Forum RUFOn

Sectiune pentru limba româna => Diverse => Subiect creat de: spooky din 01 Februarie 2011, 11:48:21

Titlu: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: spooky din 01 Februarie 2011, 11:48:21
DOSARELE X la bisericã
Un preot de lângã Cluj ºtie totul despre tine. Sute de oameni îi cer ajutorul. Fotografiile fãcute pãrintelui Petru Budean ies albe


http://www.click.ro/actualitate/din_tara/dosarele-biserica-petru-budean_0_1113488787.html
de Monika Krajnik

(http://www.click.ro/bbtcontent/clipping/CLIIMA20110131_0172/5.jpg)
Fotografiile cu preotul Petru Budean au ieºit doar când acesta nu a ºtiut cã este pozat

Ora 04.30. Un ger de crapã pietrele, întuneric apãsãtor ºi o uliþã slab luminatã, pe care-ºi îndreaptã paºii câþiva oameni spre biserica impunãtoare ºi luminatã din Bonþ.

Apar ºi maºini - cu numere de înmatriculare de Bucureºti, Neamþ, Alba, Bistriþa-Nãsãud. Cu toþii merg, la acea orã aparent imposibilã, sã-ºi gãseascã rezolvãri miraculoase la Petru Budean, preotul ortodox din localitate.

Ocolim intrarea principalã ºi ajungem, pe o cãrare îngustã, bine curãþatã de zãpadã ºi gheaþã, în dreptul uºii laterale prin care se intrã în lãcaºul sfânt.

Biserica din Bonþ e impunãtoare


La coadã stau, la acea orã, câteva bãtrâne care povestesc în ºoaptã ºi doi bãrbaþi cãrora le este, pare-se, ºi un soi de jenã pentru cã se aflã acolo, dar ºi teamã de ce le va dezvãlui preotul.

„Mai demult, ne scriam numele pe o listã. Ca la medic. Acum, e altfel. Uitaþi colo, pe pervaz, lângã lumânare, gãsiþi bileþele, un pix ºi ceva carte bisericeascã. Pe bileþel sã vã iscãliþi numele, cu acela trebuie sã intraþi la pãrinte", continuã sfaturile date de cei care au mai fost la preotul din Bonþ.

Oamenii cu probleme se adunã aici de la primele ore ale dimineþii


Gerul muºcã din feþele noastre, aerul devine aproape irespirabil - sunt -12 grade Celsius. Sunt a treia persoanã care urmeazã sã intre. Un bãrbat venit din Cluj intrã în vorbã cu mine ºi relateazã încercãrile prin care a trecut familia sa ºi felul în care preotul din Bonþ l-a ajutat.

„Aveam aur mult în casã. Al meu, al soþiei, al fetelor. Mai avea cineva cheie de la apartament, dar era om de-al casei, de încredere", îºi începe povestea clujeanul trecut de 60 de ani.

Maºinile se întind pe zeci de metri


„Am mers zilele trecute acasã ºi mi-am dat seama cã uºa de la intrare fusese forþatã. Primul lucru pe care l-am fãcut a fost sã verific aurul. Dispãruse", povesteºte omul. „Am venit la popa din Bonþ cu soþia în ziua în care am cumpãrat o uºã nouã. O cunoºtinþã de-a noastrã a montat-o. Popa nu ºtia nimic despre aur, despre uºa nouã, despre nimic. A deschis Cartea ºi ne-a spus cã cel care a fost în ziua respectivã la noi în casã va veni ºi a doua zi ºi cã omul acela a furat aur de la noi. Aºa s-a ºi întâmplat. A doua zi, hoþul a venit din nou la noi, sã verifice dacã a montat bine uºa. I-am spus ce am aflat de la preot. Întâi, a negat, dar pe urmã ºi-a recunoscut fapta", mai spune clujeanul. „Acum, am venit pentru altceva", adaugã bãrbatul.

„Nu mi se pare scump cât cere preotul ãsta. Numai celor cu probleme grave le cere bani mai mulþi, chiar ºi 300 - 400 de lei. Vine un om care are un necaz, dar care nu poate posti. Atunci, pãrintele ia banii ºi-i dã la oamenii din sat care postesc în locul celui bolnav", se amestecã în vorbã Zamfira Tarþa, care a venit la Bonþ, pentru a treia oarã în ultimii doi ani, din Alba Iulia.

La poarta bisericii se adunã, între timp, din ce în ce mai multe maºini. O întrevedere cu pãrintele dureazã, de regulã, între 10 ºi 15 minute.

Ora 05.10. Urmez eu. „Sã vã lãsaþi þigãrile afarã, sã nu-l mâniaþi pe pãrinte. El ºtie tot, vede tot. Are harul ãsta", povesteºte Maria Lupºe, din Cluj.

Uºa se deschide. Intru în mânã cu biletul pe care mi-am scris prenumele. Am asociat întotdeauna biserica cu lumina.

Mã izbeºte, de data asta, un întuneric dens, aproape sinistru. Preotul ºade pe o bãncuþã, faþa lui e luminatã slab de singura lumânare care arde în întuneric.

Preotul mã scruteazã cu niºte ochi stranii ºi ia în mâini o carte mare. Îi spun: „Nu!". Replica lui mã surprinde: „Ce? Te temi sã afli ce te aºteaptã?". Îi rãspund cã nu mã tem, dar cã nu pentru a-mi afla viitorul am bãtut atâta drum.

Urmãtoarea lui întrebare mã ia pe nepregãtite: „Ai reportofonul pornit?". Aleg, pe loc, sã-i spun sincer de ce am venit. „Nu am reportofon, pãrinte, dar scriu la un ziar ºi vreau sã stau de vorbã cu dumneavoastrã".

Preotul se schimbã la faþã, începe sã þipe. Fiecare cuvânt capãtã un ecou înfiorãtor în liniºtea de mormânt din bisericã. „Ce vreþi de la mine? Lãsaþi-mã-n pace! Nu mã tem de nimeni ºi nimic, în afarã de Dumnezeu! Am trecut prin multe, am fost persecutat de Securitate. Securistul care mi-a smuls barba a intrat cu maºina în primul stâlp de pe ºosea. Toþi care s-au legat de mine au ajuns rãu. A mai scris cineva despre mine, acum trage sã moarã. Asta vreþi ºi voi? Lãsaþi-mã-n pace, pânã nu vã blestem!", urlã preotul.

Nu mã dau dusã, nu mã sperii. Realizez cã mã gãsesc în casa Domnului ºi, în acelaºi timp, faþã în faþã cu un smintit. Asta simt, asta gândesc. În tot acest timp, preotul îºi noteazã cuvinte ilizibile în caietul pe care-l are în faþã. Mã aºez pe scaun.

„Lasã-mã-n pace, nu mã ispiti, n-auzi? Sã dea Dumnezeu sã nu ajungeþi întregi înapoi, la Cluj, sã vã învãþaþi minte. Sã muriþi cu toþii! Sã se rãstoarne maºina cu voi!", blestemã preotul, în bisericã. „De ce vorbiþi aºa, pãrinte?", îndrãznesc sã-l întreb. „De ce? Mai întrebi de ce?", urlã el.

„ªi tu, ºi bãiatul cu care ai venit (fotograful, n.r.) sã muriþi, voi þine slujbe pentru asta! Îmi mãnânci din timpul preþios", rãcneºte preotul.

Continuu sã rãmân pe scaun. Preotul devine ºi mai agitat. Începe sã-mi vorbeascã despre câteva lucruri absolut personale, despre care, totuºi, nu are de unde sã ºtie. Doar mã vede pentru prima oarã în viaþã.

Mã întreb, în gând, cât þine acest lucru de harul de a vedea în sufletul omului ºi cât de arta de a fi un bun psiholog, un bun cunoscãtor de oameni. Nu mã sperie, pe moment, nici cele adevãrate spuse despre mine.

Brusc, se înfurie din nou: „Sã ºtii cã te-am visat! ªtiam cã vii. Erai aici, în bisericã, cu mine. ªi era ºi Satana. Uite acolo, în colþ", aratã spre un perete întunecat. Ia poziþia lui Iisus pe cruce, îºi pleacã capul într-o parte, îºi dã ochii peste cap ºi-ºi scoate limba. Nu înainte de a preciza cã „uite, aºa arãta Satana ºi râdea în hohote!".

Dau sã plec ºi-i spun „Doamne ajutã, pãrinte". „Pe tine sã nu te ajute! Am eu grijã sã nu te ajute, uite acum aprind douã lumânãri!", vine rãspunsul lui.

Ora 0.40. Cei de afarã mã privesc duºmãnos. „Þi-am spus, maicã, sã nu îl superi pe pãrinte. Acum, va fi nervos ºi cu noi", spune, cu glas întretãiat de teamã, o bãtrânã.

Pozele cu preotul Budean au ieºit complet albe

Ora 09.15. Aºteptãm sã iasã toþi oamenii, pentru a-l putea poza pe preot. Fotograful mai face câteva poze. Apare. Îl fotografiazã din maºinã, cu toate cã suntem conºtienþi cã ne vede.

Fotograful Click! i-a fãcut preotului 12 fotografii. Toate au ieºit complet albe.


Se uitã la noi. Plecãm. Parcã, uºuraþi cã am scãpat de acel loc. Oprim maºina câþiva metri mai jos, pentru a vedea pozele. „Aºa ceva nu existã!“, îl aud pe colegul meu. Verificãm toate pozele.

Cele 12 fãcute preotului au ieºit albe. Fãrã nicio patã, fãrã nicio umbrã. Alb complet. Luminã ºi atât. Avem nevoie sã ne lãmureascã cineva ce s-a întâmplat. Urcãm la mãnãstirea Nicula, aflatã în apropiere.

„Cu toþii avem aceastã putere în noi, doar cã nu o activãm. Asta se face prin rugãciune multã ºi credinþã. Dacã preotul Budean v-a vãzut, înseamnã cã, pur ºi simplu, nu a vrut sã aparã în acele poze“, opineazã stareþul mãnãstirii.

Ora 09.30. Facem cale întoarsã, spre Cluj. Verificãm din nou pozele, de data asta descãrcate în calculator. Înºiruire perfectã, nu lipseºte nici una. Doar cele 12 poziþii, care trebuiau, în mod firesc, sã-l surprindã pe preotul din Bonþ sunt complet albe.

Ora 16.30, aceeaºi zi. Ne întoarcem în Bonþ. De data asta, parcãm maºina mai sus de bisericã.

În aceeaºi dupã-amiazã, am reuºit sã-l fotografiem pe preotul Budean. De data aceasta nu ºtia cã este fotografiat

Ca un semn divin, printre blestemele preotului care ne rãsunã încã în urechi ºi imaginile albe, lipsite de logicã, surprinse de camera de luat vederi, apare imediat dupã sosirea noastrã preotul, însoþit de un poliþist. Nu ne vede. Fotograful îºi face treaba, iar de data asta pozele reuºesc.

«Nu gãsesc o explicaþie logicã»

Fotografiile albe au fost analizate ºi de un expert în domeniu, Zeno Reinhardt, care deþine un atelier de reparaþii aparate foto în Cluj-Napoca.

„E vorba de un aparat foto profesional, Canon Mark 3. A fãcut poze în trei rafale. Setat pe programul AV, un astfel de aparat îºi seteazã singur timpul optim de expunere, deci nu gãsesc o explicaþie logicã, nici tehnicã pentru pozele albe. Mai ales cã, cu câteva secunde înainte ºi cu câteva secunde dupã acele poze, imaginile fotografiate au ieºit fãrã cusur“, a declarat Reinhardt

«Pozele ies albe când sunt prezente forþe negative»

Adrian Pãtruþ e profesor la Universitatea „Babeº-Bolyai“ din Cluj ºi preºedintele Societãþii Române de Parapsihologie.

„Din punctul de vedere al unui parapsiholog, acele fotografii albe, goale, au explicaþie. Din relatãri, este clar cã acel preot deþine o capacitate maleficã foarte mare. Am mai avut de-a face ºi în alte cazuri cu fotografii care ieºeau fie neclare, fie albe complet“, explicã Pãtruþ.

Potrivit acestuia, asemenea anomalii fotografice sunt frecvente în prezenþa unor forþe negative.

Click! spune

Ce înseamnã însã deschiderea Cãrþii? Pe baza textului la care a fost deschisã Sf. Evanghelie cu totul întâmplãtor, ºi þinând seama de culoarea semnelor din carte, unii slujitori ai Bisericii interpreteaza textul fãcând preziceri sau dând pronosticuri pe care unii credincioºi le iau drept adevãrate.

Se speculeazã, mai ales, culoarea semnelor din carte, adicã dacã a “cãzut” pe roºu sau pe negru, culoarea roºie fiind semn bun, iar cea neagrã – semn rãu. De aici i se spune credinciosului dacã se tãmãduieºte sau nu de o boalã, dacã va avea reuºita scontatã, nuntã, deces, avansare sau altele.

De-abia când preotul a dispãrut din cadru, fotografiile au fost din nou clare.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Cautatorul din 01 Februarie 2011, 14:10:48
Citez de la:
http://ortodoxism.ro/proloagele/ianuarie/Proloage09Ian.shtml

"Întru aceastã zi, cuvânt despre un cãlugar înselat de diavol, care s-a mântuit.

        Un oarecare calugar, temator de Dumnezeu, anume Grigore, ne spunea: "Mi-a venit mie un gand sa ma duc la Ierusalim, ca sa ma inchin Sfintei Invieri a Domnului nostru Iisus Hristos si la toate Sfintele Locuri, care sunt acolo. Si, cand am ajuns la un anume loc, am aflat un mal mare si inalt si intr-insul o pestera si sub malul acela era o manastire. Si-mi spuneau mie calugarii din manastirea aceea ca, mai inainte de aceasta vreme, un frate dintre ei avea dorirea ca sa locuiasca in pestera care era mai sus si-l ruga pentru aceasta pe egumen. Iar acesta, fiind cu dreapta socoteala, i-a zis lui: "Fiule, cum vei petrece singur in pestera, fiindca n-ai biruit nicidecum inca patimile gandurilor trupesti si sufletesti? Pentru ca celui ce voieste sa se linisteasca, i se cade sa fie langa invatatori, iar nu singur sa se chiverniseasca. Iar tu nicidecum n-ai ajuns la o masura ca aceasta si ceri de la mine ca sa-ti dau invoire sa petreci singur in pestera. Eu socotesc ca n-ai cunoscut inca cursele cele de multe feluri ale diavolului. Si mult mai de folos iti este tie ca sa slujesti parintilor si cu rugaciunile acestora, sa primesti ajutor de la Dumnezeu si impreuna cu dansii, in vremile cele oranduite, sa slavesti si sa lauzi pe Stapanul tuturor, decat sa te lupti singur cu gandurile cele necurate. Au doar n-ai auzit pe graitorul de Dumnezeu, Parintele Ioan Scararul, scriitorul Scarii, graind: "Vai de cel ce petrece singur, ca de va cadea in lene, nu este cine sa-l ridice pe el?" Iar unde sunt doi sau trei adunati in numele Mau, acolo sunt si Eu in mijlocul lor, zice Domnul.

        Acestea graind, egumenul catre dansul, n-a putut sa-l intoarca pe el de la niste ganduri ca acelea, stricatoare de suflet. Ci, vazandu-i dorirea lui cea neschimbata, cu care se ruga ca sa petreaca el in pestera, l-a slobozit pe el egumenul. Iar, dupa ce, cu rugaciunea egumenului a intrat in pestera, apoi, la vremea de pranz ii ducea lui mancare un frate, iar el, avand o cosnita legata cu franghie, o slobozea si lua mancarea. Iar diavolul, cel ce de-a pururea se lupta cu cei ce voiesc a vietui cu placere dumnezeiasca, nu inceta a-l tulbura pe acesta, ziua si noaptea, cu ganduri rele. Apoi, dupa putine zile, inchipuindu-se in ingerul luminii, diavolul i s-a aratat lui, zicandu-i: "Sa stii ca pentru curatia ta si pentru viata ta cea cu bune obiceiuri, m-a trimis Domnul ca sa slujesc sfintiei tale." Iar calugarul i-a raspuns: "Dar ce bine am facut eu ca sa-mi slujeasca mie ingerii?" Iar el a zis: "Toate cate le-ai facut mari si inalte sunt. Ca toate cele frumoase le-ai lasat si te-ai facut calugar. Apoi, cu postul, cu rugaciunea si cu privegherea te ostenesti. Inca, iarasi, lasand si manastirea, te-ai salasuit aici. Apoi, cum sa nu-ti slujeasca sfintiei tale ingerii?" Cu aceste barfeli l-a ingamfat pe el sarpele cel pierzator de suflete si l-a adus la mandrie si totdeauna i se arata lui.

        Iar, intr-o zi, un om fusese calcat de talhari si omul a mers la acest calugar. Si necuratul drac, care in chip de ingeri i se arata lui, i-a zis: "Acest om este pradat de talhari, iar cele furate sunt in cutare loc ascunse, deci spune-i lui ca, mergand acolo, sa si le ia." Si, venind, omul s-a inchinat la pestera, iar calugarul, de sus, i-a zis lui: "Bine ai venit, frate, stiu ca ai un necaz, ca talharii au venit si ti-au furat cutare si cutare lucru. Nu te necaji peste masura, ca sunt puse toate in cutare loc, iar tu, mergand acolo, le vei afla toate si te roaga si pentru mine." Deci, omul, auzind aceasta, s-a mirat si, ducandu-se si-a aflat cele furate si l-a proslavit pe el in toata ziua aceea zicand: "Calugarul, ce a intrat in pestera, este prooroc." Si se aduna la el multime de oameni si-l ascultau pe dansul si se minunau de diavoleasca invatatura lui. Ca ii spunea fiecaruia cele ce vor sa fie si se implineau intocmai. Si asa, s-a inselat ticalosul acela calugar, catava vreme.


        Iar a doua zi, din saptamana a doua dupa Inaltarea Domnului nostru Iisus Hristos, i s-a aratat lui spurcatul drac si i-a zis: "Sa stii, parinte, ca pentru viata ta cea fara de prihana si asemenea ingerilor, vor sa-ti vie si alti ingeri si asa cu trup cu tot te vor lua la ceruri si vei vedea negraita frumusetea Stapanului, impreuna cu toti ingerii." Acestea zicandu-le, dracul s-a facut nevazut. Iar iubitorul de oameni si milostivul Dumnezeu, Cel ce nu voieste sa piara cineva, i-a pus in inima lui ca sa vesteasca si pe egumen. Deci, venind, dupa obicei, fratele care ii aducea lui hrana, ivindu-se el de sus, i-a zis: "Frate, mergi de spune egumenului ca sa vina aici." Iar fratele, ducandu-se, a spus egumenului si acesta, sculandu-se degraba, a venit si cu o scara s-a suit la dansul si i-a zis lui: "Pentru ce, fiule, mi-ai poruncit sa viu aici?" Iar acela, i-a raspuns lui: "Ce-ti voi rasplati, parinte sfinte, de toate cate ai facut nevredniciei mele." Iar egumenul i-a zis: "Ce bine ti-am facut tie?" "Asa, parinte, a zis el, de multe si mari bunatati m-am invrednicit, prin tine. Ca, prin tine, m-am invrednicit a ma imbraca in chipul ingeresc si, prin tine, vad ingerii si cu dansii a vorbi m-am invrednicit si, prin tine, darul proorocirii am luat." Iar egumenul, auzind acestea, s-a mirat si a zis: "Ticalosule, dar tu vezi pe ingeri? Sau te-ai invrednicit tu de darul proorociei? Vai de tine, lipsitule de minte. Nu ti-am spus eu tie sa nu mergi in pestera, ca sa nu te inseli de draci? Si acestea graindu-le egumenul, i-a zis fratele: "Sa nu zici de acestea, cinstite parinte, ca eu, pentru sfintele tale rugaciuni, vad ingeri. Iar maine dimineata am sa fiu inaltat de ingeri la ceruri cu trupul meu si sa stii, sfintia ta, ca dupa ce ma voi sui eu, vreau sa cer si aceasta la Domnul Dumnezeul nostru, ca si pe tine sa te ia ingerii, ca impreuna cu mine sa fii intru slava aceea."

        Deci, acestea auzindu-le, egumenul l-a lovit peste obraz si i-a zis: "Te-ai indracit, ticalosule. Dar de vreme ce am venit aici, nu ma voi duce, ci aici voi sedea, pana ce voi vedea ce se va intampla tie. Ca ingerii, spurcatii aceia draci, de care vorbesti, eu nu-i voi vedea pe dansii, iar tu de-i vei vedea venind, indata sa-mi spui mie." Dupa aceea a poruncit sa ia scara si a ramas in pestera, postind cu cel inselat si canta psaltirea neincetat. Si, dupa ce a venit ceasul, intru care nadajduia cel inselat ca se va inalta la ceruri, a vazut pe dracii cei ce venisera si a spus: "Au venit, parinte." Atunci egumenul, cuprinzandu-l pe el a strigat, zicand: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajuta robului tau acesta, ce s-a inselat, si nu-l lasa pe el sa fie stapanit de dracii cei necurati." Acestea zicandu-le el, dracii trageau de cel inselat, vrand sa-l rapeasca de la staret, iar acesta ii certa pe dansii. Si, luand dracii mantia celui inselat, au pierit nevazuti. Dar se vedea mantia inaltandu-se catre inaltimea vazduhului, pana ce nu s-a mai vazut, iar dupa vreme destula, iata a cazut jos mantia, zburand spre pamant. Atunci staretul a zis celui inselat: "Oare, vezi, lipsitule de minte, ce au facut dracii mantiei tale? Asa era sa-ti faca si tie. Ca, precum Simon vrajitorul, asa te-ar fi inaltat in vazduh si, slobozindu-te jos, te-ar fi sfaramat si asa ti-ai fi dat ticalosul tau suflet."

        Atunci a strigat egumenul pe frati si le-a poruncit sa aduca scara si a pogorat pe cel inselat. Si i-a poruncit lui sa slujeasca la bucatarie, la pitarie si la celelalte slujbe ale fratilor, ca, adica, sa-si smereasca gandurile lui. Si asa a izbavit pe fratele acela. Deci, sa luam aminte la noi insine si cu toata grija sa ne pazim inima si sa nu primim gandurile pe care dracii le vara intru noi. Ci, mai mult, sa gandim la moarte si la vesnicele munci, iar gandurile sa le omoram cu postul, cu privegherea si cu rugaciunea, rugandu-ne lui Dumnezeu, cu smerita inima, ca sa ne pazeasca pe noi de toate cursele vrajmasilor, celor ce ne vaneaza pe noi. Dumnezeului nostru slava! "

Poate fi un om inselat, sau din contra un sfant. Dumnezeu stie.

Interesant este ca la unele manastiri sunt placute pe care scrie ca este interzisa fotografierea. Poate ca sa cumperi pliantele lor...

"La Busteni, sub munte, intr-o poiana, un calugar batran o vede aievea pe Maica lui Dumnezeu. Pelerinii veniti acolo ca sa se roage spun ca toate dorintele li se implinesc.

"Nu mai fotografia biserica,
pentru ca tot n-o sa apara in poza!"

Cuvintele femeii par de-a dreptul asurzitoare in linistea lasata peste poiana. Langa mine, un barbat isi tine la ochi aparatul de fotografiat indreptat spre biserica de lemn. Aflata alaturi, femeia ii repeta intruna, cu obstinatie, sfatul acela ciudat: "Nu fotografia, n-o sa se vada in poza".
http://www.formula-as.ro/2004/637/spiritualitate-39/maica-domnului-de-sub-caraiman-5442


Pe de alta parte tin minte ca acum cativa ani cand a venit Bush in Romania, cei de la ProTV au spus ca au inccercat sa-l filmeze de aproape pe Bush, si sistemele de securitate au bruiat orice incercare de inregistrare video, si atunci cand au vrut sa vada ce au inregistrat, nu era nimic. Din pacate nu mai gasesc pe net stirea.
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Nox din 01 Februarie 2011, 16:44:47
Interesant este ca la unele manastiri sunt placute pe care scrie ca este interzisa fotografierea. Poate ca sa cumperi pliantele lor...

"La Busteni, sub munte, intr-o poiana, un calugar batran o vede aievea pe Maica lui Dumnezeu. Pelerinii veniti acolo ca sa se roage spun ca toate dorintele li se implinesc.

"Nu mai fotografia biserica,
pentru ca tot n-o sa apara in poza!"

Povești! Asta e ca sã nu fotografiezi diversele simboluri cu care biserica este "pictatã".

http://www.logosfera.ro/2009/02/biserica-ortodoxa-romana-una-masonica-si-oculta/

http://www.tlp.ro/2009/02/biserica-ortodoxa-oculta-i.html

http://www.rufon.org/forum/index.php/topic,3304.msg54797.html#msg54797
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: spooky din 02 Februarie 2011, 22:18:15
Am avut si eu ocazia sa analizez pozele in cauza... intr-adevar, nu am o explicatie in acest sens.

Iata ce am declarat pentru Click, in mult mai multe cuvinte decat am reusit sa declar la Antena1 in cadrul emisiunii Access Direct de marti 1 februarie 2010.
"Cele 12 fotografii complet albe au fost realizate în douã "rafale", una de 2 fotografii, cealaltã de 10. Pozele nu conþin nici o informaþie (nu conþin pixelii cu care poza ar trebui sã fie umplutã).Dacã s-ar face o pozã la o suprafaþã perfect albã, niciodatã nu o sã iasã o pozã aºa cum au fost în cele 12 poze. Putem vorbi de o anomalie, o eroare a aparatului foto.Posibil ca informaþia (pixelii) sã se fi pierdut pe "drum" între senzorul fotografic ºi procesorul aparatului. Aparatul Canon EOS 1D Mark III face parte din seria profesionalã. La fel ºi obiectivul foto care este tot din seria profesionalã (f/2.8L).O astfel de anomalie aº zice cã ar putea fi de ordinul unu la milion. Nici eu nici ceilalþi experþi în domeniu cu care am vorbit despre acest caz nu au mai întâlnit o asemenea anomalie. În mod normal, dacã apare o astfel de anomalie, ar fi apãrut la o pozã dintr-o rafalã, nu la toate cele 12 poze.Ca ºi concluzie, e foarte posibil ca preotul Budean sã fi perturbat funcþionarea aparatului. Nu ar fi o premierã în acest sens, studii de-a lungul anilor au arãtat cã într-adevãr existã anumite persoane cu capacitãþi de influenþare prin unde electromagnetice generate de creier ce ar putea, teoretic, sensibiliza anumiþi senzori de la aparate electronice.În cazul nostru vorbim de o perturbare a procesorului foto sau a altor componente electronice din aparatul foto".

Articolul din Click unde am fost citat:
http://www.click.ro/actualitate/din_tara/sansa-milion-iasa-poza-alba_0_1114688667.html

Inregistrarea emsiunii Access Direct de marti 1 februarie 2010:
http://webcast.a1.ro/#/ACCES-DIRECT/1/3RUCzMP2cpV
(la minutul 41:45)
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: spooky din 02 Februarie 2011, 22:24:16
Am uitat sa atasez un sumar al informatiilor exif extrase din poze:
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Nox din 03 Februarie 2011, 00:33:46
Dupã o scurtã cãutare pe google dupã "Canon EOS 1D Mark III issues" putem vedea cã acest aparat deși face parte din gama profesionalã are unele probleme cu AF-ul (auto focusul). Dacã am știi ce versiune de firmware are aparatul foto am putea merge mai departe cu raționamentul.

An analysis of EOS-1D Mark III autofocus performance
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=7-8740-9068

Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: spooky din 03 Februarie 2011, 00:42:49
Nu e vorba de autofocus. Lipseste informatia din poza. Vezi dimensiunile in bytes a pozelor (in pdf-ul atasat).

Iata exiful de la o poza:
Filename - TC__8226.JPG
Make - Canon
Model - Canon EOS-1D Mark III
Orientation - Top left
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
DateTime - 2011:01:28 09:29:53
YCbCrPositioning - Co-Sited
ExifOffset - 208
ExposureTime - 1/50 seconds
FNumber - 2.80
ExposureProgram - Aperture priority
ISOSpeedRatings - 640
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2011:01:28 09:29:53
DateTimeDigitized - 2011:01:28 09:29:53
ComponentsConfiguration - YCbCr
ShutterSpeedValue - 1/49 seconds
ApertureValue - F 2.83
ExposureBiasValue - 0.67
MeteringMode - Multi-segment
Flash - Flash not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 200 mm
UserComment -
SubsecTime - 46
SubsecTimeOriginal - 46
SubsecTimeDigitized - 46
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 3888
ExifImageHeight - 2592
InteroperabilityOffset - 8022
FocalPlaneXResolution - 3512.20
FocalPlaneYResolution - 3521.74
FocalPlaneResolutionUnit - Inch
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
SceneCaptureType - Standard

GPS information: -
GPSVersionID - 2.2.0.0

Maker Note (Vendor): -
Macro mode - Normal
Self timer - Off
Quality - Normal
Flash mode - Not fired
Sequence mode - Single or Timer
Focus mode - AI Servo
Image size - Large
Easy shooting mode - Manual
Digital zoom - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Low , -32769
ISO Value - 32767
Metering mode - Evaluative
Focus type - Auto
AF point selected -
Exposure mode - Av-priority
Focal length - 70 - 200 mm (1 mm)
Flash activity - Not fired
Flash details -
Focus mode 2 - 65535
Auto ISO - 100
Base ISO - 400
White Balance - Auto
Sequence number - 0
Flash bias - 0 EV
Subject Distance - 655.35
Image Type - Canon EOS-1D Mark III
Firmware Version - Firmware Version 1.2.5
Owner Name -
Camera Serial Number - 569584 (000845296)
Camera Temperature - 18 C
Sharpness (EOS 1D) - 132
Directory index (EOS 450D) - 822083584
File index (EOS 450D) - 1946157057
File number - 000 - 0000
Sharpness (A0) - 7

Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
JpegIFOffset - 9956
JpegIFByteCount - 1576
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Vlad6 din 03 Februarie 2011, 04:33:51
pai exif-ul ne-a raspuns la toate intrebarile
primele 2 fotografii sunt realizate la un shutter speed de 1/4000,deci au iesit expuse cum trebuie.
celelalte sunt realizate la acelasi ISO- 640,dar la un shutter speed de 1/50.
iar cine face fotografii stie ca este o diferenta ca de la cer la pamant in expunerea de 1/4000 la cea de 1/50.
mister rezolvat.

P.S.
o bijuterie gen mark 3 nu se tine pe modul auto.
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: DeReLiCt din 03 Februarie 2011, 11:29:45
pai exif-ul ne-a raspuns la toate intrebarile
primele 2 fotografii sunt realizate la un shutter speed de 1/4000,deci au iesit expuse cum trebuie.
celelalte sunt realizate la acelasi ISO- 640,dar la un shutter speed de 1/50.
iar cine face fotografii stie ca este o diferenta ca de la cer la pamant in expunerea de 1/4000 la cea de 1/50.
mister rezolvat.

P.S.
o bijuterie gen mark 3 nu se tine pe modul auto.

Faptul ca nu au aparut pixelii in poza nu are nici o legatura cu viteza diafragmei. 1/4000 insemana ca aparatul capteaza lumina intr-un timp foarte scurt si de aici rezulta faptul ca poza ar putea fi intunecata (desi la DSLR-uri datorita senzorului mare nu se simte asa rau mai ales la un ISO de cel putin 600) iar la 1/50 timpul de expunere este mai lung deci capteaza mai multa lumina. Daca aparatul a facut pozele pe AUTO (desi la DSLR-uri este rusinos sa folosesti modul AUTO mai ales la un 1D Mark III care este gama de varf profesionala de la Canon) atunci ar fi trebuit oricum sa se vada ceva in poze poate blurat, poate intunecat sau poate imaginea "arsa" dar in nici un caz fara pixeli (asta daca pozele sunt intr-adevar reale).

Am totusi o nedumerire... spooky.  In pdf-ul atasat mai sus in dreptul pozelor albe de ce nu apar modelul aparatului, sensibilitatea ISO si deschiderea diafragmei ?
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: DeReLiCt din 03 Februarie 2011, 11:33:27

primele 2 fotografii sunt realizate la un shutter speed de 1/4000,deci au iesit expuse cum trebuie.


Si mai am o intrebare de unde poti stii tu ca la un shutter speed de 1/4000 pozele au iesit cum trebuie ???? Cand tu nu ai cum sa stii ce lumina si ce umbre erau in scena... Ca sa nu mai vorbesc ca mai conteaza si echilibrul dintre viteza diafragmei (timp de expunere) si deschiderea diafragmei (aperture size) si sensibilitatea ISO.


Inainte sa trageti niste concluzii mai informati-va.


De exemplu la aceste valori:

ExposureTime - 1/50 seconds
FNumber - 2.80
ExposureProgram - Aperture priority
ISOSpeedRatings - 640

facute in timpul zilei (se presupune ca ar fi la orele diminetii - atunci cand nu este foarte multa lumina) ar putea rezulta totusi la o poza "arsa" adica o poza unde nivelul de alb este mult prea ridicat (sau brightness-ul). Dar chiar si asa s-ar vedea ceva.
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: spooky din 03 Februarie 2011, 13:25:29
Vlad...

ExposureProgram - Aperture priority !!!!!! (sau modul AV pe scurt - Aperture Value)

Timpul il seteaza automat!

Si repet... pozele nu sunt arse, supra expuse... in poze nu apare nimic!

LE: atasez o histograma
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: spooky din 03 Februarie 2011, 13:31:01
Am totusi o nedumerire... spooky.  In pdf-ul atasat mai sus in dreptul pozelor albe de ce nu apar modelul aparatului, sensibilitatea ISO si deschiderea diafragmei ?

Citeste nota din subsolul documentului. Daca o casuta din acel tabel este goala inseamna ca are aceeasi valoare ca de la poza precedenta!
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Vlad6 din 03 Februarie 2011, 16:37:05
Si mai am o intrebare de unde poti stii tu ca la un shutter speed de 1/4000 pozele au iesit cum trebuie ???? Cand tu nu ai cum sa stii ce lumina si ce umbre erau in scena... Ca sa nu mai vorbesc ca mai conteaza si echilibrul dintre viteza diafragmei (timp de expunere) si deschiderea diafragmei (aperture size) si sensibilitatea ISO.


Inainte sa trageti niste concluzii mai informati-va.


De exemplu la aceste valori:

ExposureTime - 1/50 seconds
FNumber - 2.80
ExposureProgram - Aperture priority
ISOSpeedRatings - 640

facute in timpul zilei (se presupune ca ar fi la orele diminetii - atunci cand nu este foarte multa lumina) ar putea rezulta totusi la o poza "arsa" adica o poza unde nivelul de alb este mult prea ridicat (sau brightness-ul). Dar chiar si asa s-ar vedea ceva.


man,nu am de ce sa ma informez,pentru ca stiu cum lucreaza treburile astea.pot sa fac chiar acum un test,si revin diseara cu exemple.
am sa fac fotografii cu aceleasi setari.


@spooky, am vazut si eu ca e aperture priority.
pana nu vad poza alba originala nu pot sa cred ca nu are pixeli.Atunci ar trebui sa nu se mai deschida.ptr ca orice fisier .jpg , nef ,png ,etc are PIXELI.
Daca nu ar avea pixeli,ar fi un fisier corupt si nu ar putea fi deschis de photo viewers.
Deci chiar daca sunt pixeli albi,tot are.
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Cautatorul din 03 Februarie 2011, 17:00:26
Am facut o imagine in Paint alba de dimensiunile 3888x2592 si am salvat-o ca JPG. A iesit de 155KB.
Ce dimensiuni au imaginile albe originale?
Daca imaginea initiala era alba, atunci facuta jpg rezulta un fisier foarte mic. Daca insa fisierul jpg-ul e mare dar imaginea e alba s-ar putea sa fie altceva anume fisiere corupte...

Fotografiile normale la aceasta rezolutie sunt de ordinul MB nu doar de 155KB.

Cand erau aparatele cu film, stiu ca radioactivitatea facea sa se voaleze filmele, adica radiatiile x voalau filmele chiar in cutiile lor. Nu stiu daca s-ar obtine acelasi efect in cazul camerelor digitale. Cineva zicea pe net ca se pot orbi camerele de supraveghere cu un laser in infrarosu si nimeni nu stie ca tu indrepti un laser spre camere, doar pe camera se vede totul alb.

Solutia este sa se mearga la popa ala si sa i se faca poze cu diverse aparate foto si camere video. Asta daca nu va e frica de blestemele lui...   :evil:
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: adrian75 din 03 Februarie 2011, 21:15:22
Ramane totusi intrebarea..de ce fotografiile facute atunci cand preotul nu stia ca este fotografiat,au iesit bine?
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Vlad6 din 03 Februarie 2011, 23:20:20
M-am tinut de promisiune si am facut fotografiile.
Pentru ca nu am obiectiv ce imi permite o diafragma de 2.8,am utilizat 4.5.Si fiinda 4.5 are 2 stop-uri in fata 2.8-ului,am marit si iso-ul cu 2 stop-uri,respectiv l-am dus la 1000.
Se numeste compensare.deci puteti spune ca am avut ISO 640 cu diafragma 2.8 (Cine inca nu pricepe poate sa ma intrebe dupa ce inseamna x si ce inseamna y)
Am luat prima cladire ce am vazut-o cand am scos capul pe geam si i-am facut poza la ISO 1000,F 4.5,SS - 1/4000
Expunerea a iest perfecta,cu mici subexpuneri in colturi,datorita luminii.

Dupa care in loc de un Shutter Speed setat la 1/4000, am scazut la 1/50....ca si mirobolantii fotoreporteri de la click si libertatea.
VAi vai vai...surpriza...poza e alba,cu mici scapari in partile subexpuse din prima fotografie.
Si inca un vai...file size = 334kb....

Iar cand vad ca zona cu popa era si plina de zapada,atunci stiu clar ca fotografia este pur si simplu supraexpusa...iar cine face fotografii montane stie ce inseamna sa expui pe zapada.


Si ce vedem noi in EXIF-ul fotografiilor mirobolantilor fotoreporteri? Exposure Bias la 0,7 pe + .....pai stai putin...facem bracketing la poze de-astea? de cand? pentru ca daca nu ar fi crescut exposure bias la continous shooting,atunci inseamna ca nu era Bracketing,ci setare manuala de supraexpunere.Atentie! Bracketing-ul creste sau scade cu cat este el setat sa faca asta...poate sa se duca si pana la 4 sau 5 stop-uri de expunere,ce poate fi devastator pentru imagine.

COncluzia mea este ca fotograful ori facea bracketing,ori a tras de butonul de exposure compensation pana i-a venit rau.
Pentru ca pe orice mod automat ar fi...Aperture Priority,Speed Priority,Auto-ISO si multe altele,Exposure Compensation isi face treaba asa cum vrei tu sa o faca.

@ Derelict,sper ca nu o sa ma mai trimiti sa ma informez.Sunt in domeniu de 5 ani incoace.Am developat si pe alb negru,si pe color,de nu mai stiu cate ori.Expunerea e expunere,da-o in colo de treaba.


P.S. Pirma poza are 5,62Mb si e prea mare ca sa o pot incarca aici.Am sa va dau link-ul pentru flickr.Iar daca cineva doreste sa o vada la rezolutie originala,imi da adresa de email si i-o tirmit.

http://www.flickr.com/photos/59111469@N03/5413698917/sizes/l/in/photostream/
(http://s4.postimage.org/2q70h66w4/DSC9738.jpg) (http://postimage.org/image/2q70h66w4/)
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: spooky din 04 Februarie 2011, 00:39:24
Vlad, se vede clar, poza ta nu e complet alba!

Ti-am prelucrat putin poza... iata atasamentul:
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: spooky din 04 Februarie 2011, 00:54:44
PS (la postul anterior): La tine in exif ai Exposure mode: Manual... asta spune tot, pe cand la celelalte poze avem modul AV unde timpul se seteaza automat. La Nikon e echivalentul modului A (cred).

Da intr-adevar, ala nu avea ce cauta cu setarile respective, dar se pune problema de ce a decis aparatul sa foloseasca setarile alea de 1/50 cand imediat inainte si dupa avea un timp cat de cat mai ok... iar apoi, acel exposure bias e doar +0.7, nu e la maxim +2. In 2 secunde ce a facut omul: a modificat exposure bias (poate din greseala de la 0 la +0.7step, asta se traduce cam 2 clickuri pe rotitza.... si asa s-a gandit aparatul sa puna timp de expunere 1/50... cum mama masii? Vorbim totusi de un 1D si nu de un coolpix sau eu stiu ce jucarie. La dracu ca mie niciodata nu mi s-a intamplat, oricate supra expuneri am facut si poze in rafale am facut. Ce-i drept, nu am EOS 1D Mark III, dar am un 450D cu acelasi procesor Digic III, nu am obiectiv 70-200m f/2.8L am doar un amarat de 70-300mm f/4.0... si totusi, nu am reusit nici macar zilele astea sa fac o poza atat de alba. Poate reusesti sa ma lamuresti... ca eu nu imi explic.

Citat
Expunerea e expunere,da-o in colo de treaba.

:D subscriu

Post PS: si dupa inca un minut, cu aceleasi setari si acelasi exposure bias (ca nu degeaba am inclus si alea in tabel) aparatul se decide sa functioneze iar normal...
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Nox din 04 Februarie 2011, 09:40:10
Pânã la urmã pãrerea mea e cã rãmân trei variante.

1) Fenomen paranormal.
2) O simplã eroare a aparatului foto la nivel HW/SW.
3) Manipularea fotografiilor la nivel de cod.

Dacã numãrul 3) ar putea fi exclusã (teoretic cel puþin). Este imposibil de spus cu o certitudine de 100% dacã e 1) sau 2).
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Xanadron din 04 Februarie 2011, 10:00:05
Dincolo de controversele tehnice, cred c-ar trebui sa ne intrebam daca energiile subtile emise de respectivul popa sint malefice ori benefice (inclin pentru prima varianta - altfel n-ar avea povestitele reactii "indracite" :-D in conversatii si nici n-ar cere bani "clientilor").

Lasind deoparte satanismul patent al manevrei "deschiderii cartii" - din pdv. dogmatic zic, citirea viitorului fiind considerata un pacat major in dogma crestina. Egal daca ortodoxa ori catolica.

P.S. Si totusi, poate ca senzorii avansatului aparat foto (nu-s specialist, dar daca voi ziceti asta, va cred) au ales expunerea = deschiderea pe modul automat a diafragmei de 1/50 s (f. lunga, macar asta inteleg  :lol:) fiind "convinsi" de catre aura neagra a popii ca p-afara-i cumva intuneric?! :roll: :-D
"Aura neagra" extinsa tentacular :evil: doar atunci cind taica popa era axat pe "subiecti" si aparatul lor.
E doar parerea mea, evident.
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Cautatorul din 04 Februarie 2011, 10:41:54
Pânã la urmã pãrerea mea e cã rãmân trei variante.

1) Fenomen paranormal.
2) O simplã eroare a aparatului foto la nivel HW/SW.
Dacã numãrul 3) ar putea fi exclusã (teoretic cel puþin). Este imposibil de spus cu o certitudine de 100% dacã e 1) sau 2).

Poate ca popa ala avand puteri paranormale (adica are ingeri, diavoli, demoni, etc. ca slujitori), i-a zapacit atat de tare pe reporteri ca n-au stiut sa regleze bine aparatul foto. Poate ca pe alti reporteri care au vrut sa-l fotografieze i-a facut sa uite capacul la obiectiv, ori sa tina mana in fata obiectivului.

In concluzie dupa parerea mea poate fi vorba de o simpla greseala pe seama careia se pun puteri paranormale, sau puteri paranormale (adica popa are anumite entitati care-l slujeste) si i-a zapacit pe aia ca n-au mai stiut sa butoneze aparatul foto.

De obiecei diavolii au doar puterea sa actioneze asupra mintii umane nu asupra materiei fizice (aparatul foto). Atentie am spus de obicei.
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Xanadron din 04 Februarie 2011, 11:05:19
Atentie - aparatul era pe modul AUTOMAT !!! :-o (exif-ul probeaza asta).
Macar chestia asta credeam ca-i deja clara dupa atitea postari.
Se exclude deci influentzarea mintii>actiunilor reporterului-fotograf in sens de... zapacire. :lol:

Iar despre nenumaratele dovezi ale influentzei Spiritului asupra Materiei (si implicit a Tehnicii) nu mai vorbim...

Continui sa cred deci intr-o supraexpunere cauzata de "pacalirea" senzorilor aparatului foto, "convinsi" cumva de emisia psi neagra a satanicului :evil: (dupa mine) popa ca afara-i intuneric in plina zi.
Am zis !!! :-D
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Cautatorul din 04 Februarie 2011, 11:41:35
Daca aparatul era pe automat, si acesta credea ca e intuneric afara, atunci nu  trebuia sa aprinda blitzul cand facea fotografia?  Aparatul meu digital (simplu) asa face cand il dau pe automat, si e intuneric.  Ca sa nu mai zic ca acum mai toate aparatele recunosc chipuri de oameni pentru care activeaza automat functia anti ochi rosii, plus ca focalizarea si luminozitatea este reglata functie de distanta respectiv luminozitatea chipului/chipurilor gasite.  Cel putin asa face aparatul meu digital obisnuit. Panasonic, Lumix dar modelul exact nu-l mai stiu.

Sa ne gandim si la posibilitatea ca reporterii sa fi facut chestia asta intentionat ca sa faca valva, sa se discute pe tot felul de forumuri, bloguri religioase sau paranormale, cu linkuri catre ziarul original... deci publicitate lor si preotului care cred ca acum are tarife duble...
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Vlad6 din 04 Februarie 2011, 11:59:27
Vlad, se vede clar, poza ta nu e complet alba!

Intradevar,partile subexpuse din prima fotografie se vad in a doua.Este si normal.Dar cred ca lucrul acesta s-ar fi schimbat radical daca era zapada in jur.

PS (la postul anterior):
In 2 secunde ce a facut omul: a modificat exposure bias (poate din greseala de la 0 la +0.7step, asta se traduce cam 2 clickuri pe rotitza.... si asa s-a gandit aparatul sa puna timp de expunere 1/50... cum mama masii? Vorbim totusi de un 1D si nu de un coolpix sau eu stiu ce jucarie.

Daca ti-a spus ca a dat el de rotita inseamna ca nu mai vorbim de bracketing.Dar...si daca dadea la maxim de rotita,cu +2 nu se ducea aparatul la 1/50,deci da,e o mica enigma.Daca te mai cheama la redactie ai putea sa pui mana pe aparat si sa faci un continous shooting sa vezi daca se intampla ceva ciudat cu expunerea pe modul AV?
si inca o intrebare. Pozele au fost facute in raw sau jpeg?


Daca aparatul era pe automat, si acesta credea ca e intuneric afara, atunci nu  trebuia sa aprinda blitzul cand facea fotografia?

Nu era intuneric afara,si nici nu s-a declansat blitz-ul.E pur si simplu normal sa iasa alba la o asemenea expunere.Priveste poza mea si inchipuie-ti ca era facuta cu zapada in jur.Nu ar mai fi iesit cladirea aia in dreapta jos.


Pânã la urmã pãrerea mea e cã rãmân trei variante.

1) Fenomen paranormal.
2) O simplã eroare a aparatului foto la nivel HW/SW.
3) Manipularea fotografiilor la nivel de cod.

Dacã numãrul 3) ar putea fi exclusã (teoretic cel puþin). Este imposibil de spus cu o certitudine de 100% dacã e 1) sau 2).

Aici trebuie sa il intrebam pe Spooky.
Cel ce ti-a dat Exif-urile...ai incredere in el?
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: spooky din 04 Februarie 2011, 12:19:04
Citat
Cel ce ti-a dat Exif-urile...ai incredere in el?

Am analizat pozele in original, nu am lucrat dupa exifuri.

Am incercat sa reproduc fenomenul, si tot ce am reusit este o imagine alba in momentul in care pe 200mm setat, cu focusul pe manual am fotografiat zapada. De ce focus pe manual? ca altfel mi-ar fi iesit ceva in imagine.

Experimentul 1:
Poza 9914 - poza in departare, zapada (se vad niste buruieni), focus pe automat
Imagine poza 1,68 MB.
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: spooky din 04 Februarie 2011, 12:21:16
Experimentul 1: o noua imagine cu focus pe manual.

Dupa cum vezi Vlad, am dus setarile la extrem pe manual, dar timpul il seteaza singur.
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: DeReLiCt din 04 Februarie 2011, 12:28:43
@ Vlad a fost super cum ai explicat si tind sa cad de aceeasi parere cu tine dar singura chestie care nu a fost pe placul meu a fost faptul ca ai tras o concluzie clara, concluzie pe care nimeni nu o poate trage din mai multe motiva: 1. nu ai de unde sa stii sigur ca pozele sunt cele originale
2. nu ai de unde sa stii ca exiful este original; 3. nu poti sa afli sigur nici ca a fost o eroare a aparatului si nici ca popei ii ieseau "tentacule plasmido-malefico-etc." din cerebelul lui micut care au atacat sarmanul aparat.

Parerea mea este ca daca aparatul a fost pe auto.... imi este cam greu sa cred ca a ales acele setari automat dar mai stii ? Eu de exemplu am un Canon SX30 IS cu DIGIC 4 si nu am avut nici o problema de genul acesta pe zapada, pe mod auto. Intr-adevar daca dau pe manual si ma joc cu setarile pot sa fac sa iasa pozele asa cum ai prezentat si tu mai sus.

Desi... eu as merge totusi pana la urma, pe premiza ca poate a fost eroare a aparatului. Poate din cauza temperaturilor scazute... who knows.

Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca ziarul/revista "Click" se ocupa numai de mizerii sociale si in cautare de senzatie - ca deh... prostimea a inceput sa chitaie de foame din cauza asa zisei "crize", nu ii mai cumpara ejectia mizerabila - exista posibilitatea (destul de mare) sa scoata la "rampa" o asemenea stire.
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: spooky din 04 Februarie 2011, 12:31:53
Experimentul 2:
am fotografiat zapada din fata mea aflata la o distanta de 3 metri. soarele se reflecta puternic in obiectiv.
cu setari echivalente (exposure bias +2, iso 1600 si f/5), auto-focus si manual-focus... iata ce am obtinut:
 IMG_9915 - size 243 KB (249.590 bytes)
 IMG_9916 - size 243 KB (249.623 bytes)
si apoi altele facute in rafala
IMG_9918 - 264.533 bytes
IMG_9919 - 280.143 bytes
IMG_9920 - 273.296 bytes
IMG_9921 - 275.543 bytes
IMG_9922 - 265.443 bytes
IMG_9923 - 278.933 bytes
IMG_9924 - 286.451 bytes
IMG_9925 - 274.268 bytes
IMG_9926 - 303.203 bytes
IMG_9927 - 318.434 bytes
IMG_9928 - 292.172 bytes
IMG_9929 - 311.637 bytes
IMG_9930 - 282.117 bytes
IMG_9931 - 275.198 bytes
si atasez si cateva...

Dupa cum observati, nici o poza nu e la fel cu cealalata, ceea ce e si normal.
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Fr0styan din 04 Februarie 2011, 14:01:22
haideti sa-i facem o vizita ..aducem fiecare un aparat foto, laptopuri si il pozam...cine intra ii face niste poze si ne uitam la ele dupa ce am iesit de la el..  :-D
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: Vlad6 din 04 Februarie 2011, 15:36:10
@ Spooky  - Fotoreporterul  a avut tot focus pe manual?  Ca din cate am inteles primele 2 fotografii au fost nefocalizate.


Desi... eu as merge totusi pana la urma, pe premiza ca poate a fost eroare a aparatului.


Este posibil.


Experimentul 2:
Dupa cum observati, nici o poza nu e la fel cu cealalata, ceea ce e si normal.

dap.se mai vede cate o creanga de copacel prin unele locuri.dar asta la 1/4000 cu +2 la Exposure Compensation.Ne duce undeva pe la 1/1000.
Oricum.ramane o enigma cum a sarit aparatul la 1/50
Titlu: Raspuns: Click: DOSARELE X la biserica (31.01.2011)
Scris de: spooky din 04 Februarie 2011, 17:42:48
@ Spooky  - Fotoreporterul  a avut tot focus pe manual?  Ca din cate am inteles primele 2 fotografii au fost nefocalizate.

Este posibil.


dap.se mai vede cate o creanga de copacel prin unele locuri.dar asta la 1/4000 cu +2 la Exposure Compensation.Ne duce undeva pe la 1/1000.
Oricum.ramane o enigma cum a sarit aparatul la 1/50


Nu, pe automat, se vede in exiful pe care l-am atasat in pagina anterioara.