Declinare responsabilitate
Părerile exprimate pe acest forum aparțin utilizatorilor acestora și nu pot fi considerate ca fiind informații oficiale sau promovate de acest site/forum.
În conformitate cu prevederile politicii de confidențialitate acceptate la înregistrare, fiecare utilizator este răspunzător de informațiile publicate pe acest site și nu sunt asumate de administratori sau proprietarul acestui forum.
Mai multe despre politicile de confidențialitate, aici...

Autor Subiect: SECRETELE DIN APA  (Citit de 25960 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
SECRETELE DIN APA
« : 22 Iunie 2008, 21:48:43 »

Secretele din apa

La sfîrºitul mileniului trecut ºi la începutul acestuia, se pun în evidenþã în viaþa materialã, din ce în ce mai des, fenomene ce aratã cã dincolo de moarte se aflã o existenþã dintr-o altã dimensiune, superioarã celei materiale. Comunicãrile unor extrasenzoriali cu lumea de dincolo aratã cã a sosit timpul unei creºteri spirituale semnificative a omenirii, pentru schimbarea radicalã a moralitãþii pãmîntenilor, cãci altfel civilizaþia umanã ar putea ajunge rapid la autodistrugere.

Sînt foarte rare momentele prin care putem sã demonstrãm ºtiinþific minunile divinitãþii. Japonezul Masaru Emoto, cu ajutorul descoperirii epocale a mesajelor ascunse în apã, a pus pregnant în evidenþã faptul cã ceea ce nu se vede coordoneazã ceea ce se vede, arãtînd cã în materie se vãd în general numai efectele. Cauzele vieþii sînt ascunse în spirit, care transmite informaþiile pe fond energetic în existenþa materialã. Apa, spune profesorul Masaru, preia infoenergiile din jurul sãu ºi  îºi schimbã structura, devenind beneficã sau nocivã.
Practic, el a luat un recipient cu apã, pe care a scris un cuvînt ce reprezenta un sentiment frumos, dupã care a cristalizat-o la o temperaturã sub 0 grade ºi i-a observat structura la microscop. Apoi, a scris pe recipient un cuvînt ce reprezenta un sentiment urît. Aceastã apã vazutã la microscop nu mai avea cristale frumoase, armonioase. A continuat apoi experimentele, punînd apa în cîmpul de influenþã a unor surse de vibraþii diferite. A scris pe cîte o etichetã “te iubesc” în mai multe limbi ºi le-a lipit pe rînd pe recipiente cu apã. Aceasta cristaliza foarte frumos, dar dife­rit pentru fiecare limbã. Recunoºtinþa, mulþumirea, înþelepciunea, frumuseþea, spiritul înalt, universul etc. cristalizeazã apa în forme superbe. Cuvinte ce reprezintã satana, crima, prostia, injuriile, rãzbunarea, ignoranþa etc. fac apa sã nu prezinte forme omogene de cristalizare. Altãdatã a pus un recipient cu apã în faþa unui televizor. Cristalizarea apei s-a fãcut ca în cazul sentimentelor urîte. Dupã aceea, a pus un alt recipient cu apã în faþa televizorului în momentul în care se prezenta o emisiune de spiritualitate. De data aceasta, cristalele au avut forme echilibrate, ceea ce dovedeºte cã vibraþiile spirituale au avut puterea sã le anuleze pe cele nocive emanate de televizor.
Apa introdusã în cuptorul cu microunde sau þinutã lîngã telefoanele mobile ºi apoi cristalizatã se comportã ca atunci cînd este amprentatã cu sentimente malefice. Experimentele au mers mai departe, punîndu-se apã în faþa unor boxe la care se auzeau compoziþii muzicale. Surprinzãtor, cristalele apei copiazã ideile din bucãþile muzicale. Apa, expusã în preajma picturilor sau fotografiilor, preia infoenergia sursei ºi o transformã în cristale în care se pot desluºi forme ce reprezintã ideile din acele imagini. Apa unui lac a fost testatã înainte ºi dupã o rugãciune colectivã. Cristalele sînt transformate vizibil în configuraþii echilibrate.
Puterea gîndului

Iatã cã importanþa gîndului, vorbei ºi a faptei iese clar în evidenþã ºi de aceastã datã, influenþînd în bine sau în rãu tot ceea ce este legat de vibraþia lor. Astfel se poate verifica ºi conceptul religios prin care gîndul, vorba ºi fapta pot sta la baza celor mai mari pãcate.

Cum se poate realiza transmiterea informaþiilor de la gînd cãtre lumea materialã pentru a putea fi evidenþiate? Fiecare gînd este reprezentat printr-o anumitã frecvenþã care-l defineºte. Vorba transformã frecvenþele gîndului în alte frecvenþe echivalente din domeniul auditivului, informaþiile rãmînînd neschimbate. Prin scriere se transferã informaþiile ºi energiile care reprezintã gîndurile respective, scrierea devenind în continuare un generator de frecvenþe cu aceeaºi semnificaþie. Limba vorbitã, în acest caz, nu are nici o importanþã. Aceste vibraþii benefice sau malefice se transmit în materie, producînd astfel schimbarea structurii. Deci gîndul ºi cuvîntul au influenþã asupra trupului fiecãruia, precum ºi asupra celor din jur. O foarte mare importanþã o are intensitatea gîndului sau a cuvîntului. Dacã o persoanã spune alteia cã o va ucide, fãrã sã o facã, chiar ºi aºa aceastã afirmaþie produce în persoana ameninþatã schimbãri funcþionale ºi chiar structurale.

Cristale

Omul este apã. Înainte sã se nascã, el este compus 99% din apã, la naºtere corpul are 90% apã, iar la maturitate ajunge la 70% apã. La bãtrîneþe, procentul apei scade la 50%, iar în momentul morþii el scade sub aceastã proporþie. Cea mai mare parte din viaþã, omul are 70% apã în corp. Pãmîntul are ºi el 70% apã ºi 30% uscat, la fel ca ºi corpul uman.

Dacã noi sîntem în asemenea proporþie apã ºi apa poate fi uºor amprentatã benefic sau malefic, înseamnã cã aici se poate afla secretul sãnãtãþii umane. Apa amprentatã benefic are o structurã crista­linã echilibratã, ce oferã corpului o circulaþie sangvinã corectã ºi un metabolism sãnãtos. Importanþa cea mai mare în menþinerea acestui echilibru o are fondul emoþional. Dacã apa din organism este curatã se asigurã circulaþia energiilor benefice ºi invers. Un spirit evoluat reprezintã pentru corpul în care se aflã ºi un ecran de protecþie împotriva vibraþiilor agresive din jurul sãu, pãstrînd astfel integritatea funcþiilor ºi a structurilor corpului. Apa copiazã ºi memoreazã informaþii, astfel cã ea se menþine curatã într-un corp cu gînduri benefice.

Mesajele ascunse din apã sînt o fereastrã deschisã cãtre Adevãrurile Universului, mesaje care luînd formã pot deveni vi­zibile.

Apa cu clor de la robinet distruge complet structura apei naturale. Cele mai frumoase cristale se formeazã în apã la impactul cu iubirea ºi recunoºtinþa. Deformarea sufletului, aplecarea lui cãtre rãu au efect pînã la nivelul Cosmosului, la fel ca picãtura care cade în lac ºi produce unde ce se propagã pe toatã suprafaþa lacului. Dacã foarte multe minþi emit în acelaºi timp gînduri negative, undele pro­pagate sînt din ce în ce mai intense, producîndu-se perturbãri mari în primul rînd asupra planetei pe care trãim.

Terapiile bazate pe muzicã, imagine, culoare, arome etc. au efect asupra apei din corp, care îºi organizeazã cristalele echilibrat. Dacã se privesc fo­to­gra­fiile unor cristale formate într-o apã e­chilibratã, apa din corp intrã în rezonan­þã cu acestea ºi se organizeazã sub aceeaºi formã, ordonînd astfel funcþiile corpului.

Fiecare om reprezintã o picãturã de apã ce are gîndire proprie beneficã sau ma­leficã cu cristale echilibrate sau dizarmo­nice. În total, societatea formeazã un ocean cu suma gîndurilor tuturor oamenilor, a­vînd ca rezultat un echilibru sau un deze­chilibru universal, în funcþie de încãrcã­tu­ra totalã beneficã sau maleficã a momentului.

Vibraþii ºi informaþii

În om existã între 108 ºi 111 elemente, spun estimãrile ºtiinþifice. În budism se apreciazã cã omul se naºte cu 108 dorinþe lumeºti care-l chinuie de-a lungul vieþii. Vibraþiile negative pe care le emite omul corespund vibraþiilor emise de diferite elemente. De exemplu, vibraþiile produse de iritare sînt echivalente cu cele ale mercurului, cele de furie corespund plumbului, tristeþea ºi supãrarea corespund aluminiului, nesiguranþa corespunde cadmiului, disperarea ºi deznãdejdea corespund fierului, stresul ºi încordarea corespund zincului... Folosirea vaselor de bucãtãrie confecþionate din aluminiu ar putea contribui la declanºarea bolii Alzheimer. Aluminiul are frecvenþa tristeþii. Tristeþea ºi gîndurile negre ale bãtrîneþii atrag aluminiul, declanºînd astfel boala.

Un fizician a fãcut un experiment prin care se pune în evidenþã afectarea apei de cãtre poziþia astrelor. Astfel, a fãcut verificarea vitezei de absorbþie a apei cu mi­nerale de cãtre o hîrtie, în funcþie de aºezarea astrelor cereºti în acel moment. De exemplu, cînd Saturn dominã Pãmîntul, plumbul reacþioneazã, lãsîndu-se absorbit de hîrtie, faþã de argint, cupru, fier, care reacþioneazã puþin sau deloc. Cu aceastã ocazie s-a observat cã existã o strînsã legãturã între Saturn ºi plumb, iar Saturn este legat de starea de furie. Metalele, aºa cum am arãtat mai sus, intrã în rezonanþã cu stãrile ºi emoþiile omului. La efectuarea unui calcul simplu vom observa cã 9 planete multiplicate cu 12 luni dau cele 108 elemente.

De la o altã descoperire ºtiinþificã, se poate lua metoda ºi folosi în scop terapeutic. Este vorba de ºtergerea unui sunet prin sunet. Se produce un sunet ce are rolul de a ºterge zgomotul nedorit produs de alt sunet, declanºîndu-se astfel liniºtea. Acel sunet produs este opusul zgomotului care poate fi fãcut sã disparã prin intensificarea lungimii de undã a sunetului emis prin difuzoare. La fel se poate proceda cu sentimentele umane. Se poate elimina un sentiment de urã prin recunoºtinþã sau de furie prin bunãtate, de teamã prin curaj, de anxietate prin pace lãuntricã, de stres prin prezenþã de spirit.

Dacã apar îmbolnãviri din cauza sentimentului de urã se poate cãuta vindecarea în recunoºtinþã. Dacã singuri este greu sã pãºim pe aceastã cale, rezolvarea o putem gãsi cu ajutorul unui terapeut. Apa de la Lourdes, din Franþa, are puteri tãmãduitoare, pentru cã are amprentate în ea puternice sentimente de gratitudine. Cei afectaþi de vibraþiile de urã se vindecã miraculos, gãsind în acea apã vibraþia ce anihileazã acest sentiment.

În homeopatie, procesul este identic. Se dilueazã în apã substanþe, care în stare nor­malã se comportã ca o otravã, pînã ce de­vin nedetectabile ºi astfel  substanþa toxicã devine leac. Substanþa în sine dispare ºi rãmîne doar informaþia stocatã în vibraþie.

Imunitatea este creatã de iubire ºi recunoºtinþã la un loc. Iubirea reprezintã energia activã, identicã cu cea cineticã, iar recunoºtinþa reprezintã energia pasivã, cea potenþialã, amîndouã realizînd echilibrul la fel ca Soarele ºi Luna, bãrbatul ºi femeia etc. Acelaºi lucru se întâmplã ºi cu apa opritã de un baraj, care are o energie foarte mare ºi exercitã presiune asupra barajului. Acesta trebuie sã anuleze forþa apei exercitatã asupra lui pentru a echilibra întregul sistem.

Revenind la informaþiile stocate în apã, în ziua invaziei Irakului, cu puþin înainte de producerea acesteia, apa de la robinet din Japonia avea vibraþii intense produse de mercur, aluminiu, plumb etc., dãunãtoare corpului uman. Greutatea bombelor lansate atunci în prima zi a fost egalã cu cea a tuturor bombelor lansate în rãzboiul din Vietnam. Vibraþiile se întind dincolo de limitele spaþiului ºi timpului unde sînt produse. ªi cutremurele se pot pune în evidenþã de la mare distanþã, cu puþin timp înainte de producerea lor, în structura cristalelor din apã.

Tot în ideea amprentãrii unui sistem cu informaþie, profesorul Sheldrake arãta cã, dacã un lucru se întîmplã de douã ori, el se va mai întîmpla. Un fapt ce se repetã creeazã un cîmp morfic, iar rezonanþa cu acest cîmp mãreºte probabilitatea repetãrii incidentului, dînd o rezonanþã morficã. Un exemplu ce susþine aceastã descoperire este urmãtorul: glicerina nu se putea cristaliza pînã la începutul secolului al XIX-lea. În acea perioadã a fost transportatã glicerinã într-un recipient, de la Viena la Londra. Dintr-o datã, aceasta a început sã cristalizeze. Dupã aceea, fenomenul s-a repetat, devenind cu timpul normal. Un cîmp morfic are un impact instantaneu în plan global. Oare numai apa simte ce se întîmplã în jur? Nu trebuie sã þinem cont de barierele stabilite ºtiin­þific care ne limiteazã gîndirea, dupã limita finitului ºtiinþific existã încã posibilul.
Sursa-Jurnalul National- Romulus Popescu, parapsiholog
Astept pareri in legatura cu aceste proprietati misterioase ale apei care cred ca vor putea fi folosite in beneficiul tuturor.

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #1 : 24 Iunie 2008, 12:37:39 »

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #2 : 24 Iunie 2008, 12:40:22 »

Offline Shadowman

 • Veteran
 • *****
 • Mesaje postate: 1,210
 • Gen: Bărbat
 • "Pestii se prind cu undita, iar oamenii cu vorba."
 • Liked: 42
 • Likes Given: 0
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #3 : 24 Iunie 2008, 15:59:52 »
Astept pareri in legatura cu aceste proprietati misterioase ale apei care cred ca vor putea fi folosite in beneficiul tuturor.

  Cine-si mai aminteste de vracii aparuti la noi,dupa 1989,care bionergizau apa...? Scuturau palmele,degetele (de la miini ,nu de la picioare) ,unghiile si intra bioenergia in apa.
 Apa,cu proprietati curative, era carata de bolnavi in bidoane,sticle si canistre.Era bauta la kilogram,cu lingurita sau cu ceasca...Surprinzator,uneori mai dadea si rezultate !
 Oferta pe piata,de apa cu proprietati curative , era diversificata : apa sfintita,apa de la Boboteaza,apa minerala sau apa bioenergizata...?
 Aparusera si glume in acea perioada printre pacientii...Unii se intrebau : "Oare or vindeca si pestii din Marea Neagra,cind dau din miini si din picioare bio-para-info-energoterapeutii pe Litoral ?
  Cine-si mai aminteste...?

 Parerea mea...
" PREA DES NOI NE BUCURAM DE CONFORTUL UNEI OPINII FARA DISCONFORTUL CUGETARII."

                                                                                        JOHN F. KENNEDY

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #4 : 25 Iunie 2008, 11:18:40 »
E adevarat ca la noi au aparut multi sarlatani in acest domeniu dar intre acestia si cercetarile facute de catre Masaru Emoto e o diferenta foarte mare.

Forum RUFOn

Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #4 : 25 Iunie 2008, 11:18:40 »

Offline adipop

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 532
 • Liked: 1
 • Likes Given: 0
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #5 : 26 Iunie 2008, 17:48:56 »
E adevarat ca la noi au aparut multi sarlatani in acest domeniu dar intre acestia si cercetarile facute de catre Masaru Emoto e o diferenta foarte mare.

Asa cum am mai spus, cercetari in domeniul apei, hidrogenului si electronilor, trebuie intensificate.
adi

Offline CHIP

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 772
 • Gen: Bărbat
 • Liked: 2
 • Likes Given: 1
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #6 : 26 Iunie 2008, 20:57:26 »
Corect Adi.In schimb cu totii ar trebui sa cunoastem niste lucruri dar nu in maniera in care au fost studiate la scoala.Sa stii ca unii din afara si-au publicat rezultatele cercetarilor lor in domeniul apei.Dar nu ti-ai spus parerea despre Masaru Emoto,e bun ,nu e ,sunt importante cercetarile lui...?

Offline adipop

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 532
 • Liked: 1
 • Likes Given: 0
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #7 : 27 Iunie 2008, 02:12:37 »
Corect Adi.In schimb cu totii ar trebui sa cunoastem niste lucruri dar nu in maniera in care au fost studiate la scoala.Sa stii ca unii din afara si-au publicat rezultatele cercetarilor lor in domeniul apei.Dar nu ti-ai spus parerea despre Masaru Emoto,e bun ,nu e ,sunt importante cercetarile lui...?

Am auzit cate ceva de el. Toata stima la ce face in cercetarile lui. Chiar azi am raspuns unui cecetator care mi-a trimis un alt material in aceste domenii de cercetare.

 Acesta este si cazul solutiei oferite de Jay Benziger, profesor la
> Universitatea Princeton, si a studentai sale Claire Woo, care au reusit sa
> simplifice procesele secundare necesare cresterii randamentului in cazul
> unei pile de combustie cu schimb de protoni (membrana de polimer) .

Eu, de catva Timp, incerc sa refac echipa de cercetare cu care studiam fenomene neconventionale. Sunt convins ca daca reusesc sa-i reactivez, putem sa avem rezultate incredibile in aceste domenii.

Daca va intereseaza, putem discuta problema. Fara rezerve.

Si in Romania si-au publicat unii materialele in domeniile respective, dar, asa cum am vazut in ultimele luni, sunt cercetari incipiente. Au si scos pe piata divesre produse, dar, repet, sunt inca pueril gandite.
adi

antoniu

 • Vizitator
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #8 : 27 Iunie 2008, 22:02:15 »
domnule adipop cred ca trebuie luate in calcul si manifesterile subatomice ale oxigenului , ca de- multe produse naturiste, disipate pe piata cosmetica, au si oxigen in cele trei ipostaze ,[molecular,atomic si subatomic]

NU?????????????????................. CE SPUNETI STIMATE DOMN CA PE LANGA HIDROGEN si PROTONI, apa mai are si putin oxigen.

Offline adipop

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 532
 • Liked: 1
 • Likes Given: 0
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #9 : 27 Iunie 2008, 22:12:42 »
domnule adipop cred ca trebuie luate in calcul si manifesterile subatomice ale oxigenului , ca de- multe produse naturiste, disipate pe piata cosmetica, au si oxigen in cele trei ipostaze ,[molecular,atomic si subatomic]

NU?????????????????................. CE SPUNETI STIMATE DOMN CA PE LANGA HIDROGEN si PROTONI, apa mai are si putin oxigen.

Da, bineinteles ca ma refeream si la Oxigen.
Vlad si Dragos se ocupa de apa, ca si Coanda. Mike de Hidrogen si de Electroni. Nicu de psihologia consonatista.
adi

Offline MAGDALENA1948

 • MAGDALENA
 • Junior
 • *
 • Mesaje postate: 12
 • Gen: Femeie
 • CREZI...SI VEI REUSI !
  • MAGDALENA
 • Liked: 0
 • Likes Given: 0
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #10 : 15 Septembrie 2008, 17:30:22 »
ENERGIZAREA APEI A FOST DEMONSTRATA LA MICROSCOP.DUPA ENERGIZARE APA ARE ALT ASPECT MOLECULAR.....DAR CA SA POTI ENERGIZA APA TREBUIE SA IA DESCHIDERI DE CIACRE, :|

Offline maiami

 • despre existenta
 • Cool
 • ***
 • Mesaje postate: 125
 • Gen: Bărbat
 • eu la serviciu
 • Liked: 7
 • Likes Given: 2
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #11 : 14 Decembrie 2008, 13:41:36 »
e posibil ca apa sa se cristalizeze frumos la mesaje frumoase dar de unde stie japonezul ce inseamna frumos si ce inseamna urat
si cum decodifica apa un mesaj frumos si unul urat
VOICA MARIAN tel. 0746075513
va invit la cunoasterea prin stiinta

Offline adipop

 • Senior
 • ****
 • Mesaje postate: 532
 • Liked: 1
 • Likes Given: 0
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #12 : 14 Decembrie 2008, 22:19:41 »
e posibil ca apa sa se cristalizeze frumos la mesaje frumoase dar de unde stie japonezul ce inseamna frumos si ce inseamna urat
si cum decodifica apa un mesaj frumos si unul urat

Traiesti Frumosul...ca si uratul.
http://video.google.com/videoplay?docid=-2933349021550318008&hl=ro
adi

Offline loreley

 • Cool
 • ***
 • Mesaje postate: 345
 • Gen: Femeie
 • Liked: 2
 • Likes Given: 0
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #13 : 14 Decembrie 2008, 23:04:13 »
e posibil ca apa sa se cristalizeze frumos la mesaje frumoase dar de unde stie japonezul ce inseamna frumos si ce inseamna urat
si cum decodifica apa un mesaj frumos si unul urat

   Nu  , japonezul nu  stie ce-i  frumos  si  ce-i  urat.In schimb  stim  noi :evil:
   Tu  de  Ikebana  ai  auzit?
   

someone_creator

 • Vizitator
Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #14 : 15 Decembrie 2008, 17:13:28 »
Adica saracutu'de japonez n-ar sti si el ce e frumos si ce e urat,ci ar fi un fel de robotel menit sa treaca prin viata ca...gasca prin apa!? :|...asta-mi suna putin a discriminare...
Iar "ce e frumos" si "ce e urat" sunt in mare parte "pareri" subiective.Vorba aia "nu-i frumos ce e frumos,e frumos ce-mi place mie!"Prin urmare ,in "prezenta" unei persoane-in acest caz a japonezului,apa  nu decodifica un "frumos"universal ci "frumosul" japonezului.Si cred ca e gresit spus ca apa decodifica un "frumos" sau un "urat".Mai degraba sentimentele si alte chestii subtile ale unei persoane "se muleaza"sau "se impregneaza" in structura apei si mai cred ca nu e valabil doar in cazul apei(doar asupra apei "s-a demonstrat" pana in prezent) ci acest "fenomen de impregnare"cred ca e posibil cu tot mediul inconjurator si nu numai. :roll:  Aici cred ca se potriveste zicala "omul sfinteste locul"...sau ceva asemanator... :wink:Forum RUFOn

Raspuns: SECRETELE DIN APA
« Răspuns #14 : 15 Decembrie 2008, 17:13:28 »
Declinare responsabilitate
Părerile exprimate pe acest forum aparțin utilizatorilor acestora și nu pot fi considerate ca fiind informații oficiale sau promovate de acest site/forum.
În conformitate cu prevederile politicii de confidențialitate acceptate la înregistrare, fiecare utilizator este răspunzător de informațiile publicate pe acest site și nu sunt asumate de administratori sau proprietarul acestui forum.
Mai multe despre politicile de confidențialitate, aici...

 

Declinare responsabilitate
Părerile exprimate pe acest forum aparțin utilizatorilor acestora și nu pot fi considerate ca fiind informații oficiale sau promovate de acest site/forum.
În conformitate cu prevederile politicii de confidențialitate acceptate la înregistrare, fiecare utilizator este răspunzător de informațiile publicate pe acest site și nu sunt asumate de administratori sau proprietarul acestui forum.
Mai multe despre politicile de confidențialitate, aici...