost dus la spital, într-o cutie de metal, pentru analize. Restul corpului a fost ars chiar în ºanþ, dupã ce a fost stropit cu petrol.” În lumina flãcãrilor ce transformau în scrum trupul lupului, se vedeau chipurile chinuite de groazã ale oamenilor scãpaþi de coºmar. La eveniment, se adunase întregul sat. De dupã ferestrele bãtute în cuie, se mai auzeau urletele cumplite ale turbaþilor, care nu muriserã încã. Bilanþul era tragic: 21 de persoane muºcate, dintre care 16 au trecut în lumea morþilor, iar 5 au scãpat cu zile.

Povestea nevestei lui Cojoc

   Moartea lupului nu avea totuºi sã punã capãt acelor nefireºti întâmplãri. Cinci dintre sãtenii muºcaþi, care nu muriserã încã, ºi-au revenit ca prin farmec dupã ce lupul a fost ucis. „Nu e lucru curat”, spuneau oamenii din sat. ªi nici un necaz nu vine singur, dupã ce 16 sicrie au fost coborâte în groapã la cimitir, a venit rândul animalelor sã se prãpãdeascã. Cãdeau bietele vite din picioare ºi mureau sub privirile neputincioase ale gospodarilor. Mai ales vitele vecinilor lui Cojoc, care murise cu puþin înainte de apariþia lupului cel turbat, erau gãsite dimineaþa moarte în grajd, cu urme de sânge la coadã ºi gât, ca ºi când cineva le-ar fi golit de viaþã. Toþi bãnuiau cã era în cauzã Cojoc, omul-lup devenit strigoi.
   Dumitru Barb, zis Cojoc, fusese toatã viaþa pãstor ºi umblase cu turmele peste tot, pe drumuri de transhumanþã, din Ardeal în Muntenia ºi Moldova, de la Nucuºoara la Novaci ºi mai jos, cãtre Dunãre. Era om ursuz ºi greu intra în vorbã cu cineva, de unde umbla ºi zisa cã nu e un lucru curat cu el. Oamenii cei mai bãtrâni din sat îºi amintesc chiar ºi o mãrturie fãcutã în acest sens, de nevasta lui Cojoc. Într-o noapte – spuse ea – pe când se afla în munte cu soþul sãu, s-au pus sã se culce ºi au adormit în cojoace, sub cerul înstelat. La un moment dat, urletul unui lup a trezit-o din somn, ºi atunci a vãzut cã Dumitru nu era lângã ea. Lupul s-a apropiat de ea, de se întreba femeia cum de nu fusese simþit de câini. Fiara avea ochii scânteietori, asemãnãtori cu ai soþului ei, ºi ºi-a împlântat colþii în laibãrul de lânã pe care îl purta. Norocul a fost cã începuse sã se licãreascã de ziuã ºi lupul a dispãrut. Dupã o vreme, s-a ivit ºi Cojoc. Când l-a vãzut, un sloi de gheaþã i-a alunecat femeii pe ºira spinãrii, deoarece în dinþii bãrbatului erau câteva fire de lânã din laibãrul sãu. Femeia lui Cojoc a murit, dar dupã ce apucase sã-i povesteascã unei vecine aceastã întâmplare.

Strigoiul

   Pentru a gãsi o soluþie ca sã vadã ce e cu vitele moarte, satul s-a sfãtuit sã consulte un vrãjitor din Banat. Acesta le-a confirmat cã este vorba de un duh necurat, intrat într-un trup înhumat recent, care noaptea se face strigoi ºi suge sângele oamenilor ºi al animalelor. Ba, ºi mai mult, de peste munþi, din Regat, au venit câþiva oameni în sat, care s-au jurat cã Cojoc nici nu era mort, fiindcã îl vãzuserã cu ochi lor, în timp ce pãºtea oile la stânã.
   Febra ce cuprinsese satul i-a determinat pe oameni sã cearã sprijinul autoritãþilor. Dupã tragedia cu lupul, dupã morþile de oameni ºi vite, sãtenii doreau sã-l dezgroape pe Dumitru Barb, zis Cojoc. Numai cã autoritãþile comuniste de atunci nici nu vroiau sã audã de aceste lucruri: povestea cu strigoiul contrazicând teza materialistã despre viaþã. Aºa cã oamenii s-au sfãtuit între ei ºi au hotãrât pe furiº ce este de fãcut. Într-o noapte, mai mulþi bãrbaþi curajoºi s-au apucat sã sape la mormântul lui Cojoc. Pãmântul era încã îngheþat ºi târnãcoapele ºi cazmalele înaintau anevoie. Alþi sãteni stãteau de pazã, sã vadã dacã jandarmii ar fi pe urmele lor. Spre dimineaþã, au ajuns la sicriu. Când sã-l ridice, acesta era greu ca de plumb. Douãzeci de oameni a trebuit sã-ºi urneascã puterile ca sã-l urneascã din groapã. Scos afarã, au ridicat capacul sicriului. Cei care au participat la aceste evenimente susþin cã mortul rea roºu la faþã ca sângele ºi parcã dormea. Aºezat într-un car cu boi, sicriul a fost dus la capãtul satului, unde a fost stropit cu petrol ºi ars, iar cenuºa a fost aruncatã pe râul din apropiere.

Calul alb ºi roþile care se învârt înapoi

   Peste Nucuºoara se lasã întunericul. Ascult povestea interlocutorului meu ºi ea parca nu vrea sã se termine. Aflu alte câteva întâmplãri care au rãmas în memoria satului. Înainte de dezhumarea din cimitir, a fost adus un armãsar alb, care a fost pus sã treacã peste toate mormintele. Cumintele animal a ascultat de poruncã, cu excepþia gropii în care zãcea Cojoc, peste care nu a vrut sã treacã în ruptul capului. Sforãia puternic pe nãri ºi s-a ridicat de mai multe ori în douã picioare. „Doamne fereºte-ne !”, s-au închinat cei de faþã. Martorii mai spun cã în drum spre locul  incinerãrii, au mai fost înjugaþi la car alþi doi boi, deoarece sicriul se fãcea tot mai greu. Alþii jurã ºi azi cã au vãzut roþile învârtindu-se înapoi. Cert este cã în noaptea aceea, nici un om din Nucuºoara nu a dormit, satul aºteptând cu înfrigurare sã se termine odatã cu vizitele strigoiului. N-au aºteptat în zadar. O datã cu cenuºa risipitã pe ape, liniºtea a pogorât din nou în Nucºoara. Oamenii bãtrâni au murit, tinerii nu mai cred în povesti cu strigoi, ci numai Ioan Hobeanu aºterne, cu scrisul lui caligrafic, istoria satului, aºa cum a fost."

Sursa: Formula AS (nu mai stiu exact ce numar, dar unul foarte vechi...)

Cica Sursa, Formula AS.

stie cineva daca e adevarata sau nu povestea ? nu am gasit nicio alta sursa, pare o poveste inventata

2
Diverse / O teorie interesanta
« : 01 Octombrie 2013, 12:00:35 »
Terraformarea Planetei Pamant, un articol extrem de interesant

http://conspiratiisimistere.wordpress.com/2013/09/30/terraformarea-planetei-pamant/

3
Video [legaturi] / Light Angel - fake sau nu ?
« : 18 Mai 2012, 09:38:07 »
Unknown Winged Creature Caught on Camera

Parerea mea personala este ca lumina se reflecta impecabil, deci, ori un CGI perfect ori nu e fake.

Merita o cautare mai deep, anyone pareri ?

4
Frumoasa pagina de gugle avem astazi  :-D intru eu si vad niste bulinute stupide cu un nume, birthday of Art Clokey ! Sarbatoare planetara ! Animatorul care l-a creat pe Gumby !

Cine naiba e Gumby ?  :-D asa am spus si eu dar tot imi venea alt nume in minte. Sa vedem, la ce va duce gandul ? parca, Aleister Crowley ??

Si nu tare mi-a fost mirarea cand wikipedia spune ca dansu, tatal satanismului modern si mare influent al masonilor, este sarbatorit la nivel global prin astfel de mijloace obscure. Data lui de nastere fiind 12 octombrie.

Oare cate sarbatori de genul ne mai ofera google ?  :-D

Aleister Crowley (October 12, 1875 – December 1, 1947)

Nu va place mingiuta galbena ? Art Clokey Google Logo (Doodle)

6
Diverse / un simbol
« : 11 Ianuarie 2011, 14:13:22 »
Cunoaste cineva ce reprezinta un trident cu doua fulgere mici in dreapta si stanga ?

7
2012 / 2012 si Iubirea
« : 23 Decembrie 2010, 21:01:57 »

9
Video [legaturi] / Chemtrails, avion lipsa si ufo
« : 07 Octombrie 2010, 23:09:37 »
Un clip foarte interesant filmat recent, cu 2 urme de chemtrails facute de... 2 avioane.. sau mai bine zis unul, ghidat sau urmarit de un ufo : http://www.youtube.com/watch?v=SvR4FCkQ2eY pareri ?

10
Evenimente OZN în lume / Obiect luminos pe cer
« : 29 August 2010, 15:04:30 »
Acum 4 zile (25.08.2010) ora 6:00 dimineata, am vazut acest obiect luminos de marimea planetei venus, care se deplasa cu o viteza impresionanta.

Obiectul, care a strabatut cerul din directia NW catre SE, a aparut exact inainte sa se lumineze complet de dimineata, deci afara cerul era partial luminat

Initial am crezut ca este vorba de un avion sau satelit artificial, insa era prea luminos, prea sferic si fara semnale; nici satelit artificial nu cred ca era, datorita marimii si vitezei mari pentru un satelit normal.

Ieri seara am fost la tara.. pe la orele ~22:00, am vazut acelasi obiect traversand cerul de la W la E cu o viteza enorma; Era complet senin si bezna, am incercat sa fac un filmulet insa nu a iesit bine datorita camerei de proasta calitate. Am asteptat pana dimineata cu speranta la o alta aparitie, in caz ca revenea, insa nimic.

Ce putea fi ? a mai vazut cineva acest obiect ? sunt 100% sigur ca nu era un satelit artificial datorita luminozitatii.. marimii si a vitezei.

11
Sunt constient ca o sa sune absurd si ca nu prea exista dovezi insa de mult am vrut sa discut subiectul asta, vreau parerea voastra.

Plecand de la ipoteza ca suntem condusi de catre illuminati care la randul lor sunt condusi de forte mult mai puternice si posibil nu de pe pamant, iar vechii faraoni egipteni sunt radacinile care au migrat in europa facand imperiul roman, uk, usa... ma intreb daca doar au lasat mostenitori sau pur si simplu nu au murit. Da, suna absurd.. dar daca e posibil ?

Pentru cautatorul de rand este greu sa tragi concluzii, insa unele informatii pur si simplu te inteapa.. la limita rezistentei. Si atunci ramane intrebarea : oare e posibil ?

Barack Obama : http://www.youtube.com/watch?v=vHrHBJD8PKo

Poate e doar o coincidenta; si totusi :

http://www.youtube.com/watch?v=INAeRY15_Vs

Interesanta gluma.

Apoi, Michael Jackson (nu o luati ca atare; sunt si eu un fan MJ) a avut o obsesie pentru egipt, a avut o obsesie pentru nemurire si chiar el spunea ca nu va muri niciodata. Pare normal insa acest clip al lui mereu m`a pus pe ganduri inca de prima data cand l`am vazut :

http://www.youtube.com/watch?v=LeiFF0gvqcc

Remember the time ? clipul asta e pur si simplu iesit din comun, desi vorbim de MJ.. remember the time ?!

In fine, am zis ca totul e in capul meu pana cand am dat de asta :

http://stirileprotv.ro/show-buzz/michael_jackson/chipul-lui-michael-identic-cu-cel-al-unei-statui-vechi-de-3-000-de-ani.html

O alta coincidenta. Si totusi, MJ e in viata fara probleme :

http://www.youtube.com/watch?v=MHru9I3dIQY&feature=related

Ori sunt eu prea paranoic, ori suntem toti prea stupizi.

http://thealienproject.blogspot.com/2009/01/obama-reincarnation-of-pharoah.html

12
Alex Collier acorda un interviu exceptional, discutand despre experientele cu extraterestrii din constelatia Andromeda, iar subiectul discutat este omenirea. (1994)

Am vizionat toate partile foarte sceptic in privinta asa zisului contact, insa la final am ajuns la o singura concluzie personala :

Acest om nu minte.

Nu am gasit inca interviul tradus in limba romana :

http://video.google.com/videoplay?docid=-8316692185126189734#

13
Administratie / Propunere
« : 25 Aprilie 2010, 09:49:13 »
Propun existenta unui test la crearea accountului pe forumul Rufon.

Acest test va consta in cateva intrebari cheie, pentru a evita astfel inregistrarea unor noi indivizi de tip guru sau predicatori, cu diferite dezabilitati mintale sau dorinta absurda de fantastic abundent.

Aceste intrebari vor fi cateva la numar, printre care (probabil) :

1. De ce doriti sa va inregistrati pe forumul rufon ?
2. Ce credeti despre extraterestrii ?
3. Ati fost vreodata rapit de extraterestrii ?
4. Aveti capacitati supra-naturale ? care sunt acestea ?
5. Ati venit aici sa promovati o anumita religie pentru a salva indivizii pagani ?
6. Va considerati o reincarnare ? mentionati a cui.

Intrebarile, pot fi modificate dupa cum considerati... eu doar am sugerat ce cred ca ar putea sa blocheze abundenta userilor de tip guru pe aici, care vin si atrag atentia prin diferite povesti.

Atentie ! nu sustin comunismul forumologic prin blocarea inregistrarilor, ci doar nepermiterea accesului la postat userilor care au venit aici cu anumite scopuri.

14
Un pps. extrem de interesant, care cuprinde multe aspecte ale realitatii orhestrate de catre illuminati.

Vi`l recomand tuturor si chiar merita share`uit cu toti.

Propun acest thread pentru simboluri si semnificatii oculte noi din massmedia, merketing, etc. care inca nu au fost decriptate si merita analizate.

15
Evenimente OZN în România / Formatiune OZN, Bucuresti
« : 02 Aprilie 2010, 20:35:24 »
Mergeam astazi spre casa, intre orele 20:00 - 20:10, in Bucuresti cartierul Berceni si am observat deasupra mea o formatiune de 5 OZN uri luminoase, portocalii, care se deplasau cu o viteza de 10km/h (estimabil), aflate la o distanta de 200m deasupra mea (estimabil).

Imi pare rau ca nu am avut telefonul la mine si nu am reusit sa fac poze insa tot evenimentul a durat 3 minute, in al doilea minut au inceput sa isi stinga luminile una cate una, ramanand neiluminate, insa m`am uitat atent si le`am razit conturul, deci inca erau acolo si se deplasau.

Nu aveau cum sa fie lanterne chinezesti din cauza vitezei detul de mari si faptului ca vantul nu batea deloc, apoi faptul ca inca erau vizibile dupa ce ''au stins'' lumina. Aproximez o marime de 5-6 metrii diametru pentru fiecare obiect.

O sa postez mai tarziu pozitia geografica si sper din tot sufletul sa apara la tv, in speranta ca cineva a filmat acest eveniment.

Pagini: [1] 2 3